Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Es vēlos reģistrēt uzņēmumu, kurš nodarbosies ar vitamīnu mazumtirdzniecību. Šie vitamīni jau ir reģistrēti PVD uzturu bagātinātāju reģistrā.
Vai man kā vitamīnu maztirgotājam ir jāsaņem kāda atļauja, lai šādus vitamīnus tirgotu un uzglabātu?

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde:
Uzņēmumam iesaistoties pārtikas apritē (tai skaitā uzsākot uztura bagātinātāju mazumtirdzniecību) ir jābūt reģistrētam PVD. Sīkāka informācija par uzņēmumu reģistrāciju ir atrodama PVD mājaslapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija.
Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti ir pieejami PVD mājaslapas adresē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.09.2005. noteikumu Nr.725 „Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību” http://likumi.lv/doc.php?id=117261 prasībām, PVD uztura bagātinātāju reģistrā tiek iekļauta informācija par izplatītāju (tā nosaukums un adrese), kā arī ir pievienots marķējuma teksts, ar kādu produkts tiek izplatīts. Attiecībā par reģistrētajiem produktiem, tos var iegādāties no izplatītāja, uz kura vārda produkts reģistrēts, un tos izplatīt ar marķējuma tekstu, kurš ir identisks reģistrā iekļautajam, vai arī produktus var reģistrēt uz savas firmas vārda, iesniedzot attiecīgos dokumentus un samaksājot valsts nodevu. Sīkāka informācija par reģistrāciju ir pieejama PVD mājaslapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/novertesana_un_registracija/partikas_produktu_registracija/

Vēlējos saņemt nelielu konsultāciju par prasībām, lai varētu saņemt PVD apliecinājumu nodarboties ar Biškopības primāro produktu ražošanu (principā tikai medus - pārējie blakusprodukti iespējams tālākā nākotnē, bet šobrīd tas nebūtu aktuāli) un pirmapstrādi savā saimniecībā ar tālākas realizācijas iespējām, visticamākais, tiešajiem pircējiem - privātpersonām vai korporatīvajiem klientiem (bez izvietošanas veikalos). Iepirkt svešu produkciju tālākai pārstrādei un pārdošanai neplānoju, līdz ar to mājražotāja statuss nebūtu aktuāls.
Plānoju iegādāties jaunus bišu stropus no ražotāja, kuram "Bišu stropiem ir atbilstības apliecinājums, kas dod tiesības Eiropas Savienības vai valsts atbalsta piešķiršanai." Izvietot lauku saimniecībā uz nomātas zemes - uz līguma pamata par bišu novietņu izvietošanu. Pēc novietņu prasībām viss ir atbilstošs, apkārtnē nav faktoru, kas varētu ietekmēt bišu dzīves vai paša medus kvalitāti.
Kā ražošanas telpa varētu tikt izmantota nomāta ēkā - stāvbūves klēts, kurā tiktu veikts remonts - tiktu ieklāta flīžu grīda, visas sienas arī tiktu noklātas ar flīzēm, griesti tiktu apšūti reģipša apmetumu un gludi nošpaktelēti, nokrāsoti.
Tiktu ierīkota arī ventilācija.
Telpa tiktu dalīta (arī fiziski ar starpsienu) divās daļās, viena būtu inventāra uzglabāšanas telpa, otra pirmapstrādes un fasēšanas telpa.
Gan pati bišu novietne, gan saimniecības ēka atrastos vienā saimniecībā Naukšēnu novadā.
Tas būtu ieskatam, bet galvenie jautājumi, kas mani interesētu būtu:
1. Telpai kā tādai nav logu, bet cik sapratu, var būt arī pietiekošs mākslīgais apgaismojums un tas nebūtu šķērslis?
2. Telpai nebūtu ne ūdensvada, ne kanalizācijas, par cik tā nav dzīvojamā telpa. Pēc visiem aprakstiem sapratu, ka minimālās prasības ir, lai būtu dzeramais ūdens noteiktā daudzumā uz vienu personu un iespēja nomazgāt rokas zem tekoša ūdens.
Ja tiktu ierīkots, piemēram, Venden dzeramā ūdens aparāts un izlietne ar izvadu uz āru no telpas, kur ūdens tiktu uzkrāts kādā rezervuārā, kurš tālāk izliets, pārvests uz novadgrāvi un par ūdens avotu kalpotu atkal jau, piemēram, pieminētais Venden ūdens aparāts virs izlietnes ar brīvo pašteci?

