Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Vēlamies iegādāties autoklāvu augļu un ogu produkcijas termiskai apstrādei un reģistrēties ražotāja statusā. Vēlos jautāt, kādas prasības likumdošana paredz attiecībā uz autoklāva tehniskajām īpašībām un sertifikāciju? Paldies!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksiamniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Ja Jūs vēlaties iegādāties autoklāvu, lai laistu tirgū pārtiku hermētiski noslēgtos traukos, tad šai iekārtai jānodrošina specifisko prasību, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulas Nr.852/2004 (29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu, II pielikuma XI nodaļā „Termiskā apstrāde” (turpmāk tekstā - Nodaļa), ievērošana. Nodaļas 1.punkts paredz, ka visi termiskās apstrādes procesi, ko izmanto, lai pārstrādātu nepārstrādātus produktus vai turpinātu pārstrādāt pārstrādātus produktus ir jāveic, lai panāktu, ka visas produktu partijas tiek apstrādātas noteiktā temperatūrā un nepieļautu produkta piesārņošanu procesa laikā. Nodaļas 2.punkts paredz - lai nodrošinātu, ka izmantotais process sasniedz vēlamos mērķus, pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem regulāri jāpārbauda šādi galvenie rādītāji: temperatūra, spiediens, hermetizācija un mikrobioloģija, papildus izmantojot arī automātiskās ierīces. Nodaļas 3.punkts uzsver, ka izmantotajam procesam jāatbilst starptautiski atzītiem standartiem (piemēram, pasterizēšana, sevišķi augsta temperatūra vai sterilizācija).
Savukārt Pārtikas aprites uzraudzības likuma 7.pants nosaka, ka par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām, ir atbildīgs pats pārtikas uzņēmums.
Pārtikas aprites likumdošana neparedz autoklāvu sertifikāciju. Jums kā uzņēmējam pašam jāizvērtē, vai Jūsu izvēlētā iekārta nodrošinās iepriekš minēto nosacījumu ievērošanu.

Man būtu jautājums, vai uzņēmumam, kas plāno tirgot atspirdzinošos dzērienus un pārtiku automātos, ir nepieciešams reģistrēties PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Uzņēmums, kas uzstāda un apkalpo pārtikas produktu tirdzniecības automātus, jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Attiecīgā PVD novada pārvalde, kur Jūs griezīsieties (vai sazināsieties telefoniski), sniegs nepieciešamo informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī piešķirs atbilstošu uzņēmuma identifikācijas kodu (konkrētajā gadījumā tas būs – 32.9. – pārtikas produktu automāti). Uzņēmuma reģistrācija ir par brīvu, savukārt reģistrācijas apliecība maksā 1.00 LVL vai 1.42 eiro.

Es plānoju tirgot cukurvati, gan vasarā parkos, gan ziemā telpās, piemēram: tirdzniecības centros, publiskos pasākumos, utt. Varbūt vēl tirgosim arī dzērinus, kādas šokolādes. Kā es saprotu, man vajadzīgs:
- reģistrēties PVD dienestā, to var izdarīt aizpildot veidlapu, parakstīt to ar e-parakstu uz epastu. Ar to saistītie jautājumi. Kādu darbiības veidu man jāieraksta pieteikuma formā? Cik ilgā laikā uzņēmums būs atzīts? Kā es varu samaksāt un saņemt reg. apliecību? Vai cukurvates aparātam ir jābūt kādiem dokumentiem? vai to jāpārbauda pie jums? Vai vēl kaut ko? Darbiniekiem vajadzīgs: medicinas karte; jāiet kursos: "Jums nepieciešams noklausīties piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" , saņemot par to apliecību, kura derīga divus gadus." Vai ir vēl kaut kas šajā procesā?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Vispirms, lai iesaistītos pārtikas apritē, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums (darbība) jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Attiecīgā PVD novada pārvalde, kur Jūs griezīsieties (vai sazināsieties telefoniski), sniegs nepieciešamo informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī piešķirs atbilstošu uzņēmuma identifikācijas kodu. Uzņēmuma reģistrācija ir par brīvu, savukārt reģistrācijas apliecība maksā 1.00 LVL vai 1.42 eiro.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē (sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam):
• Pārtikas aprites vietas (telpu) higiēna, to aizsardzība pret piesārņojumu;
• Iekārtu, aprīkojuma izvietojums, to virmu atbilstība higiēnas prasībām;
• Higiēniska roku mazgāšana un nosusināšana;
• Pārtikas uzglabāšanas temperatūras režīmi, ja nepieciešams;
• Produktu aizsardzība pret piesārņojumu uzglabājot un transportējot (II pielikuma IV nodaļa);
• Prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;
• Rīcība ar atkritumiem;
• Personāla higiēna, tai skaitā darba apģērbs;
• Tīrīšana, dezinfekcija, ja nepieciešams;
• HACCP procedūras u.c.
Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Tāpat savā darbībā jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un darbiniekiem būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punkts noteic, ka darbinieks, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai programmai un saņem par to apliecību. Darbinieks apmācības atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Savukārt prasības ielu tirdzniecībai no 2010.gada 01.jūnija nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” II nodaļa. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš¬valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autotransporta).
Vispārīgās prasības Latvijā izplatāmo pārtikas preču marķējumam nosaka Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”. Citus pārtikas nozari reglamentējošus normatīvos aktus piemēro, ja tajos ir noteiktas papildu prasības atsevišķu pārtikas preču marķējumam, to saturam, noformējumam vai izplatīšanas kārtībai. Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst šo noteikumu prasībām. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv
Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka 2011.gada 25.oktobrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1169/2011 (2011.gada 25.oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu. Regulu sāks piemērot no 2014.gada 13.decembra. Regulu var atrast internetā: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:LV:HTML
Izejot no Jūsu sniegtās informācijas, atzīšanas procedūra nav nepieciešama. Iekārtas, ko iepērk uzņēmums, PVD nepārbauda, tas ir, nav jāatrāda PVD. Katrai iekārtai būtu jābūt tehniskai pasei (izsniedz iekārtas ražotājs), kurā norādīts, kādam nolūkam šī iekārta piemērojama, kā arī citi dati.

