Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Vai pie uzņēmuma reģistrācijas un pie pirmās PVD inspektora pārbaudes ir vajadzīga "uz rokas" C kategorijas peisārņojošās darbības atļauja gaļas pārstrādes uzņēmumam ar jaudu līdz 5 tn gatavās produkcijas mēnesī?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītājs Arvīds Zirnis:
Pārtikas higiēnas regulas šādu atļauju nepieciešamību nenosaka. Jautājums par piesārņojumu attiecināms uz Vides un reģionālās attīstības ministrijas kompetenci. Nav dzirdēts, ka viņi šādus nosacījumus izvirzītu. Bet pārliecināties vajadzētu.

Esmu iecerējusi tuvakajā nakotnē uzsākt pašnodarbošanos (neesmu izvelējusies, kas tas būs vai pašnodarbinātā vai dibināšu mikro uzņēmumu). Dariņš būs saistīts ar ēdienu pagatavošanu. Man tāds jautājums, man kā mikro uzņēmuma dibinātājai kadas formalitātes ir jākārto ar PVD? Kādas normas jāievero? Kas ir tāds, kas man būtu jāzin obligāti? Esmu stradājusi gan ēdnīcā, gan arī bērnudārzā, tur es normas zinu, bet kā būtu ar pašnodarbināto personu? Sākuma iecere ir tāda - galdu klāšana, bet gatavošu mājās.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (turpmāk- PAUL) 5.panta 3.punkta prasībām, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāreģistrē PVD ražošanas uzņēmums mājas apstākļos. Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). Visu nepieciešamo informāciju par reģistrēšanos PVD atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Savā darbībā Jums jānodrošina pārtikas atbilstība uzņēmuma deklarētajām un obligātajām nekaitīguma prasībām un jāizvērtē, vai visos pārtikas aprites posmos tiks ievērotas normatīvo aktu prasības un nodrošināta pārtikas aizsardzība pret piesārņojumu
Vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības pārtikas uzņēmumu telpām (tostarp, telpām, ko galvenokārt izmanto kā privātmājas, bet kur regulāri laišanai tirgū tiek gatavota pārtika), aprīkojumam, personāla higiēnai, pārvadāšanai u.c. noteiktas Eiropas Komisijas Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.
PVD norāda, ka Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta (6) punkts noteic, ka mājas apstākļos ražotu pārtiku drīkst izplatīt tieši galapatērētājam.
Ja vēlaties papildus konsultāciju par normatīvo aktu prasībām, iesakām Jums sazināties ar PVD pārvaldi, kuras teritorijā darbosies pārtikas uzņēmums.
Pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas:
• PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā informācija uzņēmējiem>pārtikas uzraudzība;
• LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā pārtika, veterinārija;
• tiesību aktu vortālā www.likumi.lv;
• Eiropas Savienības tiesību akti latviešu valodā pieejami EUR-Lex tīmekļa vietnē http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm

Esmu topošā uzņēmēja un gatavojos darboties saldētu produktu jomā (pelmeņi, pankūkas- bezglutēna). Jau esmu atradusi telpas, tomēr vēlējos noskaidrot, vai ir iespējams sarunāt ar PVD, ka tās tiek apsekotas un dots novērtējums un ieteikumi, kā tās pielāgot attiecīgajai darbībai, lai viss atbilstu noteiktajām normām?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Ja vēlaties, lai PVD inspektors veiktu pārtikas uzņēmumam paredzēto telpu pārbaudi, iesakām Jums ar iesniegumu griezties PVD pārvaldē, kuras teritorijā darbosies pārtikas uzņēmums. Pārbaužu pēc klienta rakstiska pieprasījuma izmaksas noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem” 2.pielikuma 1. p. (inspektora vienas darba stundas izmaksas 10.67 (euro/h) bez PVN; transporta izmaksas - automašīna 0.26 (euro/km) bez PVN).
PVD teritoriālo pārvalžu adreses, tālruņa nr. atrodami PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā kontakti>PVD teritoriālās struktūrvienības.

