Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Cik maksā uzņēmuma reģistrācija PVD?

Atbild PVD Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību specialiste Anna Joffe:
Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, tomēr ja izvēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL. Detalizētāku informāciju par uzņēmumu reģistrāciju varat izlasīt:
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Vēlējos noskaidrot, kāda licence man no PVD jāsaņem, lai es varētu uzsākt gaļas produktu un alus tirdzniecību. Precīzāk, lai es kafejnīcā varētu cept šašliku un tirgot alu? Un kāda ir valsts nodeva šo atļauju saņemšanai? Paldies jau iepriekš par atbildi!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikuma veidlapa pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas .
Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, tomēr ja izvēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL. Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.
Papildus informējam, ka par tirgošanos ar alkoholiskajiem dzērieniem un licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

Interesētu jautājums par uzņēmuma reģistrēšanu, kas būs saistīts ar pārtikas tirdzniecību (izbraukuma tirdzniecību). Pārtikas tirgošana notiks festivālos, bufetes veidā - zem telts un tiks pārvietota ar busu. Sakiet, kas man ir jādara , lai es šo uzņēmumu varētu reģistrēt? Un kā ir ar apliecībām, kuras izsniedz, vai tās arī kaut ko maksā? Un vai ir jāiziet kādi papildus kursi, par higēnu vai kaut kā tā?
Un kādas ierīces drīkst būt šajā busiņā, ja piemēram, tiek tirgota pārtika no viņa - kafijas automāti, vitrīnas, siltuma vitrīna, ūdens vārāmās kanna izlietne?
Un vai reģistrēšana kaut ko maksā?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Vispirms, kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums nosaka, lai iesaistītos pārtikas apritē, uzņēmums (darbība) jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD). Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Attiecīgā PVD novada pārvalde, kur Jūs griezīsieties ar iesniegumu, sniegs nepieciešamo informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī piešķirs atbilstošu uzņēmuma identifikācijas kodu. Uzņēmuma reģistrācija ir par brīvu, savukārt reģistrācijas apliecība maksā 1.00 LVL.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē.
Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Tāpat savā darbībā jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un darbiniekiem būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punkts noteic, ka darbinieks (izņemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku), uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai programmai un saņem par to apliecību. Darbinieks apmācības atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Vispārīgās prasības Latvijā izplatāmo pārtikas preču marķējumam nosaka Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”. Citus pārtikas nozari reglamentējošus normatīvos aktus piemēro, ja tajos ir noteiktas papildu prasības atsevišķu pārtikas preču marķējumam, to saturam, noformējumam vai izplatīšanas kārtībai. Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.
Savukārt prasības ielu tirdzniecībai no 2010.gada 01.jūnija nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” II nodaļa. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv
Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš¬valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autotransporta).

Šobrīd spēkā neesoši ir MK 599. Kas ir tas regulējošais likums/normatīvais akts, kas nosaka/regulē " Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām" 599 MK vietā? Šobrīd strauji tuvojās klīnikas atvēršana un nav skaidrs pēc kādiem noteikumiem vadīties, lai nebūtu nepilnību un aizķeršanās. Paldies par drīzu atbildi!

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Andra Sargūna:
Saskaņā ar PVD rīcībā esošo informāciju, veterinārmedicīnas aprūpes iestādēm, kuras uzsāku savu darbību laika periodā, kad prasības tām nenosaka neviens spēkā esošs normatīvais akts, pēc jauno normatīvo aktu spēkā stāšanās būs viena mēneša laikā jāreģistrējas PVD šajos noteikumos noteiktā kārtībā.

