Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Ja uzņēmums iepērk saldumus un alkoholu, iesaiņo kā dāvanas (oriģinālo iepakojumu neatverot) un tirgo, vai ir jāreģistrējās PVD? Kādi dokumenti nepieciešami un kuros likuma punktos to var izlasīt?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnhofa:
Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam (tai skaitā iepērkot saldumus) ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Visu nepieciešamo informāciju par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL.
Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības. Tāpat būs jāievēro higiēnas prasības, jāraugās, lai produktu uzglabāšana un tirdzniecība notiktu atbilstošos apstākļos, dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi, jānodrošina marķējums latviešu valodā, derīguma termiņus u.t.t.
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli. Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2. punkts noteic, ka obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi un obligātās periodiskās veselības pārbaudes veic personām, kuru darbs (mācību prakse) ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuras nodarbina: 2.1. atvasinātas publiskas personas, iestādes, komersanti, pašnodarbinātie, kā arī citas juridiskas vai fiziskas personas kādā no pārtikas aprites posmiem. Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punkts noteic, ka darbinieks (izņemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku), uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai programmai un saņem par to apliecību. Darbinieks apmācības (izņemot ceturtā un piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku) atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Normatīvos aktus atradīsiet mājas lapā www.likumi.lv

Ir radusies ideja nodarboties ar bada pankūku cepšanu un tirgošanu gadatirgos un masu pasākumos. Tā kā nav pieredze ne pārtikas ražošanā, ne tirdzniecībā un nav zināmas visas normas un prasības, kas saistītas ar šāda veida komercdarbību, gribētu uzzināt, vai ir iespējams pieteikties uz konsultāciju, vai rakstveidā noskaidrot nepieciešamos jautājumus?
Plānojam cepšanai izmantot ekonomisko malkas krāsniņu un ulmaņlaika čuguna vafeļu pannu. Cept vafeles uz vietas, bet mīklu gatavot mājās, vai pasūtīt maiznīcā.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Iesakām pieteikties uz konsultāciju PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā uzņēmums darbosies. PVD teritoriālo pārvalžu adreses un kontakti atrodami mājas lapā ww.pvd.gov.lv sadaļā Kontakti>PVD teritoriālās struktūrvienības.

Kas jādara, lai varētu tirgot piena izstrādājumus?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena ieguvei nelielā apjomā, pirmapstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai un realizācijai, kā arī piena realizācijas atļaujas izsniegšanas, apturēšanas un atjaunošanas kārtību, ja ražotājs tieši piegādā pienu galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē pienu galapatērētājam Latvijas teritorijā nosaka Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”. Par nelielu piena apjomu uzskata tādu piena apjomu, ko piena ražotājs iegūst savā saimniecībā un var pārdot gada laikā, izmantojot tam piešķirtās tiešās tirdzniecības kvotas. Tieši piegādāt pienu nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai ir atļauts piena ražotājam, kam pieder tiešās tirdzniecības kvota un kas Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) teritoriālajā struktūrvienībā ir saņēmis piena realizācijas atļauju. Lai saņemtu piena realizācijas atļauju, piena ražotājs iesniedz dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
- novietnes īpašnieka vārdu un uzvārdu;
- novietnes nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru;
- ganāmpulka reģistrācijas numuru.
Sīkāku informāciju atradīsiet izlasot noteikumus, kas atrodami internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=208151
Par cik nav saprotams, kas domāts ar vārdiem „piena izstrādājums”, tad iesakām iepazīties ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem „Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem”. Noteikumi nosaka klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem un saliktiem piena produktiem.
Sīkāku informāciju atradīsiet izlasot noteikumus, kas atrodami internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=225278

Plānojam mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā tirgot dzīvnieku izcelsmes mēslojumus- putnu mēslus, zivju miltus utt. Vai šajā sakarā ir jāreģistrē uzņēmumi un, ja ir vairākas struktūrvienības, tad tas jādara katrā vai pietiek viena atļauja uz SIA?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas Vecākais eksperts Toivo Lāāts:
Uzņēmumiem, kas vēlas nodarboties ar organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju mazumtirdzniecību (tirdzniecību galapatērētājam) jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD).
Savukārt uzņēmumus, kas uzglabā noliktavā un nodarbojas organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju ar vairumtirdzniecību, PVD atzīst.
Katra struktūrvienība, objekts (tirdzniecības vieta, noliktava) jāreģistrē vai jāatzīst atsevišķi, atkarībā no darbības veida.
Ar atzīšanas un reģistrācijas kārtību var iepazīties Ministru kabineta noteikumos Nr. 274 (2012. gada 17. aprīlis) „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”.
Uzņēmuma atzīšanai vai reģistrēšanai jāiesniedz iesniegums PVD Teritoriālajā struktūrvienībā, atkarībā no uzņēmuma noliktavas vai struktūrvienības atrašanās vietas. PVD Teritoriālo struktūrvienību adreses un telefoni atrodami PVD interneta mājas lapā: www.pvd.gov.lv.
Vēršam uzmanību uz to, ka prasības organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju apritē nosaka Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), Regula (ES) Nr. 142/2011 (2011. gada 25. februāris), Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 (2012. gada 17. aprīlī).
Pēc uzņēmuma atzīšanas vai reģistrēšanas PVD, organiskais mēslojums un augsnes ielabotāji kā produkti ir jāreģistrē Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk-VAAD), izņemot gadījumā, ja mēslošanas līdzeklis un uzņēmums, no kura tiks iegādāts mēslošanas līdzeklis jau ir reģistrēts VAAD.

