Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Šobrīd plānojam vērt vaļā jaunu bērnu uzraudzības centru, kas ietvertu sevī arī ēdināšanu. Sakiet lūdzu:
1. Kādi normatīvi jāievēro, lai saņemtu Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju?
2. Kādi ir noteikumi?
3. Kā notiek atļaujas saņemšanas process?
4. Cik tas maksā?
5. Cik ilgā laikā to piešķir?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšamas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” prasībām, gadījumos, ja tiek sniegts pilna laika uzraudzības pakalpojums ārpus bērna dzīves vietas, Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) ir jāreģistrē ēdināšanas pakalpojums. Pirms ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā pārvaldē iesniegums reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu. Informāciju par reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un PVD pārvalžu atrašanās vietu Jūs varat atrast dienesta mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, reģistrācijas apliecība maksā 1 Ls.
Bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem jāievēro pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības un jāatbild par pasniegtā ēdiena drošumu un kvalitāti. Vispārējās prasības pārtikas aprites uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā Nr. 852 par pārtikas produktu higiēnu. Personām, kas iesaistītas bērnu ēdināšanā, jāveic obligātās veselības pārbaudes un jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Specifiskās prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, tostarp arī ēdināšanai, noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kas stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī .

Kādā veidā iespējama vīna darītavas un stipro alkoholisko dzērienu mini ražotnes reģistrācija (reģistrācijas procesa posmi)? Kādas normas un prasības jāizpilda attiecībā uz izmantojamo aprīkojumu (raudzēšanas traukiem un uzglabāšanas tilpnēm, sulu spiedēm, u.c.), iekārtām (destilātoriem) un ražošanas telpām?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Jana Neimane:
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk - Likums) 9.panta pirmo daļa alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9.panta otrā daļa).
Ņemot vērā iepriekš minēto, PVD tiek reģistrēti alkoholisko dzērienu ražotāji, nevis alkoholisko dzērienu mājražotāji.
Reģistrācijas kārtība noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”. Saskaņā ar Noteikumiem pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kā arī citi normatīvie akti, kurus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv→ Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Informācija uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība→ Higiēnas prasības pārtikas apritē→ Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana. Attiecībā uz aprīkojumu un iekārtām, papildus higiēnas prasībām, jāievēro Regulas 1935/2004 (2004.gada 27.oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu, prasības.
Papildus informējam, ka par nodrošinājumu darbībām ar alkoholiskiem dzērieniem, kā tas noteikts 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”, un par licenču izsniegšanas kārtību, kā tas noteikts 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”, varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

Man ir ļoti interesants jautājums, uz kuru es nespēju internetā atrast atbildes.
Ir vēlme uzsākt savu nelielo biznesiņu uz 4 riteņiem, respektīvi auto un tirgot bezalkoholiskos dzērienus! Kas man būtu jādara, kam jāiziet cauri, lai varētu, ko šādu uzsākt? Kādas lietas būtu jāievēro?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenra Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Vispirms, lai iesaistītos pārtikas apritē, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums (darbība) jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs nepieciešamo informāciju uz Jūsu jautājumiem.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē (sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam):
• Pārtikas aprites vietas (telpu) higiēna, to aizsardzība pret piesārņojumu;
• Iekārtu, aprīkojuma izvietojums, to virmu atbilstība higiēnas prasībām;
• Higiēniska roku mazgāšana un nosusināšana;
• Pārtikas uzglabāšanas temperatūras režīmi, ja nepieciešams;
• Produktu aizsardzība pret piesārņojumu uzglabājot un transportējot (II pielikuma IV nodaļa);
• Prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;
• Rīcība ar atkritumiem;
• Personāla higiēna, tai skaitā darba apģērbs;
• Tīrīšana, dezinfekcija, ja nepieciešams;
• HACCP procedūras u.c.
Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Tāpat savā darbībā jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un darbiniekiem būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punkts noteic, ka darbinieks, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai programmai un saņem par to apliecību. Darbinieks apmācības atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Savukārt prasības ielu tirdzniecībai no 2010.gada 01.jūnija nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” II nodaļa. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv
Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš¬valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autotransporta).
Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumi Nr.486 „Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai” 2009.gada 15.decembrī zaudējuši spēku, tāpēc speciāla atļauja pārtikas pārvadāšanai no PVD nav nepieciešama saņemt, bet PVD pārtikas inspektori jebkurā laikā var pārbaudīt Jūsu autotransportu un to, kā tiek ievērotas likumdošanas aktos noteiktās prasības.