Atbild PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Adrija Sietiņsone:
1. Jūsu gadījumā telpās, kurās tiks veiktas darbības ar biškopības produktiem, var izmantot atbilstošu mākslīgo apgaismojumu.
2. Ja ūdensvads nav pieejams (piemēram, sviežot medu, tīrot kāres, fasējot medu, mazgājot medus sviedi, taru, utt.), tad var izmantot mehāniskos ūdens krānus un/vai marķētus traukus. Medus izsviešanas, fasēšanas procesā ūdens tiek izmantots ne tikai roku mazgāšanai, bet arī iekārtu, inventāra, taras mazgāšanai. Telpās, kurās tiks veiktas darbības ar biškopības produktiem, jābūt atbilstošam dzeramajam ūdenim, kas atbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Jums vienu reizi divos gados jāveic dzeramā ūdens kārtējais monitorings, lai izvērtētu dzeramā ūdens atbilstību mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem.
Iesaku Jums iepazīties ar Labas higiēnas prakses vadlīnijām „Biškopības produktu primārā ražošana”, kuras atrodamas Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā ,,Pārtika” un normatīvajiem aktiem, kuri ievietoti PVD mājas lapā http://www.pvd.gov.lv/ pārtikas uzraudzība/ informācija uzņēmējiem. Jūs, kā primārais biškopības produktu ražotājs, varat iegūt un fasēt medu, ja spējat ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes (2004.04.29.) Regulas Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu I pielikumā noteiktās prasības un nodrošināt, ka visos biškopības produktu iegūšanas, iepakošanas, uzglabāšanas un izplatīšanas posmos produkti ir pasargāti no jebkāda piesārņojuma.

Atvainojos, ja mans interesējošais jautājums ir jau rindas kārtībā un tiks izskatīts, bet rakstu ja gadījumā mans jautājums nav sasniedzis Jūsu atsaucīgo iestādi. Ļoti vēlētos uzzināt šī jautājuma atbildi.
Rakstu komplekso darbu par savu izvēlēto tēmu "Bez glutēna produkta ražošana". Interesē tieši kādas regulas vai normatīvi ir jāievēro ražotājam, lai viņš varētu iegūt statusu kā bez glutēna produkcijas ražotājs un kas viņiem ir jāievēro? Kādai jābūt dokumentācijai un kādi dokumenti ir jāsaņem no izejvielu ražotājiem?
Jau iepriekš, paldies par atsaucību!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Bez-glutēna pārtika jeb pārtika, kas nesatur lipekli, tiek pieskaitīta pie diētiskās pārtikas. Īpašas prasības diētiskās pārtikas, kas nesatur lipekli, marķēšanai un reģistrācijai noteiktas MK 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju”. Šie noteikumi paredz, ka produkti, kas sastāv no vai satur vienu vai vairākas no kviešiem, rudziem, miežiem, auzām vai to krustotām šķirnēm iegūtas sastāvdaļas un kas ir īpaši apstrādāti, lai samazinātu lipekļa saturu, ir reģistrējami PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamentā. Sīkāk skat. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0041:20090210:LV:PDF . Komisijas Regulā (EK) Nr.41/2009 par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, noteiktas prasības pārtikas produktu, kas nesatur lipekli, sastāvam un marķējumam.
Tāpat kā citu produktu ražošanā, arī šādas pārtikas ražošanā jāievēro vispārīgās higiēnas prasības, kā arī jāizstrādā dokumentēta paškontroles sistēma. Informācija par šīm prasībām, kā arī par preču pavaddokumentiem atrodama PVD interneta mājas lapā vietnē http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba. Informāciju par diētisko pārtiku var meklēt starptautiskajos pārtikas standartos – Codex Alimentarius interneta vietnē: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/?no_cache=1?provide=standards&orderField=lastModified&sort=desc&num1=.

Vēlos atvērt uzņēmumu augļu sīrupa importam un tālāk pārdošanai slēgtās 1l pudelēs. Kādas prasības izvirza PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā. Reģistrācijas kārtība noteikta Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Regulu un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība.
Saistībā ar importu, iesakām iepazīties arī ar informāciju PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā Robežkontrole.

Es vēlos atvērt savu uzņēmumu un sākt nodarboties ar vairumtirdzniecību - saldēto kūku ražošana un izplatīšana. Lai to izdarītu, man ir nepieciešama no Jums pirmreizējā konsultācija-jauna uzņēmuma atvēršana. Kas man priekš tā ir nepieciešams no Jūsu puses, lai viss pareizi strādātu un darbotos? Vai vieta ražošanai var būt dzīvoklis? Vai kāda dzīvokļa daļa, kura ir izremontēta priekš ražotnei atbilstošiem standartiem?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā un saskaņā ar 3.panta 1.punktu ievēro Eiropas Komisijas regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu prasības. Minētās regulas II. pielikuma I., II. un III. nodaļā ir aprakstītas prasības dažādām pārtikas apritē iesaistītām telpām, bet V. nodaļā noteiktas prasības aprīkojumam.
Reģistrācijas kārtība PVD noteikta Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Pirms uzsākt plānoto uzņēmējdarbību, iesakām iepazīties ar prasībām pārtikas aprites uzņēmumiem, kuras varat atrasta PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem → Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība.

