Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Kādas prasības ir jāizpilda, lai piereģistrētu gaļas sadales cehu? Vai uz sadales/pakošanas līnijas ir jābūt dubultai N/T izlietnei?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Inga Skādule:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku noteic, ka uzņēmumi, kas veic darbības ar tādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuriem šī regula nosaka prasības, nedrīkst darboties, ja vien kompetentā iestāde nav tos apstiprinājusi. Gaļas sadales uzņēmumi ir viena no šādām jomām. Lai šo apstiprināšanas jeb atzīšanas procesu varētu uzsākt, uzņēmuma rīcībā jābūt telpām, kuras atbilst Eiropas Komisijas Regulas Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības, nosacījumiem, tajā skaitā – jābūt izveidotai uz HACCP principiem balstītai uzņēmuma paškontroles sistēmai. Nekur nav noteikts, ka izlietnei ir jābūt dubultai, bet gan tām ir jābūt atbilstošā skaitā, tātad, lai ir tik, cik nepieciešams attiecīgo darbu procesu nodrošināšanai. Tām ir jābūt izvietotām tā, lai ir ērti izmantojamas, piemēram, pie ieejas cehā/ražošanas telpās, kā arī pēc iespējas tuvāk darbinieku darba vietām. Ir vēl arī tāds nosacījums, ka, ja ūdens ir nepieciešams pārtikas mazgāšanai, tad gan pārtikas mazgāšanas izlietnēm ir jābūt atsevišķi no roku mazgāšanas izlietnēm.
Pirms lēmuma saņemšanas par uzņēmuma atzīšanu vai atzīšanu ar nosacījumu, uzsākt darbību atbilstošajā jomā ir aizliegts. Lai uzņēmumu pieteiktu atzīšanas procesam, ir jāaizpilda pieteikuma forma, kuru Jūs varat atrast PVD mājas lapā >Veidlapas un līgumi >Veidlapas. Pieteikumam jāpievieno:
1) apstiprinājums par telpu un būvju nodošanu ekspluatācijā;
2) telpu un būvju lietošanas tiesību apliecinājums;
3) telpu un būvju plāns.
Iesniegumu un citus dokumentus pēc Jūsu uzņēmuma faktiskās adreses jāiesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesniegumu uz PVD var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas kārtība ir aprakstīta MK 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, kā arī PVD mājas lapā http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
PVD uzņēmuma atzīšanas procesa uzsākšanu nodrošina 20 darba dienu laikā no pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka uzņēmuma atzīšanas process ir maksas pakalpojums. Ir vēl arī vairāki papildus nosacījumi, piemēram, visiem darbiniekiem, kuri būs iesaistīti šajā ražošanas procesā, būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas un, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" (MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.409 “Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”), par to saņemot apliecību. Uzsākot darbību, t.i., pēc pirmās atzīšanas, kad tiks izvērtētas uzņēmuma telpas un sagatavotā dokumentācija, būs jāslēdz līgums ar PVD par pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu jūsu gaļas sadales uzņēmumā.

Esmu atklājis jaunu pārtikas produktu, kurš gūs lielu pieprasījumu Eiropas tirgū. Kas ir nepieciešams, lai šo pārtikas produktu sāktu tirgot?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Nezinot produktu un tās sastāvdaļas, nevaram sniegt atbildi.

Kādas ir prasības, lai varētu reģistrēt noliktavu PVD?
Noliktavā paredzēts uzturēt kravas ar pārtiku, bez noteiktas temperatūras.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrīda Sproģe:
Informāciju par uzņēmuma reģistrāciju var atrast Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā www.pvd.gov.lv saitē http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija Tās ir saites uz tālākajiem resursiem, kuri satur nepieciešamo informāciju. Šeit ir saite arī uz MK 02.02.2010.noteikumiem Nr.104, kuri nosaka uzņēmumu reģistrācijas kārtību.
Ja ir nepieciešama papildus informācija par uzņēmumu reģistrāciju vai prasībām, kādas izvirzītas PVD uzraudzībai pakļautajiem uzņēmumiem, tad vislabāk vērsties PVD teritoriālajās struktūrvienībās, kuras uzrauga atbilstošo reģionu. Kontaktinformācija atrodama saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas

Vēlos nodarboties ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ātrās ēdināšanas produktu (burgeri, kebabi) tirdzniecību no speciāli pielāgotas piekabes. Vai šai piekabei ir nepieciešamas speciālas atļaujas, sertifikāti, lai tajā gatavotu un no tās tirgotu ēdienu? Ja ir nepieciešami, tad tiem jābūt no piekabes ražotāja, vai arī ir iespējams pārbūvēt piekabi tepat Latvijā un saņemt sertifikātu?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa:
Pārvietojamām un/vai pagaidu telpām, tostarp pārvietojamos transporta līdzekļos, jāatbilst higiēnas prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma III nodaļā. Nekādas papildus atļaujas transporta līdzeklim pārtikas pārvadāšanai nav nepieciešamas.
Sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, Jūs iesaistāties pārtikas apritē, tāpēc minētā darbība ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), iesniedzot rakstisku pieteikumu dzīves vietai tuvākajā PVD teritoriālajā pārvaldē (vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu, ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informāciju par PVD pārvaldēm un par reģistrēšanos Jūs atradīsiet PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļās „Kontakti” un „Iedzīvotājiem un uzņēmējiem”. Plašāku informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un konsultācijas par higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā pārvaldē.

Plānoju nodibināt uzņēmumu, kurš nodarbosies ar fasētās tējas tirdzniecību internetveikalā. Tēja tiks importēta no Ķīnas un Eiropas valstīm. Gribēju uzdot šādus jautājumus:
1.Kādas atļaujas ir jānoformē?
2.Kādam prasībām ir jāatbilst telpām, kur uzglabāsies fasēta un iepakota tēja (publiskajā vietā tēja netiks tirgota)?
3.Kādas prasības ir jāievēro darbiniekam, kurš saņems preci un nodarbosies ar tās izplatīšanu (sūtīs pa pastu, transportēs utt.)?

Atbild PVD Robežkontroles departamenta vecākā eksperte pārtikas un nepārtikas preču robežkontroles jomā Agita Krastiņa un PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
1. Pirms kravas iegādāšanās uzņēmumam, kā arī izplatot tējas interneta veikalā, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta 3.punktu jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam. Iesniegumu un citus dokumentus pēc Jūsu uzņēmuma faktiskās adreses iesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Pieteikuma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.
2. Ministru kabineta (02.05.2006.) noteikumiem Nr.352 „ Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās” ievedot preci Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles punktos veic produkta dokumentālu, identitātes un nepieciešamības gadījumā fizisko (paraugu ņemšana) kontroli. Produktam jābūt pievienotiem kravas pavaddokumentiem (preču pavadzīme/ invoice/ muitas deklarācija, ja tāda ir u.c. kravas pavaddokumenti), kuros sniegta informācija par nosūtītāju, saņēmēju, kravas saturu utt.
3. Vienu dienu pirms kravas faktiskās uzrādīšanas oficiālajai kontrolei PVD robežkontroles punktā importētājam ir iepriekš jāpaziņo par kontrolei uzrādāmo kravu. Lai iepriekš paziņotu par kravu ir jāreģistrējas TRACES sistēmā. Informāciju par Iepriekšējo paziņošanu un reģistrēšanos TRACES sistēmā skatīt PVD mājas lapā, sadaļā Robežkontrole, Kontroļu veidi un prasības, Pārtikas nekaitīguma kontrole.
4. Tējai un aromatizētai tējai ar KN kodu 0902 piemēro pastiprinātu importa kontroli, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 669/2009. Tas nozīmē to, ka tējai ir paredzēta paraugu ņemšana robežkontroles punktā (10%), lai analizētu noteiktas pesticīdu atliekvielas. Uz parauga analīzes laiku krava tiks aizturēta robežkontroles punktā, līdz būs zināmi testēšanas rezultāti un tie būs labvēlīgi.
5. Ievedot pārtikas preces, pārtikas produktam un transportēšanas vides apstākļiem, kā arī telpai kurā uzglabāsies pārtika jāatbilst vispārīgām higiēnas un nekaitīguma prasībām, kā noteikts Regulā 852/2004 pār pārtikas produktu higiēnu.
6. Jums būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas un, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību.
7. Importēto produktu marķējumam jāatbilst MK noteikumos Nr. 964 „Pārtikas produktu marķēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām, taču ar 2014.gada 13.decembri tiek piemērotas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu prasības.
8. Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pārtikas ievešanu un noteiktās prasības produktu importam iespējams iepazīties PVD mājas lapā, sadaļā Robežkontrole.
9. Papildus jāņem vērā, ka importējot preci informācijai tās marķējumā jābūt skaidri salasāmai un saprotamai, tas ir LV valodā (Noteikumi 964), vai ja ir angļu vai citā valodā, tad saskaņā ar Valsts valodas likuma 21.pantu jebkurai importējamai precei pievieno tulkojumu valsts valodā, tas ir latviešu valodā.
10. Par produkta ievedmuitu ieteicams interesēties - VID Muitas pārvaldē konsultācijas laikā no 8.30-17.00., tālrunis: 67111253/ 254/ 252
Lai atbildētu uz klienta tiešajiem jautājamiem, vēlams sazināties ar tiešajiem speciālistiem PVD.