Gribu saņemt informāciju par prasībām jaunizveidojamam uznēmumam, kas grib ražot alkoholiskus ābolu dzērienus /raudzēšana, destilācija un fasēšana.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzeraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Ja vēlaties ražot stipros alkoholiskos dzērienus, Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā alkoholisko dzērienu ražotājam.
Reģistrācijas kārtība noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”. Reģistrācija PVD ir bez maksas, bet, ja vēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tad tas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231 „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu” maksās 1.00Ls.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu un stiprais alkoholiskais dzēriens jāražo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.110/2008 (2008.gada 15.janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89 noteikto. Minētās Regulas un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība→ Higiēnas prasības pārtikas apritē→ Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana.
Savukārt par nodrošinājumiem un par licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

Vēlējos uzzināt, kur es varu saņemt nepieciešamos standartus un prasības, lai varētu kūpināt zivis un to izstrādājumus, gaļu, vistas utt.? Kur iegūt nepieciešamos normatīvus, kas paredz noteiktus kūpinātavas parametrus, uzglabājamās un sagatavojamās telpas uzraudzības, gaļas produkcijas iepirkšana un viss, kas saistīts ar šo lietu? Kā arī kāda ir nepieciešama reģistrācijas forma, lai varētu tirgot produkciju tirgū un gadatirgos?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam (tai skaitā tirgojoties tirgos un gadatirgos) ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikuma veidlapa pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas .
Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL.
Savukārt ielu tirdzniecības kārtību nosaka 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi). Noteikumu 10.punkts noteic, ka ielu tirdzniecība ir atļauta ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā.

Kas ir nepieciešams, lai aukle saņemtu atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumu, nepieciešama papildus informācija. Tāpēc iesakām Jums sazināties ar PVD pārvaldi, kuras teritorijā plānojiet sniegt ēdināšanas pakalpojumu.
PVD teritoriālo pārvalžu adreses, tālruņa nr. atrodami PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā kontakti>PVD teritoriālās struktūrvienības.

Vai varu uzzināt, kas vajadzīgs lai reģistrētu uzņēmumu un tas tiktu atzīts?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Lai uzsāktu darbību pārtikas aprites jomā, Jums sava uzņēmuma darbība jāpiereģistrē PVD.
Par uzņēmuma reģistrēšanās kārtību Jums iespējam uzzināt PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā. Šajā sadaļā Jūs atradīsiet visus resursus (aktīvās saites), kas nepieciešami reģistrācijas pieteikuma aizpildīšanai.
Konsultāciju par prasībām, kādas tiek izvirzītas pārtikas aprites uzņēmumam, Jūs varat saņemt PVD teritoriālajās struktūrvienībās. Informāciju par konkrēto struktūrvienību, kurā reģistrēt uzņēmumu un saņemt konsultāciju, Jūs varat atrast PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Kontakti > Teritoriālās struktūrvienības. Šajā sadaļā norādīts novadu sadalījums pēc tā, kuros novados katra teritoriālā struktūrvienība veic uzraudzību.

Kur Jūsu mājas lapā var ieraudzīt, ka konkrētam uzņēmumam ir atļauts sniegt ēdināšanas pakalpojumus? Es jau 30 minūtes meklēju reģistros un mājas lapā, bet neko atbilstošu nevaru atrast.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Jāmeklē tikai un vienīgi PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >Reģistri > PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs. Jāievada kāda no pazīmēm: Uzņēmuma nosaukums (bez pēdiņām un komercdarb.veida norādes, piem.Spilva), vai komercreģistra numurs. Vēl var atlasīt tajā pašā reģistrā pēc darbības veidiem un darbības jomām.

Sakiet, lūdzu, vai ir iespēja saņemt detalizētu konsultāciju par PVD reģistrēšanu uzņēmumam, kurš mājas apstākļos vēlas ražot konditorijas izstrādajumus? Ar ko sākt? vai ir pieejams nepieciešamo dokumentu saraksts un paraugi, kas nepieciešami iesniegšanai?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta prasībām, uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrē sava darbība Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Jums ir jāiesniedz PVD iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu un paziņo par to pārtikas uzņēmumam. Informāciju par reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un PVD pārvalžu atrašanās vietu Jūs varat atrast dienesta mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija.
Saskaņā ar MK02.02.2010.noteikumu Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” 2.2.punkta 2.1 apakšpunkta prasībām jāapliecina fakts, ka būve ir nodota ekspluatācijā, savukārt saskaņā ar šo pašu noteikumu 4.1 punkta prasībām jāapliecina šo telpu un būvju lietošanas tiesības.