Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Kas ir vajadzīgs, lai saņemtu PVD atļauju uzņēmumam, kas nodarbosies ar dzērienu tirdzniecību?

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Pārtikas aprites uzraudzības likums noteic, ka pārtikas uzņēmums (arī dzērienu tirdzniecības uzņēmums) pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD). Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības.
Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai.
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs detalizētāku informāciju uz Jūs interesējošajiem jautājumiem. Jūsu uzņēmuma gadījumā, ja tirgosiet arī alkoholu noteikti arī ir saņem licence alkohola tirdzniecībai un jāievēro preču marķēšanas noteikumus.
Iesaistoties pārtikas apritē, jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kurā ir sniegtas higiēnas vispārējās prasības, kas ir obligātas visiem pārtikas nozares uzņēmumiem. Ar regulas tekstu var iepazīties sekojošā internetā vietnē: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Ar galvenajiem normatīvajiem aktiem dzērienu apritei var iepazīties: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/higinas_prasbas_prtikas_aprit/dzrienu_un_dzeram_dens_raoanas

No kāda ražošanas apjoma (kg) tomātu, gurķu, zemeņu, zaļumu jāreģistrējas PVD? Vai minētie dārzeņi jānodod uz analīzēm un ir vajadzīgs sertifikāts, jo taisos tos piegādāt vietējam veikalam un bāram? Registr. kā pašnodarbinātā.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Augu izcelsmes primāro produktu daudzumi, kurus var piegādāt galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam nelielos apjomos bez reģistrācijas PVD, noteikti MK noteikumu (01.06.2010) Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā” pielikumā. Ja piegādāto produktu apjoms pārsniedz minētajā pielikumā norādītos daudzumus, tad jāreģistrējas PVD. Par produktam pievienojamajiem kvalitātes dokumentiem, tajā skaitā veicamajām analīzēm, vienojas uzņēmumi (produktu ražotājs – veikals) savā starpā. Informācija par normatīvo aktu prasībām augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai, tajā skaitā par reģistrēšanos PVD pieejama interneta adresē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/higinas_prasbas_prtikas_aprit/augu_izcelsmes_produktu_raoana/augu_izcelsmes_produktu_primar.

Esmu uzņēmuma pārstāve un vasarā plānojam audzēt zāļu tējiņas, ko vēlamies pārdod. Vai tam ir nepieciešami kādi PVD atzinumi/sertifikāti utt.? Ja jā, kāds ir process un kādi dokumenti tam ir nepieciešami? Cik ilgā laikā to var nokārtot?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Ja Jūs vēlaties nodarboties ar augu žāvēšanu, iepakošanu un tirdzniecību, tad neatkarīgi no žāvētajiem un iepakotajiem daudzumiem, šis process pieskaitāms pie produkta pārstrādes darbībām un, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5. panta 3. punktu, Jums jāreģistrējas PVD kā pārtikas apritē iesaistītam ārstniecības augu apstrādes un pārstrādes uzņēmumam. Reģistrācijas procedūra ir aprakstīta PVD interneta mājas lapā: www.pvd.gov.lv → „Iedzīvotājiem un uzņēmējiem” → „Informācija uzņēmējiem” → „Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā”. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, bet, ja izvēlaties saņemt arī reģistrācijas apliecību, tad saskaņā ar PVD cenrādi tas maksā 1,- LVL.
Ražojot produktu, jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II. Pielikumā. Lai varētu darboties kā ražošanas uzņēmums, ir jāizstrādā dokumentēta paškontroles sistēma, kurā jāiekļauj produktu apraksti, to nekaitīguma un kvalitātes prasības un uzraudzības pasākumi, jāveic izsekojamības pieraksti. Iepakojuma materiālam jāatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām. Jānodrošina marķēšanas noteikumiem atbilstošs produktu marķējums. Jāņem vērā, Eiropas Savienībā noteiktais bīstamo augu saraksts, kurus aizliegts ievākt un realizēt tirdzniecībā. Tas ir angļu valodā, un to var atrast internetā http://www.slv.se/upload/dokument/efsa/esco_compendium_en.pdf. Savā darbībā Jūs var izmantot arī ,,Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā”, kuras atrodamas Zemkopības ministrijas interneta mājas lapā http://www.zm.gov.lv/?sadala=1062. Informāciju par normatīvo aktu prasībām pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem, tajā skaitā prasībām mājas apstākļos ražotai pārtikai, pārtikas preču marķējumam, iepakojuma materiālam, Jūs varat atrast PVD interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā „Informācija uzņēmējiem” → „Pārtikas uzraudzība” → „Higiēnas prasības pārtikas apritē” → „Vispārīgās higiēnas prasības” un „Prasības materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku” un „Pārtikas produktu ražošana mājas apstākļos” → „Augu un jauktas izcelsmes produktu ražošanas uzņēmumos”.