Vēlos uzdot jums jautājumu par uzņēmuma reģistrēšanu. Esmu ieplānojis drīzumā uzsākt papīra krūzīšu ražošanu, kuras tiktu izmanotas karstu dzērienu baudīšanai. Ja pareizi noprotu, tad šāds uzņēmējdarbības veids nokļūst zem kategorijas 55.8 un ir reģistrējams. Mani interesē kā notiek pati reģistrācija un kad.
Tā kā telpas uzņēmumam vēl nav piemeklētas, mani interesētu vai ir nepieciešams, lai šīs telpas būtu kā īpaši aprīkotas. Vai šāda uzņēmējdarbības veida reģistrēšana ir sarežģīta, vai tomēr nosacīti vienkārša. Mani arī interesē izmaksas, kas būtu saistītas ar reģistrēšanu.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Jana Neimane:
Saskaņā ar 2011.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”, PVD jāreģistrējas materiālu un izstrādājumu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumiem. Ja ražosiet papīra krūzes, jūsu reģistrācijas kods PVD reģistrā būs 55.8
Atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas, iesniegumu reģistrācijai iesniedz attiecīgajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā (struktūrvienību sarakstu var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv > „Kontakti” > „Teritoriālās struktūrvienības”). Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (parakstīts ar elektronisko parakstu). Iesnieguma forma pieejama Noteikumu Nr.808 6.pielikumā.
Pēc iesnieguma saņemšanas, PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un informāciju ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē. Reģistrācija ir bezmaksas. Ja uzņēmums vēlas, PVD uzņēmumam izsniedz reģistrācijas apliecību. Maksa par reģistrācijas apliecību 1,0 Ls
Normatīvie akti nenosaka īpašas prasības telpām. Tomēr ražošanai jānotiek tā, lai izstrādājums tiktu ražots saskaņā ar labu ražošanas praksi un normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos tas nepārnestu uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var:
a) apdraudēt cilvēku veselību; vai
b) radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produktu sastāvā; vai
c) izraisīt organoleptisko īpašību pasliktināšanos.
Prasības materiāliem un izstrādājumiem nosaka Eiropas Savienības un Latvijas normatīvie akti (ar normatīvajiem aktiem varat iepazīties PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Pārtikas uzraudzība > Prasības materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Vēlētos noskaidrot, kādus dokumentus ir jāiesniedz PVD reģistrācijai, lai var nodarboties ar izbraukuma tirdzniecību(kafejnīca) gadatirgos, u.c.
Nevaru atrast Jūsu mājas lapā, kādi darba laiki ir Jelgavas PVD, jo uz norādīto tel. numuru zvanot ieslēdzas fakss.
Jau iepriekš pateicos par atbildi.

Atbild PVD Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Joffe:
Detalizētu informāciju par reģistrēšanās kārtību Jūs varat saņemt PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā. Šeit ir arī aktīvās saites uz visiem resursiem, kas Jums būs nepieciešami pieteikuma aizpildīšanai un iesniegšanai PVD.
Par dokumentāciju, kāda jāsagatavo un jāuztur uzņēmuma darbības nodrošināšanai lūdzu konsultēties PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas Jūsu uzņēmums (skat. www.pvd.gov.lv > Kontakti).
Ja Jūs zvanīsiet uz dienesta mājaslapā norādītajiem tālruņiem PVD Dienvidzemgales pārvaldei mūsu mājaslapā: 630 21124, 630 07691 saņemit nepieciešamo skaidrojumu. PVD pārvalžu darba laiks ir no plkst. 8:30 - 17:00.