Lūdzu paskaidrojiet:
- vai uzņēmumam ir tiesības nodarboties ar pārtikas aprīti, ja uzņēmums NAV reģistrēts PVD?
- vai uzņēmums atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, ja PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā uzņēmums IR reģistrēts, bet NAV veikta uzņēmuma vērtēšana?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
- Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta (1) sadaļā noteikto: „Pārtikas uzņēmums iesaistās pārtikas apritē, ja tas ir atzīts vai reģistrēts.”
- Līdz pirmās pārbaudes veikšanai nav pamata apgalvot ne to, ka uzņēmums atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, ne to, ka neatbilst.

Vēlētos pavaicāt, kādi dokumenti ir nepieciešami, ja vēlos uzsākt izbraukuma tirdzniecību, kurā butu cukurvate, popkorns, kafija, sula un citi atspirdzinošie dzērieni? Un vai man būtu vajadzīgas specializētas telpas produktu uzglabāšanai, vai arī produktus var uzglabāt pārvietojamā furgonā pie attiecīgas temperatūras?
Un varbūt jus varētu ieteikt, kur meklēt šīkāku informāciju par šiem jautājumiem?

Atbild PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa:
Prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids un pārtikas preču tirdzniecību drīkst veikt tirdzniecības dalībnieki, kuriem ir tiesības iesaistīties pārtikas apritē.
Visiem uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrē sava darbība Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteiktajā kārtībā. Pirms izbraukuma tirdzniecības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums reģistrācijai dzīves vietai tuvākajā PVD teritoriālajā pārvaldē (vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu, ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informāciju par PVD pārvaldēm un par reģistrēšanos Jūs atradīsiet PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļās „kontakti” un „iedzīvotājiem un uzņēmējiem”. Plašāku informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un konsultācijas par higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā pārvaldē.
Uzņēmumam, kas iesaistīts pārtikas apritē, jāievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Vispārējās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 852/2004 par pārtikas higiēnu. Atsevišķus jautājumus – pārtikas produktu un dzeramā ūdens piesārņojuma normas, pārtikas produktu marķēšanas prasības, obligātās veselības pārbaudes personālam u.c. ar pārtikas apriti saistītus jautājumus - reglamentē virkne citu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu. Pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas ir pieejamas LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā > Pārtika.

LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA vēlas uzsākt minerālūdens tirdzniecību Latvijā. Minerālūdens Izcelsmes valsts ES dalībvalsts. Aizpildot "Iesniegums dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas saņemšanai", ir nepieciešams sniegt visu informāciju un nomaksāt nodevu. Kāda ir nodeva (nevaru atrast)? Un vai pirms tam nav nepieciešama kāda cita reģistrācija PVD vai atļauja vai licence?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Lai uzņēmums nodarbotos ar minerālūdens tirdzniecību, reģistrācijas sastāv no divām daļām:
1) produkta reģistrācija – par to informāciju var sniegt PVD reģistrācijas un novērtēšanas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļā, bet par nodevu apmēriem informāciju var atrast PVD mājas lapā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/novertesana_un_registracija/partikas_produktu_registracija/valsts_nodeva_par_uztura_bagat
2) pārtikas aprites uzņēmuma reģistrācija - informāciju var atrast PVD mājas lapā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Es gatavoju ļoti garšīgus pelmeņus. Man ir sava saimniecība. Es gribu pārdot pelmeņus mūsu tirgū. Vai to var kaut kā noformēt, it kā majrāžošana.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Informāciju par prasībām mājražošanai varat atrast PVD interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. →Iedzīvotājiem un uzņēmējiem →Informācija uzņēmējiem →Pārtikas uzraudzība →Pārtikas produktu ražošana mājas apstākļos. Pirms plānot dažādu produktu ražošanu mājas apstākļos, iesakām iepazīties ar ,,Labas higiēnas prakses vadlīnijām pārtikas ražošanai mājas apstākļos”. Vadlīnijas var atrast Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā ,,Pārtika”.
Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītāja vietniece Ilze Plīkša:
Lai iesaistītos pārtikas apritē (tai skaitā mājās gatavotu produktu realizāciju galapatērētājam) Jums ir jāreģistrē sava darbība PVD. Ja ražojat produkciju, kuras sastāvā ir gaļa, tad gaļai ir jābūt iegūtai atzītā kautuvē vai gaļas sadales uzņēmumā.