Gribu atvērt viesu namu. Kādi dokumenti jākārto? Telpas ir pašu, ir savs dziļurbums un kanalizācija, elektriskā plīts, siltumsūknis apkurei, tātad atklātas uguns nav.

Atbild PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa:
Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) jābūt reģistrētām lauku tūrisma mītnēm, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus:
• gatavojot un pasniedzot ēdienu lauku tūrisma mītnes viesiem;
• pēc iepriekšējas vienošanās (piem. svinības, sporta spēles, grupu ēdināšana utt.);
• pasniedzot viesiem citā ēdināšanas uzņēmumā (kafejnīcā, ēdnīcā utt.) gatavotu ēdienu.
Lai veiktu reģistrāciju PVD, nepieciešams aizpildīt pārtikas uzņēmuma reģistrācijas veidlapu, kas pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas/uzmumu__objektu_reistrcija_prt un iesniegt PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai nosūtīt to pa pastu vai elektroniski, ja tā sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina, ka būve ir nodota ekspluatācijā un telpu plānu. Saņemot iesniegumu, PVD piecu darbdienu laikā reģistrē lauku tūrisma uzņēmumu, piešķirot tam reģistrācijas numuru un paziņojot par to pārtikas uzņēmumam. Ja pārtikas uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību, norādot to reģistrācijas pieteikuma veidlapā. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, apliecība maksā Ls 1.00.

Man ir jautājums par mājražošanu. Vēlos kaltēt un pārdot ābolus tirgū. Šobrīd man nav uzņēmuma. Tātad, lai to darītu - kā privātpersona varu iesniegt PVD peiteikumu pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai. Kad to esmu izdarījusi - kas ir tālākie soļi? Vai man jāreģistrē atsevišķi arī uzņēmums/jāreģistrējas kā pašnodarbinātajai? Kur es varu atrast informāciju par to, kādi nodokļi jāmaksā un kur jāiesniedz gada pārskati vai citas atskaites? Paldies jau iepriekš!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Informāciju par prasībām mājražošanai varat atrast PVD Interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. →Iedzīvotājiem un uzņēmējiem →Informācija uzņēmējiem →Pārtikas uzraudzība →Pārtikas produktu ražošana mājas apstākļos. Par Jūsu izvēlēto uzņēmējdarbības veidu, tā reģistrāciju un ar to saistītajiem nodokļiem un atskaitēm jāinteresējas Valsts ieņēmumu dienestā.

Man ir radušies pāris jautājumu siastībā ar Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu.
Vēlos reģistrēties kā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (bērnu pieskatīšanas centrs) un Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” nosaka, ka gadījumos, ja bērnu uzraudzība notiek ilgāk par 4 h dienā un ja pakalpojums tiek sniegts ārpus pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja dzīvesvietas, tad ir nepieciešams atzinums no PVD.
Kādas ir prasības, lai saņemtu šo atzinumu?
Un vai tas vispār nepieciešams, ja ēdienu bērniem dod līdzi vecāki no mājām vai pieved no ēdnīcas?

Atbild PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča - Miļjanoviča:
Personai, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 10.4 un 11.punktu sniedz ēdināšanas pakalpojumus bērniem, jāreģistrē PVD ēdināšanas uzņēmums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā. Minētais pakalpojums jāreģistrē arī tad, ja uz vietas tiek veikta pievesto ēdienu uzglabāšana, uzsildīšana, sadale, trauku mazgāšana u.tml.
Saskaņā ar 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informāciju uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Sakiet lūdzu vai ir nepieciešama atzīšanas apliecība, vai var dabūt licenci uz noteiktu daudzumu vai laiku. Kas jāievēro, ja gribam šķaidīt un pildīt uz pudelēm pārtikas etiķi, vai ir ierobežojumi kas saistīti tieši ar etiķi (piemēram marķējums).

