Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Vēlos atvērt mazu pārtikas veikalu. Plānojam tirgot arī svaigu gaļu, desas. Kādas darbības ir jāveic, lai saņemtu nepieciešamās atļaujas.

Atbild PD Pārtikas un uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Lai iesaistītos pārtikas apritē un uzsāktu gaļas mazumtirdzniecību, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs nepieciešamo informāciju uz Jūsu jautājumiem.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē, sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam. Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Uzņēmumam jānodrošina, lai produktu uzglabāšana un tirdzniecība notiktu atbilstošos apstākļos, dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi, jāievēro produktu uzglabāšanas nosacījumi u.t.t. Tāpat Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa un jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā", par to saņemot apliecību.

Vēlos uzzināt, ja es jaunizveidotajā uzņēmumā tirgošu karstmaizes un dažādas uzkodas vai man ir nepieciešamas kādas atļaujas. Ja ir- kādas un cik tas man izmaksās?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Lai iesaistītos pārtikas apritē un uzsāktu mazumtirdzniecību, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs nepieciešamo informāciju uz Jūsu jautājumiem.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē, sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam. Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Uzņēmumam jānodrošina, lai produktu uzglabāšana un tirdzniecība notiktu atbilstošos apstākļos, dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi, jāievēro produktu uzglabāšanas nosacījumi u.t.t. Tāpat Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa un jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā", par to saņemot apliecību.

Vēlējos noskaidrot kādas ir prasības un kas jāievēro, ja es dibinu uzņēmumu - bērnu pieskatīšanas centru un vēlos saņemt PVD atzinumu.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa:
Personai, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” sniedz pilna laika uzraudzības pakalpojumus ārpus bērna dzīvesvietas, jāreģistrē PVD ēdināšanas uzņēmums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā. Minētais pakalpojums jāreģistrē arī tad, ja uz vietas tiek veikta pievesto ēdienu uzglabāšana, uzsildīšana, sadale, trauku mazgāšana u.tml.
Saskaņā ar 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību, Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informāciju uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem jāievēro pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības un jāatbild par pasniegtā ēdiena drošumu un kvalitāti. Vispārējās prasības pārtikas aprites uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā Nr. 852 par pārtikas produktu higiēnu. Personām, kas iesaistītas bērnu ēdināšanā, jāveic obligātās veselības pārbaudes un jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Gan gatavojot ēdienu uz vietas, gan iegādājoties gatavu ēdienu no PVD reģistrēta/atzīta uzņēmuma ir jānodrošina ēdienu izsekojamība – jābūt darījumu apliecinošiem dokumentiem un jāveic iegādāto produktu/ēdienu uzskaite. Mazi bērni ietilpst pārtikas izraisītu saslimšanu riska grupā, tāpēc, izvēloties un iegādājoties ēdienus/produktus, ļoti rūpīgi jāizvērtē temperatūra piegādes un uzglabāšanas laikā, ēdienu gatavošanai izmantotās tehnoloģijas un ēdienu sastāvs.
Specifiskās prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, tostarp arī ēdināšanai, noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kas ir spēkā no 2014.gada 1.janvāra.

Es vēlētos uzzināt, kas ir nepieciešams, lai varētu ražot stipro alkoholu.
Kādām ir jābūt telpām lai varētu uzsākt ražošanu, ar ko parīkotām utt.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk - Likums) 9.panta pirmo daļa alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9.panta otrā daļa).
Ņemot vērā iepriekš minēto, PVD tiek reģistrēti alkoholisko dzērienu ražotāji, nevis alkoholisko dzērienu mājražotāji.
Reģistrācijas kārtība noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”. Saskaņā ar Noteikumiem pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kā arī citi normatīvie akti, kurus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv→ Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Informācija uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība→ Higiēnas prasības pārtikas apritē→ Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana. Attiecībā uz aprīkojumu un iekārtām, papildus higiēnas prasībām, jāievēro Regulas 1935/2004 (2004.gada 27.oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu, prasības.
Papildus informējam, ka par nodrošinājumu darbībām ar alkoholiskiem dzērieniem, kā tas noteikts 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”, un par licenču izsniegšanas kārtību, kā tas noteikts 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”, varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.”

Es vēlos reģistrēt uzņēmumu, kurš nodarbosies ar vitamīnu mazumtirdzniecību. Šie vitamīni jau ir reģistrēti PVD uzturu bagātinātāju reģistrā.
Vai man kā vitamīnu maztirgotājam ir jāsaņem kāda atļauja, lai šādus vitamīnus tirgotu un uzglabātu?