Vēlētos uzzināt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai izveidotu savu produktu savās mājās un kādi ir nosacījumi, lai to varētu paveikt?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzibas departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Tā kā Jūs plānojat iesaistīties pārtikas apritē, Jums, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā un jāievēro Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Reģistrācijas procedūra ir aprakstīta PVD interneta mājas lapā: www.pvd.gov.lv → „Iedzīvotājiem un uzņēmējiem” → „Informācija uzņēmējiem” → „Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā”. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, bet, ja Jūs izvēlaties saņemt arī reģistrācijas apliecību, tad saskaņā ar PVD cenrādi tas maksā 1,- LVL. Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta 6.punkts nosaka, ka pārtiku, kas ražota vai pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam, (piemēram, tirgos un izbraukuma tirdzniecībā), ievērojot pārtikas aprites normatīvo aktu prasības. Informācija par normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos, un PVD ieteikumi tiem, kuri vēlas uzsākt mājražošanu, atrodami PVD interneta mājas lapā sadaļā „Iedzīvotājiem un uzņēmējiem” → „Informācija uzņēmējiem” → ”Pārtikas uzraudzība” → „Pārtikas produktu ražošana mājas apstākļos”.

Vēlos uzzināt, kā reģistrēt šķirnes kaķu audzētavu?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Normatīvie akti nedefinē, kas ir mājas (istabas) dzīvnieku audzētava, kā arī nenosaka, ka nepieciešama to reģistrācija.
Reģistrācija nepieciešama, ja uzņēmējs vēlas dzīvniekus pārvietot pār robežām Eiropas Savienības ietvaros. Tādā gadījumā uzņēmums jāreģistrē PVD vispārējā kārtībā. Sīkāka informācija par reģistrācijas procesu atrodama PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā. Šeit ir arī aktīvās saites uz visiem resursiem, kas nepieciešami pieteikuma aizpildīšanai.

Mani interesē, kādēļ jūsu reģistros par Atzītie dzērienu un fasēta dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumi nav minerālūdens "MANGAĻI" ražotāji, ja šis ūdens tiek pasniegts ka dabīgais minerālūdens? Ražotājs norādīts ir CIDO grupa.
http://www.mangali.lv/lv/
Vai šie reģistri patstāvīgi tiek papildināti un tajos tiek aktualizēta informācija?
Kādēļ SIA BL Partneri nav sarakstā "Atzītie maizes un miltu izstrādājumu ražošanas uzņēmumi", ja šī uzņēmuma (Kūkotavas) tortes ir nopērkamas lielveikalos?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilze Lejasbuda:
Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2010.gada 2. februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumu Nr.104 23.punktu, dabīgā minerālūdens ražošanas uzņēmumiem un maizes un miltu izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem ir jābūt reģistrētiem. Reģistrētos uzņēmumus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv > Reģistri> PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs. Savukārt reģistrā „Atzītie dzērienu un fasēta dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumi” un „Atzītie maizes un miltu izstrādājumu ražošanas uzņēmumi" ir iekļauti uzņēmumi, kuri ir vēlējušies atzīšanu, kā to paredz Noteikumu Nr.104 3.punkts.
Papildus iepriekš minētajam, dabīgo minerālūdeni var izplatīt, ja ir saņemta dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļauja, kā to paredz Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1130 „Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas”. Latvijā atzītos un Eiropas Savienības dalībvalstīs atzītos dabīgos minerālūdeņus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >Reģistri> Dabīgo minerālūdeņu reģistri.
Attiecībā uz SIA „BL Partneri” ražoto produkciju, kuru var nopirkt lielveikalos, skaidrojam, ka arī uz šo uzņēmumu attiecināma norma par obligātu reģistrāciju, nevis atzīšanu, un līdz ar to uzņēmums ir legāls reģistrēts ražošanas uzņēmums.

Paldies par informāciju, un sakiet tad šajā gadījumā, ja darbinieks inspektoram uzrādīs apliecību, kas iegūta šajā lapā www.webapmaciba.lv, inspektors to apstiprinās?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Diemžēl, neredzot apliecību un nezinot autoru kvalifikāciju, nevaru atbildēt uz šo jautājumu.

Kādas uzņēmējdarbības veids var reģistrēties kā mājražotājs?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Par mājražotāju var kļūt jebkura saimniecība, kuras darbība atbilst tai izvirzītajām prasībām (par prasībām un nosacījumiem sīkāk konsultēties ražošanas uzraudzības daļās) – tie var būt gan zemnieku saimniecības, gan individuālie komersanti, gan privātpersonas un individuālā darba veicēji. Tīri teorētiski to var darīt arī SIA.

Interesējos, vai mājās lapā www.webapmaciba.lv izsniegtās minimālās higiēnas apliecības ir atzītas par derīgām? Un sakiet, lūdzu, kāda atļauja ir nepieciešama, lai veidotu šāda veida mājaslapu un pārtikas apritē nodarbinātajiem cilvēkiem varētu izsniegt šādas apliecības?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Galvenais lai apmācību organizējoša persona – lektors/ materiālu autors atbilst 2005.gada 14.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.409 Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības – prasībām. Šīm personām ir noteiktas kvalifikācijas prasības, kā arī apliecībai ir jāatbilst šo pašu noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām. Diemžēl minētās lapas materiālu autori ir anonīmi un nevar pārliecināties par šo materiālu kvalitāti un autoru profesionālo kvalifikāciju.

Kur saitē es varu atrast atzīšanas numuru? Lūdzu nosūtiet norādii, atzīšanas numurs nepieciešams, jo iepērkam zivis no Lietuvas.

Atbild PVD Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Joffe:
Saite no mūsu mājas lapas, atbildot uz Jūsu jautājumu: http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/
Sadaļā labajā puše atradīsiet nosaukumu "Reģistri" un ieejot sājā sadaļā tālāk atvērsies logs "Reģistrētie uzņēmumi". Ievadot uzņēmum anosaukumu un sopiežot pogu "Meklēt", atradīsiet detalizētāku informāciju.