Mans uzņēmums nodarbosies ar biškopību un medus ražošanu. Šogad maijā iegādāšos bites,vasaras beigās ievākto medu izsviedīšu un safasēšu pie sertificēta pakalpojuma sniedzēja, jo telpas medus izsviešanai man būs tikai nākamgad. Vēlos saņemt pvd reģ.apliecību jau šogad, lai to varētu iesniegt bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijā "vides kvalitāte". Vai ir iespēja reģistrēties pvd šobrīd, pirms bišu iegādes un produkcijas ražošanas uzsākšanas?

Atbild PVDPārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā ekperte Adrija Sietiņsone:
Jūs, kā biškopības produktu primārais ražotājs nevarat piereģistrēt savu darbību Pārtikas un veterinārajā dienestā, kamēr nav iegādātas bišu saimes. Biškopības produktu primārā ražošana nozīmē - bišu saimju turēšanu, medus izsviešanu, iepakošanu, uzglabāšanu. Citas darbības ārpus biškopja telpām, piemēram, medus izsviešana, iepakošana pie sertificēta pakalpojuma sniedzēja nav uzskatāma par primāro ražošanu.

Vēršos arī es pie Jums, lai atrisinātu situāciju.
Loti ceru uz Jūsu operatīvu darbību un palīdzību.
Vēlos iesniegt sūdzību un pārliecināties, ka tomēr Latvijā varam kaut ko paveikt, nevis kalpot varenajiem un neko IT KĀ neievērot.
Uzņēmums SIA "SERVE TO GUEST" jau ilgu laiku ir tik nesakārtots, haotisks, ka pastāvīgi notiek neatļautas darbības. Tas pašreiz pārstāv viesnīcu „Elizabete Design Hotel” Rīgā, Elizabetes ielā 27-1 un „Mans Nams” Saldū, Lielā ielā 10. Šajās abās viesnīcās notiek klientu ēdināšana un alkohola, uzkodu tirdzniecība. Klientiem pienākas brokastis no plkst 07:00 – 11:00. Gadās, ka klienti izbrauc naktī un viņiem tiek „uzmeistarots” kaut kas līdzņemšanai.
Zinu, ka visi bijušie darbinieki (vismaz, kas strādājuši 2012. un 2013.gadā – to ir ļoti daudz, jo mainījās kā zeķes cits pēc cita), var apliecināt šīs situācijas un lietas, ko attēlošu šajā tekstā.
Par situāciju Saldū:
1) Viesnīcā ir 2 telpas kā virtuves telpas, kas nemaz neatbilst pareiziem ēdināšanas standartiem – ir netīrīgi, trūkst dažādu lietu, lai normāli varētu funkcionēt. Piemēram, telpa pagrabstāvā vispār atrodas, kur ir daudz putekļu, brīžiem nav gaismas, tur staigā cauri strādnieki virsdrēbēs, bet pa to laiku administratoriem no recepsijas tur uz plīts jācep vai jāvāra olas. Vājprāts.
2) Kā jau pieminēju – recepsijas darbinieki dara visu – arī pagatavo ēst un pasniedz visu viesiem ēdamtelpā-restorānā, kā arī novāc traukus un tos mazgā, noslauka un saliek atpakaļ plauktos – kas bieži vien ir netīri. Ir dienas, kad darbiniekiem nemaz nav laika un netīri trauki virtuvē vai izlietnē stāv pat līdz vakaram – smird, sakaltuši utt. (brokastu laiks 07:00 – 11:00)
3) Recepsijas darbiniekiem nav sanitāro grāmatiņu (varbūt kādam ir bijusi, ja ir vajadzīga bijusi iepriekšējā darbā – ŠAJĀS IESTĀDĒS TOS NEPRASA.
4) Recepsijas darbinieks dara visu – paralēli recepsijas darbiem, tīrīšanas darbiem, var aiziet uz virtuvi, ko pasniegt klientiem no rīta, naktī sagatavot visu brokastīm utt
5) REĀLI NAV TĀDU ATĻAUJU, KAS PARĀDĪTU, KA uzņēmumā parādās kāēdināšanas uzņēmums vai ēdināšana uzņēmumā – NAV NOKĀRTOTI REĢISTRĀCIJAS PAPĪRI, ATĻAUJAS.