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde:
Uzņēmumam iesaistoties pārtikas apritē (tai skaitā uzsākot uztura bagātinātāju mazumtirdzniecību) ir jābūt reģistrētam PVD. Sīkāka informācija par uzņēmumu reģistrāciju ir atrodama PVD mājaslapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija.
Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti ir pieejami PVD mājaslapas adresē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.09.2005. noteikumu Nr.725 „Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību” http://likumi.lv/doc.php?id=117261 prasībām, PVD uztura bagātinātāju reģistrā tiek iekļauta informācija par izplatītāju (tā nosaukums un adrese), kā arī ir pievienots marķējuma teksts, ar kādu produkts tiek izplatīts. Attiecībā par reģistrētajiem produktiem, tos var iegādāties no izplatītāja, uz kura vārda produkts reģistrēts, un tos izplatīt ar marķējuma tekstu, kurš ir identisks reģistrā iekļautajam, vai arī produktus var reģistrēt uz savas firmas vārda, iesniedzot attiecīgos dokumentus un samaksājot valsts nodevu. Sīkāka informācija par reģistrāciju ir pieejama PVD mājaslapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/novertesana_un_registracija/partikas_produktu_registracija/

Vēlējos saņemt nelielu konsultāciju par prasībām, lai varētu saņemt PVD apliecinājumu nodarboties ar Biškopības primāro produktu ražošanu (principā tikai medus - pārējie blakusprodukti iespējams tālākā nākotnē, bet šobrīd tas nebūtu aktuāli) un pirmapstrādi savā saimniecībā ar tālākas realizācijas iespējām, visticamākais, tiešajiem pircējiem - privātpersonām vai korporatīvajiem klientiem (bez izvietošanas veikalos). Iepirkt svešu produkciju tālākai pārstrādei un pārdošanai neplānoju, līdz ar to mājražotāja statuss nebūtu aktuāls.
Plānoju iegādāties jaunus bišu stropus no ražotāja, kuram "Bišu stropiem ir atbilstības apliecinājums, kas dod tiesības Eiropas Savienības vai valsts atbalsta piešķiršanai." Izvietot lauku saimniecībā uz nomātas zemes - uz līguma pamata par bišu novietņu izvietošanu. Pēc novietņu prasībām viss ir atbilstošs, apkārtnē nav faktoru, kas varētu ietekmēt bišu dzīves vai paša medus kvalitāti.
Kā ražošanas telpa varētu tikt izmantota nomāta ēkā - stāvbūves klēts, kurā tiktu veikts remonts - tiktu ieklāta flīžu grīda, visas sienas arī tiktu noklātas ar flīzēm, griesti tiktu apšūti reģipša apmetumu un gludi nošpaktelēti, nokrāsoti.
Tiktu ierīkota arī ventilācija.
Telpa tiktu dalīta (arī fiziski ar starpsienu) divās daļās, viena būtu inventāra uzglabāšanas telpa, otra pirmapstrādes un fasēšanas telpa.
Gan pati bišu novietne, gan saimniecības ēka atrastos vienā saimniecībā Naukšēnu novadā.
Tas būtu ieskatam, bet galvenie jautājumi, kas mani interesētu būtu:
1. Telpai kā tādai nav logu, bet cik sapratu, var būt arī pietiekošs mākslīgais apgaismojums un tas nebūtu šķērslis?
2. Telpai nebūtu ne ūdensvada, ne kanalizācijas, par cik tā nav dzīvojamā telpa. Pēc visiem aprakstiem sapratu, ka minimālās prasības ir, lai būtu dzeramais ūdens noteiktā daudzumā uz vienu personu un iespēja nomazgāt rokas zem tekoša ūdens.
Ja tiktu ierīkots, piemēram, Venden dzeramā ūdens aparāts un izlietne ar izvadu uz āru no telpas, kur ūdens tiktu uzkrāts kādā rezervuārā, kurš tālāk izliets, pārvests uz novadgrāvi un par ūdens avotu kalpotu atkal jau, piemēram, pieminētais Venden ūdens aparāts virs izlietnes ar brīvo pašteci?

Atbild PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Adrija Sietiņsone:
1. Jūsu gadījumā telpās, kurās tiks veiktas darbības ar biškopības produktiem, var izmantot atbilstošu mākslīgo apgaismojumu.
2. Ja ūdensvads nav pieejams (piemēram, sviežot medu, tīrot kāres, fasējot medu, mazgājot medus sviedi, taru, utt.), tad var izmantot mehāniskos ūdens krānus un/vai marķētus traukus. Medus izsviešanas, fasēšanas procesā ūdens tiek izmantots ne tikai roku mazgāšanai, bet arī iekārtu, inventāra, taras mazgāšanai. Telpās, kurās tiks veiktas darbības ar biškopības produktiem, jābūt atbilstošam dzeramajam ūdenim, kas atbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Jums vienu reizi divos gados jāveic dzeramā ūdens kārtējais monitorings, lai izvērtētu dzeramā ūdens atbilstību mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem.
Iesaku Jums iepazīties ar Labas higiēnas prakses vadlīnijām „Biškopības produktu primārā ražošana”, kuras atrodamas Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā ,,Pārtika” un normatīvajiem aktiem, kuri ievietoti PVD mājas lapā http://www.pvd.gov.lv/ pārtikas uzraudzība/ informācija uzņēmējiem. Jūs, kā primārais biškopības produktu ražotājs, varat iegūt un fasēt medu, ja spējat ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes (2004.04.29.) Regulas Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu I pielikumā noteiktās prasības un nodrošināt, ka visos biškopības produktu iegūšanas, iepakošanas, uzglabāšanas un izplatīšanas posmos produkti ir pasargāti no jebkāda piesārņojuma.