Uzņēmums ir veicis nepieciešamos darbus un izstrādājis tehnoloģoju, lai uzsāktu nātrija humāta vistu barības sastāvdaļas ražošanu, jautājums,
vai šādā gadījumā uzņēmums atbilst MK noteikumiem Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība? Ja nē, tad saskaņā ar kādiem MK noteikumiem jāveic reģistrācija. Uzņēmums ir izveidots Olaines novada Olaines pilsētā, kur mums iesniegts reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus, un kura veidlapa/as jāaizpilda?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas Vecākā eksperte Dace Grinhofa:
MK noteikumi „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā uzņēmumam – kas ražo dzīvnieku barību – jāreģistrējas PVD. Prasības barības ražošanas uzņēmumam noteiktas Regulā Nr. 183/2005. Veidlapas uzņēmuma reģistrācijai atrodamas PVD mājas lapā ( www.pvd.gov.lv) sadaļā veidlapas. Veidlapa, kurā būsiet atzīmējis darbības veidu, kuru vēlaties reģistrēt PVD, jāiesniedz PVD Rietumpierīgas pārvaldē (Tukums, Tumes pagasta „Krīvos” LV 3100).

Jautājums par faktiskās adreses maiņu noliktavai.
Esam PVD atzīts uzņēmums, kuram ir vairākas noliktavas. 11.01.2014 plānojam mainīt vienas noliktavas faktisko adresi, no patreizējās adreses Rumbulā, uz jauno adresi Imantā, loģistikas centrā, kurā pirms mums arī strādāja PVD atzīts loģistikas uzņēmums. Patreiz jaunajā noliktavā Imantā ceļam stalažas. Darbus plānojam pabeigt 06.01.2014
Kāda procedūra uz mums attiecināma? Vai mums jāiziet atzīšanas process, no jauna? Cik ilgā laikā vēlākais jāraksta pieteikums, lai varētu uzsākt darbību 11.01.2014?
Vai jāraksta iesniegums par faktiskās adreses maiņu un mums saglabāsies esošais reģistrācijas numurs? Cik ilgā laikā vēlākais jāraksta iesniegums, lai varētu uzsākt darbību 11.01.2014?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Mainot noliktavas faktisko atrašanās vietu, uzņēmumam, kura darbība pakļauta atzīšanai, no jauna jāiet šis atzīšanas process, pat ja pirms tam šajās telpās jau ir bijis atzīts citai juridiskai personai piederošs uzņēmums. Ja darbība nav pakļauta atzīšanai, tad pietiek ar uzņēmuma darbības vietas pārreģistrāciju.
Pieteikums jāraksta ar tādu aprēķinu, lai no tā iesniegšanas brīža 15 darba dienu laikā PVD varētu izvērtēt jau darbam sagatavotu uzņēmumu un 5 darba dienu laikā pieņemt lēmumu tā atzīšanai.

Maniem vecākiem zvana pa telefonu un piedāvā no Naturelab firmas NatureLab Extra Strength Omega-3 Fish Oil. Sakiet lūdzu vai šī firma ir reģistrēta un viņiem ir tiesības piedāvāt savus produktus Latvijā? Jo ir maz zināms par Naturelab produkcijas izcelsmi, sastāvu.

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde:
Latvijā ir atļauts ievest un izplatīt PVD uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus. Šobrīd reģistrā ar reģistrācijas Nr.8579 ir iekļauts uztura bagātinātājs „Extra strength Omega – 3 fish oil” (ražotājs - Ayanda AS, Fr. Nansens plass 6, NO-9008 Tromso, Norvēģija). Šī uztura bagātinātāja 1 kapsulas sastāvā ir 550 mg zivju eļļas koncentrāta (kas satur 165 mg eikozānpentaēnskābi (EPS) un 110 mg dokosaheksānskābi (DHS)) un palīgvielas: želatīns, glicerīns (mitrumuzturētājs) un ūdens.
Šo produktu Latvijā izplata PVD uzraudzībai pakļauts uzņēmums „DirectMarketing OÜ" (PVD reģistrācijas Nr.049894). PVD inspektori pēdējās pārbaudes laikā konstatējuši, ka šis uzņēmums atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas nekaitīgumu un drošumu.
PVD uztura bagātinātāju reģistrs ir pieejams PVD mājaslapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/datubazes/_gv/external-db_1/ .

Vēlos noskaidrot, kas nepieciešams, lai es varētu savu SIA piereģistrēt PVD kā akvakultūras uzņēmumu vai kur es varu izlasīt to PVD mājas lapā?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Informāciju par PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrāciju var iegūt PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv šādā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
Jūsu gadījumā jāizvēlas pieteikuma forma Pieteikums veterinārās uzraudzības objekta reģistrācijai vai atzīšanai
Pieteikums jāiesniedz tajā PVD struktūrvienībā, kuras teritorijā atradīsies jūsu akvakultūras dzīvnieku audzētava, tur varēsiet saņemt arī detalizētāku konsultāciju.

Vēlos atvērt dzīvnieku frizētavu, vai man ir jāreģistrē uzņēmums PVD? Un kas vēl būtu jaņem vērā?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības
daļas vadītājs Armands Dauburs:
Dzīvnieku frizētavas nav jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā un tās nav Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objekts. Jums jāinteresējas veselības inspekcijā, jautājumu varat uzdot arī mājaslapā www.vi.gov.lv