Atbild PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punkts nosaka, ka pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē, ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā. Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 7.pantu, pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām. Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Informācija par uzņēmumu reģistrācijas kārtību varat atrast šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
Pārtikas etiķa ražotājam atzīšana nav nepieciešama, taču reģistrācija PVD gan!
Etiķa marķējumam jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.964 ,,Pārtikas preču marķēšanas noteikumi” prasībām. Un vēl - etiķa ražošanā jāievēro arī 2004.gada 20.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.334 ,, Noteikumi par pārtikas piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam” prasības.

Kas man nepieciešams, lai reģistrētos PVD kā mājražotājs? Darbības virziens būs vērsts uz dažāda veida gaļas kūpinājumiem un konditorejas izstrādājumiem.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas uzraudzības daļas vadītājs Arvīds Zirnis:
Jebkurai personai, kura vēlas veikt darbības kādā no pārtikas aprites posmiem t.sk. pārtikas ražošanai mājas apstākļos, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Kad ir pieņemts lēmums par darbības uzsākšanu, persona tuvākajā (potenciālās darbības vietas) Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldē iesniedz iesniegumu, tajā norādot vēlamās darbības vai produktu veidus. 5 darba dienu laikā persona tiek piereģistrēta iekļaujot to kopējā pārtikas aprites uzņēmumu reģistrā, piešķirot individuālu reģistrācijas numuru. Pēc vēlēšanās persona tiesīga saņemt arī apliecību par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju. Pēc reģistrācijas Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ne retāk kā 3x gadā veic higiēnas un nekaitīguma prasību nodrošināšanas kontroli. Pirms pieņemt lēmumu par reģistrācijas uzsākšanu jāiepazīstas ar pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kuros ir atrunāti pārtikas tirgus dalībnieku pienākumi, atbildība un tiesības. Latvijā nav noteiktas specifiskas prasības pārtikas ražotājiem mājas apstākļos, līdz ar to iesakām izmantot Labas higiēnas prakses vadlīnijas, kuras ir pieejamas Zemkopības ministrijas mājas lapā, vai primāri regulas (EK) 852/2004; 853/2004/. 2073/2005 (nekaitīguma prasības)un citus saistošos normatīvos aktus.
Sīkāku informāciju par uzņēmumu reģistrāciju Pārtikas un veterinārajā dienestā varat atrast PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Novērtēšana un reģistrācija > Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrācija. Šeit arī pieejamas aktīvās saites uz visiem nepieciešamajiem resursiem.

Plānojam dibināt uzņēmumu, kurš nodarbotos ar sabiedrisko ēdināšanu, precīzāk izbraukuma tirdzniecību. Plānots ir no telts tirgot pašgatavotas karstmaizes, salātus, dzērienus. Kādas atļaujas nepieciešamas saņemt, ar ko būtu jāsāk, kas jāievēro?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova:
Pirms darbības uzsākšanas Jums uzņēmums jāreģistrē PVD, ņemot vērā 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums PVD struktūrvienībā, kuras uzraudzības teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums, vai jānosūta pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).
Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Papildus informējam, ka prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids.

Kā notiek uzņēmuma adreses maina PVD reģistrētam uzņēmumam? Un kāda ir nodeva par šādu darbību?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Lai uzsāktu aktualizētu kādus uzņēmuma datus, PVD jāiesniedz pieteikums reģistrācijai, norādot jaunos datus un iepriekšējo uzņēmumam piešķirto numuru, vienā no zemāk norādītajiem veidiem:
1) elektroniski parakstīts pa e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv,
2) parakstīts un apzīmogots pieteikums jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā klātienē vai
3) parakstīts un apzīmogots pieteikums jānosūta pa pastu PVD augšminētajai teritoriālajai struktūrvienībai.
Teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija atrodama PVD mājas lapā; www.pvd.gov.lv > Kontakti > Teritoriālās struktūrvienības.
Ja uzņēmums ir pakļauts atzīšanai, tad arī jaunajās telpās (ja ir runa par faktiskās adreses maiņu) arī tiks organizēts atzīšanas process. Juridiskās adreses maiņa, ja pats uzņēmums nosaukumu un komercreģistra numuru saglabā iepriekšējo, neprasa nekādas papildus pārbaudes.
Ja atzīšana nav nepieciešama, tad uzņēmuma dati reģistrā tiek aktualizēti piecu darba dienu laikā, šis pakalpojums ir bez maksas. Ja Jūs izvēlaties saņemt arī reģistrācijas apliecību, tad par to ir jāmaksā 1,- Ls.