Vēlos atvērt ātrās apkalpošanas kafejnīcu bez virtuves. Sortiments kafijas, kūkas bezalkoholiskie dzērini, sendviči no ražotājiem. Tā kā nodarbojamies ar kafijas u.c produktu importu, mums jau ir PVD apliecība. Kādi dokumenti papildus ir nepieciešami?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa:
Iesakām sazināties ar Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldi, kuras uzraudzības teritorijā ir reģistrēts Jūsu uzņēmums, lai informētu par izmaiņām darbībā un veiktu nepieciešamo datu aktualizāciju.

Esmu pazaudējusi PVD izsniegto atļauju, kas man jādara?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Būtu nepieciešams noskaidrot, kas tā ir par atļauju. Mēs reģistrējam un, ja uzņēmējs vēlas, tad sagatavojam reģistrācijas apliecību. Ja runa ir par apliecību, tad PVD teritoriāljā struktūrvienībā, kuras teritorijā veicat savu darbību, jāiesniedz iesniegums apliecības dublikāta sagatavošanai.

Vēlos atvērt uzņēmumu un sākt nodarboties ar pārtikas, higēnas, bērnu precēm, to iepirkšanu un pārdošanu Juridiskām un fiziskām personām. Vēlos uzzināt, kam japievērš uzmanība, kā arī kādas atļaujas būtu nepieciešamas.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Vispirms, lai iesaistītos pārtikas apritē un vēlaties pārtikas preču tirdzniecību,, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums (darbība) jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs nepieciešamo informāciju uz Jūsu jautājumiem.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē, sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam.
Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Saņemt atbildi uz interesējošo jautajumu par higiēnas un bērnu preču tirdzniecību varēsiet pie Veselības inspekcijas speciālistiem, to varat uzdot arī mājaslapā www.vi.gov.lv

Ražojam pārtikas produktu. Ražotne ir reģistrēta PVD. No pārtikas produkta ražošanas rodas blakusprodukts, ko izmantojam kā dzīvnieku barības satāvdaļu. Dzīvnieku barības ražotne arī ir reģistrēta PVD. Sakiet, lūdzu, vai man obligāti atsevišķi ir jāreģistrē pārtikas blakusprodukta ražotni, ja šis produkts figurē, kā dzīvnieku barības sastāvdaļa-izejviela (tiek sūtits uz analīzēm, uzrādīts etiķetē, utt.)?
P.S. Un sakiet lūdzu kāda ir atšķirība starp uzņēmuma reģistrēšanu un atzīšanu?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas Vecākā eksperte Dace Grinhofa:
Jums nav jāreģistrē, citēju : „pārtikas blakusprodukta ražotne”, ja esat PVD barības apritē reģistrēts uzņēmums. Šis skaidrojums attiecas uz dzīvnieku barības ražošanu.
Jāatzīst ir tie barības apritē iesaistītie uzņēmumi vai darbības, kas ražo vai izplata barību, kura var radīt lielāku apdraudējumu dzīvnieku veselībai vai no dzīvniekiem iegūtās pārtikas nekaitīgumam.
To , kādi uzņēmumi vai darbības barības apritē jāreģistrē, kādi uzņēmumi vai darbības barības apritē jāreģistrē veicot pārbaudi, kādi uzņēmumi vai darbības jāreģistrē ( neveicot pārbaudi), nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 730
(30.06.2009).
Uzņēmuma atzīšana un reģistrēšana ar pārbaudi ir maksas pakalpojums.

Vēlos uzzināt, kādā veidā notiek jauna gaļas pārstrādes ceha reģistrācija un atzīšana. Kādi dokumenti nepieciešami, lai varētu iesniegt pieteikumu uzņēmuma reģistrācijai? Cik ilgā laikā no reģistrācijas var tikt līdz atzīšanai? Vai uzņēmums var sākt strādāt un realizēt preci, ja viņš nav atzīts?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Ja uzņēmējs vēlas atzīt jaunu gaļas cehu (atzīšanai obligāti pakļauta darbība), tad jāvēršas atbilstošajā PVD struktūrvienībā ar pieteikumu. Pieteikumam jābūt pievienotiem:
1) apstiprinājumam par telpu un būvju nodošanai ekspluatācijā;
2) telpu un būvju lietošanas tiesību apliecinājums;
3) telpu un būvju plāns.
Sīkāk šī procedūra aprakstīta PVD mājas lapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
20 darba dienu laikā kopš pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas nodrošina atzīšanas uzsākšanu.
Pirms lēmuma saņemšanas par uzņēmuma atzīšanu vai atzīšanu ar nosacījumu darbību atbilstošajā jomā uzsākt nedrīkst.