Vēlejos uzzināt, kā jārīkojas uzņēmumam, kuram jau ir viena kafejnīca (ar visām nepieciešamajām reģistrācijām), bet, kas grasās paplašināties un atvērt vēl vienu savu filiāli? Kādi dokumenti jāiesniedz, kādas atļaujas jāsaņem, vai un kādas nodevas ir paredzētas?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Pārtikas uzņēmumam katra jauna struktūrvienība/filiāle (kafejnīca, veikals u.c.) pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē PVD, ņemot vērā 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums PVD struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā darbosies uzņēmums, vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, reģistrācijas apliecība maksā Ls 1.00. Citas atļaujas darbības uzsākšanai no PVD nav nepieciešamas.

Vēlejos zināt, vai vedot atpakaļ suni no Anglijas uz Latviju, ir nepieciešama suņu attārpošana un viss pārējais, un pote pret trakumsērgu?
Suns Anglijā ir bijis ne ilgāk kā pusgadu, un visu to izdarījām, kad pārvedu suni no Latvijas uz Angliju.

Atbild PVD Vadības stratēģijas, ārējo attiecību un starptautiskās tirdzniecības departamenta eksperte Signe Žuga-Krampuža:
Lai iebrauktu Latvijā kopā ar savu dzīvnieku (suni) ir jāievēro sekojošas veterinārās prasības - tam jābūt identificētam ar mikroshēmu, ES parauga pasei un derīgai vakcinācijai pret trakumsērgu. Ja ir bijis nokavēts trakumsērgas revakcinācijas termiņš, tad ir jānogaida 21 diena pēc vakcinācijas pret trakumsērgu, pirms drīkst doties ceļā. Attārpošana pirms ieceļošanas Latvijā nav obligāta.
Iepriekšminētie nosacījumi attiecas uz nekomerciālu dzīvnieku pārvietošanu.

Mēs gribam pārbaudīt jaunu veģetāru produktu Latvijas tirgū un, pārdot to kā ātrās ēdināšanas iestāde (tikai pārvietojamā vagoniņā), pirms pieņemt lēmumu, vai ar šo biznesu ir izdevīgi nodarboties vai nē. Vai šādam nolūkam arī ir jāreģistrē uzņēmums?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta prasībām, uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrē sava darbība Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms tirdzniecības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā uzņēmumu reģistrē un tas var uzsākt darbību. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, reģistrācijas apliecība maksā 1.00 Ls.

Kādiem jābūt kritērijiem, lai reģistrētu izbraukuma tirdzniecību ar zivju produkciju - svaigām un kūpinātām. Tirdzniecības vagonā jābūt kam? Un kur jāveic tirdzniecības vagona pārbaudi?

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere:
Lai uzsāktu darbību pārtikas apritē, Jums ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā - jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas.
Parakstītu un apzīmogotu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas . Elektroniski parakstītu pieteikumu jānosūta pa e-pastu uz pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.
Jūsu uzņēmumam savā darbībā būs jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu noteiktās vispārīgās higiēnas prasības,kā arī III nodaļā noteiktās prasības pārvietojamām telpām. Regula pieejama šeit - http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387318:cs&lang=lv&list=387318:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
Papildus dokumenti transportlīdzeklim nav nepieciešami.
Plaša informācija par prasībām, kas jāievēro pārtikas apritē, pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba
Jums būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas, ko nosaka Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punktu Jums, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību. Darbinieks apmācības (izņemot ceturtā un piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku) atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Ielu tirdzniecības vietas jāsaskaņo ar pašvaldību un masu pasākumu organizatoriem. Ja Jūsu uzņēmums būs reģistrēts PVD un transporta līdzeklī būs nodrošināts viss, kas nepieciešams drošai pārtikas sagatavošanai, nekādi papildus dokumenti no PVD nebūs nepieciešami.

Vēlos uzzināt, ja tirgoju dzīvnieku barību iepakojumos, neatverot viņus, kā arī aksesuārus dzīvniekiem, kādi dokumenti man ir nepieciešami? Kur man būtu jāgriežas, ja vēlos reģistrēt interneta Zoo veikalu, kādi dokumenti tam nepieciešami?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības deprtamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas Vecākā eksperte Dace Grīnhofa:
Barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrācijas un atzīšanas kārtība, tajā skaitā pieteikuma forma, deklarācijas forma, noteikta MK noteikumos Nr. 730. Galvenais – ir pārzināt likumdošanas prasības – lai barība, kuru tirgojat, ir legāla, nekaitīga, pareizi marķēta un reklamēta. Ja izplatīsiet barību tiešajam patērētājam – darbosieties kā mazumtirgotājs – jums nav jāreģistrē sava darbība. Ja darbosieties kā vairumtirgotājs, darbība jāreģistrē PVD – atbilstoši MK Nr. 730 ( 30.06.2009.) noteikumos noteiktajā kārtībā.

Kas ir vajadzīgs, lai saņemtu PVD atļauju uzņēmumam, kas nodarbosies ar dzērienu tirdzniecību?

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Pārtikas aprites uzraudzības likums noteic, ka pārtikas uzņēmums (arī dzērienu tirdzniecības uzņēmums) pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD). Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības.
Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai.
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs detalizētāku informāciju uz Jūs interesējošajiem jautājumiem. Jūsu uzņēmuma gadījumā, ja tirgosiet arī alkoholu noteikti arī ir saņem licence alkohola tirdzniecībai un jāievēro preču marķēšanas noteikumus.
Iesaistoties pārtikas apritē, jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kurā ir sniegtas higiēnas vispārējās prasības, kas ir obligātas visiem pārtikas nozares uzņēmumiem. Ar regulas tekstu var iepazīties sekojošā internetā vietnē: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Ar galvenajiem normatīvajiem aktiem dzērienu apritei var iepazīties: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/higinas_prasbas_prtikas_aprit/dzrienu_un_dzeram_dens_raoanas