Pārstāvu uzņēmumu, kurš vēlas nodarboties ar liellopa gaļas nogatavināšanu (fermentēšanu). Gaļa tiks ņemta no sertificētas kautuves iepakota specialā vakuuma maisā. Tad noturēta temperatūrā plus 4grC līdz 3nedēļā, un atdots uz realizāciju. Kas lūdzu man būtu jādara, lai iegūtu sertificētas ražotnes dokumentus?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Inga Skādule:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku noteic, ka uzņēmumi, kas veic darbības ar tādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuriem šī regula nosaka prasības, nedrīkst darboties, ja vien kompetentā iestāde nav tos apstiprinājusi. Lai šo apstiprināšanas jeb atzīšanas procesu varētu uzsākt, uzņēmuma rīcībā jābūt telpām, kuras atbilst Eiropas Komisijas Regulas Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības, nosacījumiem, tajā skaitā – jābūt izveidotai uz HACCP principiem balstītai uzņēmuma paškontroles sistēmai. Pirms lēmuma saņemšanas par uzņēmuma atzīšanu vai atzīšanu ar nosacījumu, uzsākt darbību atbilstošajā jomā ir aizliegts. Lai uzņēmumu pieteiktu atzīšanas procesam, ir jāaizpilda pieteikuma forma, kuru Jūs arī varat atrast PVD mājas lapā > Veidlapas un līgumi > Veidlapas. Pieteikumam jāpievieno:
1) apstiprinājums par telpu un būvju nodošanu ekspluatācijā;
2) telpu un būvju lietošanas tiesību apliecinājums;
3) telpu un būvju plāns.
Iesniegumu un citus dokumentus pēc Jūsu uzņēmuma faktiskās adreses jāiesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesniegumu uz PVD var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.Pārtikas uzņēmuma atzīšanas kārtība ir aprakstīta MK 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, kā arī PVD mājas lapā -
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
PVD uzņēmuma atzīšanas procesa uzsākšanu nodrošina 20 darba dienu laikā no pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka uzņēmuma atzīšans process ir maksas pakalpojums.
Tāpat visiem darbiniekiem, kuri būs iesaistīti šajā ražošanas procesā, būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas un, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" (MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.409 “Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”), par to saņemot apliecību.

Es vēlos uzsākt cukurvates tirdzniecību, kādas atļaujas man ir nepieciešamas? Kādas būtu kopējās izmaksas?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē, uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Iesniegumu un citus dokumentus pēc uzņēmuma faktiskās adreses iesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. Pieteikuma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.
Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu noteiktās vispārīgās higiēnas prasības. Tāpat Jums būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas un, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību.

Sakiet, lūdzu, kādi dokumenti, iesniegumi ir nepieciešami (un kam) un darbības ir jāveic, lai varētu mājas apstākļos ražot jogurtu un sieru no iepirkta govs svaigpiena. Kāda ir reģistrācijas kārtība PVD un izmaksas?

Atbild PVD sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Jansone:
Informāciju par mājražotājiem varat atrast PVD mājaslapā:
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj

Es gribu sākt tirgot ar pārtikas produktiem un nomāt stendu Rīgas centrāltirgū. Lai piereģistrētos PVD, man vajadzīgs uzrakstīt pieteikumu un pielikt pie viņa nomas līgumu. Piemēram, es noslēdzu 10. oktobra līgumu un man līgumā ir jānorāda datums, no kāda es sākšu strādāt un maksāt par nomu. Cik ilgu laiku var aizņemt reģistrācija un apliecības izdošana? Lai nesanāktu tāda situācija, ka pēc līguma man jau ir jāstrādā, bet man vēl nav reģistrācijas. Un man jāmaksā nomu, bet faktiski strādāt man nedrikst.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Reģistrācijas process aizņem piecas darba dienas no brīža, kad PVD struktūrvienībā ir iesniegti visi dokumenti.
Sīkāk par reģistrāciju PVD Jūs varat izlasīt PVD mājaslapā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Sakiet lūdzu, kur jums var dabūt kodus, pārtikas produktu veidiem?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Saskaņā ar pārtikas aprites uzņēmumu uzraudzības sistēmu Pārtikas produktiem netiek piešķirti kodi, jo PVD uzrauga produktu ieguves un izplatīšanas nekaitīgumu un drošumu. Kodificēti tiek darbības veidi. Skat.klasifikatoru PVD mājas lapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/pvd_uzraudzibai_paklauto_uznem