Atvainojos, ja mans interesējošais jautājums ir jau rindas kārtībā un tiks izskatīts, bet rakstu ja gadījumā mans jautājums nav sasniedzis Jūsu atsaucīgo iestādi. Ļoti vēlētos uzzināt šī jautājuma atbildi.
Rakstu komplekso darbu par savu izvēlēto tēmu "Bez glutēna produkta ražošana". Interesē tieši kādas regulas vai normatīvi ir jāievēro ražotājam, lai viņš varētu iegūt statusu kā bez glutēna produkcijas ražotājs un kas viņiem ir jāievēro? Kādai jābūt dokumentācijai un kādi dokumenti ir jāsaņem no izejvielu ražotājiem?
Jau iepriekš, paldies par atsaucību!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Bez-glutēna pārtika jeb pārtika, kas nesatur lipekli, tiek pieskaitīta pie diētiskās pārtikas. Īpašas prasības diētiskās pārtikas, kas nesatur lipekli, marķēšanai un reģistrācijai noteiktas MK 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju”. Šie noteikumi paredz, ka produkti, kas sastāv no vai satur vienu vai vairākas no kviešiem, rudziem, miežiem, auzām vai to krustotām šķirnēm iegūtas sastāvdaļas un kas ir īpaši apstrādāti, lai samazinātu lipekļa saturu, ir reģistrējami PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamentā. Sīkāk skat. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0041:20090210:LV:PDF . Komisijas Regulā (EK) Nr.41/2009 par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, noteiktas prasības pārtikas produktu, kas nesatur lipekli, sastāvam un marķējumam.
Tāpat kā citu produktu ražošanā, arī šādas pārtikas ražošanā jāievēro vispārīgās higiēnas prasības, kā arī jāizstrādā dokumentēta paškontroles sistēma. Informācija par šīm prasībām, kā arī par preču pavaddokumentiem atrodama PVD interneta mājas lapā vietnē http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba. Informāciju par diētisko pārtiku var meklēt starptautiskajos pārtikas standartos – Codex Alimentarius interneta vietnē: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/?no_cache=1?provide=standards&orderField=lastModified&sort=desc&num1=.

Vēlos atvērt uzņēmumu augļu sīrupa importam un tālāk pārdošanai slēgtās 1l pudelēs. Kādas prasības izvirza PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā. Reģistrācijas kārtība noteikta Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Regulu un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība.
Saistībā ar importu, iesakām iepazīties arī ar informāciju PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā Robežkontrole.

Es vēlos atvērt savu uzņēmumu un sākt nodarboties ar vairumtirdzniecību - saldēto kūku ražošana un izplatīšana. Lai to izdarītu, man ir nepieciešama no Jums pirmreizējā konsultācija-jauna uzņēmuma atvēršana. Kas man priekš tā ir nepieciešams no Jūsu puses, lai viss pareizi strādātu un darbotos? Vai vieta ražošanai var būt dzīvoklis? Vai kāda dzīvokļa daļa, kura ir izremontēta priekš ražotnei atbilstošiem standartiem?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā un saskaņā ar 3.panta 1.punktu ievēro Eiropas Komisijas regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu prasības. Minētās regulas II. pielikuma I., II. un III. nodaļā ir aprakstītas prasības dažādām pārtikas apritē iesaistītām telpām, bet V. nodaļā noteiktas prasības aprīkojumam.
Reģistrācijas kārtība PVD noteikta Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Pirms uzsākt plānoto uzņēmējdarbību, iesakām iepazīties ar prasībām pārtikas aprites uzņēmumiem, kuras varat atrasta PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem → Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība.

Uzņēmums ir veicis nepieciešamos darbus un izstrādājis tehnoloģoju, lai uzsāktu nātrija humāta vistu barības sastāvdaļas ražošanu, jautājums,
vai šādā gadījumā uzņēmums atbilst MK noteikumiem Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība? Ja nē, tad saskaņā ar kādiem MK noteikumiem jāveic reģistrācija. Uzņēmums ir izveidots Olaines novada Olaines pilsētā, kur mums iesniegts reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus, un kura veidlapa/as jāaizpilda?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas Vecākā eksperte Dace Grinhofa:
MK noteikumi „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā uzņēmumam – kas ražo dzīvnieku barību – jāreģistrējas PVD. Prasības barības ražošanas uzņēmumam noteiktas Regulā Nr. 183/2005. Veidlapas uzņēmuma reģistrācijai atrodamas PVD mājas lapā ( www.pvd.gov.lv) sadaļā veidlapas. Veidlapa, kurā būsiet atzīmējis darbības veidu, kuru vēlaties reģistrēt PVD, jāiesniedz PVD Rietumpierīgas pārvaldē (Tukums, Tumes pagasta „Krīvos” LV 3100).