6) Visu laiku notiek remontdarbi, līdz pusei nepabeigts, tad pārtaisa, tad vēl kaut ko utt.
Par situāciju RĪGĀ:
Reāli situācijas ir ļoti līdzīgas abās pilsētās, tikai atšķirība, ka Rīgā, dažreiz ierodas pavārs, kurš pagatavo ēdienu ( šo pagatavoto ēdienu ved arī uz Saldu – dažreiz tas tur stāv tik ilgi – nemarķēts un nemaz vairs nav svaigs)
1) Ne vienmēr viss virtuves telpā (Rīgā tā ir viena) ir samarķēts – Piemēram, kad beidzas brokastis, tiek salikts ledusskapī viss, kas palicis pāri – lai it kā to dotu nākamajā dienā klientiem – dažreiz pat vairākas dienas. Piens krūkā nav marķēts ar datumu, sulas un ūdens ar nē – nav pat uzlikti virsū nosedzoši iepakojumi. Tā arī ar ēdieniem. Salikti traukos salāti, kas stāv un saskābst, olu kultenis vai dārzeņi. Stāv pusītes citroni, ko liek tējās klientiem utt.
2) Recepsijas darbinieki tāpat kā Saldu ir arī virtuves darbinieki, istabenes, viesmīļi un apkopējas.Dažreiz tiešām , kad apkalpo vienu klientu pagrabstāvā un atnes ēdienu, tikmēr augšstāvā kāds grib izbraukt no viesnīcas un tad uzreiz jāskrien augšā un tā arī otrādi – vairākas reizes.
Nezinu, kāda ir tagad situācija, kad klientu ir mazāk, bet tad, kad to ir daudz, tad trauku kaudzes virtuvē stāv arī pat līdz vakaram. Smird un ir netīrības sajūta. Netīras grīdas lupatas, izlietnes. Tālāk ir maza noliktavas telpa – Nav mazgāta un tīrīta ļoti ilgu laiku – ik pa laikam atceras, ka kaut kas tur jāpatīra vai jāpiekārto. Iesāktas brokastu pārslas – atvērtas – neaiztaisītas ar nekādām saspraudēm un datumiem, kad atvērtas utt.
3) MAN TĀDS JAUTĀJUMS. KĀ VAR TIK ILGI DARBOTIES UZŅĒMUMI UN NEDABŪT NEVIENU PĀRKĀPUMA SODU, JA DARBINIEKIEM NAV SANITĀRO GRĀMATIŅU???
4) Ļoti ceru, ka pārbaudīsiet to!!!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Paldies par iesūtīto informāciju. Tā ir reģistrēta PVD kā sūdzība un pārsūtīta izskatīšanai PVD Rīgas pilsētas un Dienvidkurzemes pārvaldēm.
PVD inspektori veiks uzņēmumu pārbaudi un informēs par pārbaudes rezultātiem.

Vēlos piereģistrēt izbraukuma tirdzniecības vietu un man ir sekojoši jautājumi:
- manam uzņēmumam viena šāda vieta jau ir, izsniegtajā apliecībā norādīts - ēdienu sadales zāle un pamatdarbība - gatavo ēdienu piegādes un sadales uzņēmums/ punkts, taču PVD klasifikatorā šādu veidu neatrodu, līdz ar to, kas man būtu jāieraksta pieteikuma veidlapā pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai?
- vai iesniegums iesniedzams Lubānas ielā 49, vai to var arī nosūtīt pa pastu?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Lai Jums sniegtu detalizētu atbildi, mums nepieciešams iegūt vairāk informācijas - ar kādu kodu uzņēmums reģistrēts vai arī ieteicams griezties Rīgas pilsētas pārvaldē Lubānas ielā 49, Rīgā.
Papildus vēlos informēt, ka, ja uzņēmums ir reģistrēts PVD, tad papildus tāda darbība kā izbraukuma tirdzniecība nav jāreģistrē.
Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” prasībām, ielu tirdzniecība, izbraukuma tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids