Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Vēlamies noskaidrot un sastādīt sarakstu ar visām prasībām, kas nepieciešams, lai mēs varētu sākt tirgot pārtiku. Runa iet par iepakotu pārtiku – sulas, kompoti, salāti, utt., un arī sieri.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Sniedzu Jums informāciju par pamata prasībām pārtikas uzņēmumam:
1) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (turpmāk- PAUL) 5.panta 3.punkta prasībām, pārtikas uzņēmums pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk- PVD). Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses);
2) vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības telpām, iekārtām, aprīkojumam, personālam, pārtikas produktiem u.c., noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu;
3) vispārīgās prasības pārtikas preču marķēšanai noteiktas MK 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”;
4) prasība veikt obligātās veselības pārbaudes noteikta MK 2001. gada 27. novembra noteikumos Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”;
5) prasība noklausīties mācību kursu „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” noteikta MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”;
6) Prasības materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku noteiktas MK 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”.
Papildus informējam, ka pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas:
• PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā informācija uzņēmējiem>pārtikas uzraudzība;
• LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā pārtika, veterinārija;
• tiesību aktu vortālā www.likumi.lv;
• Eiropas Savienības tiesību akti latviešu valodā pieejami EUR-Lex tīmekļa vietnē http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm.

Tuvākajā laikā ir doma atvērt restorānu. Sakiet, lūdzu, kādi papīri un kādas pārbaudes ir jāveic, lai uzņēmums tiktu reģistrēts un atzīts?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Pārtikas uzņēmums pirms atvēršanas jāreģistrē PVD, ņemot vērā 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums jāiesniedz rakstisks pieteikums norādot ziņas par uzņēmumu PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai nosūtot pa pastu vai elektronisko pastu (atbilstoši noformētu). Pieteikuma forma dota MK noteikumu Nr.104 pielikumā un pieejama arī PVD mājas lapā Informācija uzņēmējiem, tostarp informācija par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības, kā arī jāatceras, ka pārtikas uzņēmuma būvēm un tehnoloģiskajām iekārtām jābūt projektētām, izvietotām un iekārtotām atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. Vispārējās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.
Plašāka informācija par sabiedriskās ēdināšanas nozarē aktuālajiem normatīvajiem aktiem un labu higiēnas praksi apkopota Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadlīnijās: „Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem” (2006.g.; aktualizētas 2008.g.). Pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un Labas higiēnas prakses vadlīnijas ir pieejamas LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv

Vasaras sezonas laikā ar savu uzņēmumu plānoju piedalīties pasākumos brīvā dabā un piedāvāt tvaika ūdenspīpes pīpēšanu (nikotīnu nesaturošas). Vai man ir jāreģistrējas PVD? Kādas sanitārās prasības ir jāievēro un, vai ir speciāli noteikumi kā aprīkot darba vietu, kur tiek pagatavota un tīrīta ūdenspīpe?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga zepa:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta prasībām, Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējas uzņēmumi, kas iesaistās pārtikas apritē. Ja Jūsu uzņēmums neveic darbības ar pārtiku, reģistrācija nav nepieciešama. Par nepieciešamajām atļaujam ūdenspīpes izmantošanai iesakām interesēties Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldē.

Vēlos registrēt ražotni, kas nodarbosies ar gaļas un zivju produktu apstrādi (apstrāde ar garšvielām, žāvēšana/kūpināšana, vītināšana, u.c.).
Kurš lūdzu būtu mana kontktpersona? Man ir telpas, kuras jāizremontē atbilstoši prasībām. Kā varu pārliecināties, ka telpu plānojums atbilst normatīvajam? Kādi sertifikāti nepieciešami cilvēkam, kas būs ceha galvenais tehnologs? Kas vēl, Jūsuprāt, svarīgi, lai "ar pareizo kāju" uzsāktu ceha iekārtošanu un registrēsanu?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas Vecākais eksperts Andris Vaiders:
Šis ir sarežģīts jautājums, jo nav pieļaujama dažāda veida produktu (gaļas un zivju) ražošana vienās telpās.
Detalizētākas atbildes sniegšanai iesakām sazināties ar Vecākajiem ekspertiem Ilzi Plīkšu (gaļas uzraudzība) tālr. 67095257 vai Andri Vaideru (zivis), tālr. 67095252.

Esmu atvērusi jaunu uzņēmumu. Kur man jāreģistrē PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Informāciju par reģistrēšanās kārtību Jūs varat saņemt PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā. Šeit ir arī aktīvās saites uz visiem resursiem, kas Jums būs nepieciešami pieteikuma aizpildīšanai un iesniegšanai PVD.
Par dokumentāciju, kāda jāsagatavo un jāuztur uzņēmuma darbības nodrošināšanai lūdzu konsultēties PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas Jūsu uzņēmums (skat. www.pvd.gov.lv > Kontakti).

Ir doma iegādāties auto, kas ir aprīkots ar iebūvētu kafijas automātu. Dabīgā kafija no pupiņām tiktu gatavota automātā uz vietas.Tirdzniecība notiktu no auto bagāžnieka, to atverot un izbīdot galdiņu. Tirdzniecība notiktu pasākumos (izbraukuma tirdzniecība). Vai lai veiktu šādu tirdzniecību, ir jāpiereģistrējas PVD? kādas prasības būtu jāievēro? Kādi dokumenti nepieciešami?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam (tai skaitā gatavojot un tirgojot kafiju) ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Informācija par reģistrēšanos PVD atrodama www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai. Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL.
Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības, tostarp pārvietojamām telpām. Tāpat būs jāievēro higiēnas prasības, jāraugās, lai produktu tirdzniecība notiktu atbilstošos apstākļos, dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi, derīguma termiņus u.t.t. Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa un jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā", par to saņemot apliecību.
Savukārt ielu tirdzniecības kārtību nosaka 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” , kas noteic, ka ielu tirdzniecība ir atļauta ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā.

Vēlos apvienot vietējo zemnieku un mājražotāju produkciju vienā tirdzniecības vietā - dārzeņi, fasēta tēja, medus, varbūt arī piens un tā pārstrādes produkti (biezpiens, siers, krējums, biezpiens). Vai man ir nepieciešams reģistrēties PVD? Kas vēl būtu jāņem vērā saistībā ar PVD un sanitārajām normām?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam (tai skaitā veikalam) ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Informācija par reģistrēšanos PVD atrodama www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai. Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL. Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta sestā daļa noteic, ka pārtiku, kas ražota, apstrādāta vai pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam, ievērojot pārtikas aprites normatīvo aktu prasības. Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.178/2002 noteikta definīcija, ka "galapatērētājs" ir pēdējais pārtikas produkta patērētājs, kurš neizmantos pārtiku uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar pārtikas apriti. Tomēr veikali no ražotāja vai audzētāja var iepirkt un pārdot tādus primārās ražošanas produktus, kā, piemēram, kultivētus augļus un dārzeņus, savvaļas augus, nelielo apjomu olas un svaigpienu, kuri saņēmuši PVD realizācijas atļauju, svaigus zvejas produktus, mājputnu un zaķveidīgo gaļu, medījamo dzīvnieku gaļu, ievērojot normatīvo aktu prasības. Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības. Tāpat būs jāievēro higiēnas prasības, jāraugās, lai produktu uzglabāšana un tirdzniecība notiktu atbilstošos apstākļos, dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi, derīguma termiņus u.t.t. Tāpat Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa un jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā", par to saņemot apliecību.

Vēlos reģistrēt pārtikas termoapstrādes (žāvēšana, tvaicēšana, kūpināšana) ražotni. Ražotne plānota mobīla (pārvietojama moduļtipa konstrukcija - konteineris), kurš tiks pieslēgts elektrībai, ūdensapgādei un kanalizācijai. Kurš lūdzu būtu mana kontaktpersona, lai varu pirms izbūves pakonsultēties gan par nepieciešamo plānojumu gan par aprīkojumu? Ražotni plānoju izvietot privatmājas teritorijā.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītāja vietniece Ilze Plīkša:
Lai iesaistītos pārtikas apritē, iesakām Jums ir iepazīties ar normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē šo nozari (Pārtikas aprites uzraudzības likums, EK regula 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, EK regula 853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku u.c.).
Lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, kas saistīti ar iesaistīšanos pārtikas apritē, iesakām Jums sazināties ar PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā turpmāk darbosies Jūsu ražotne. Informācija par PVD struktūrvienībām pieejama mājaslapā www.pvd.gov.lv augšējā sadaļā Kontakti, Teritoriālās struktūrvienības.

Kā man pierakstīties uz konsultāciju, sakarā ar jauno pārtikas veikalu atvēršanu? Mums jāveic remontu un sakarā ar to man interesē visas normas un PVD noteikumi un kritēriji.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, kas saistīti ar iesaistīšanos pārtikas apritē, iesakām Jums sazināties ar PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā turpmāk darbosies Jūsu veikals. Informācija par PVD struktūrvienībām pieejama mājaslapā www.pvd.gov.lv augšājā sadaļā Kontakti, Teritoriālās struktūrvienības. Tātad, ja Jūsu veikals būs Rīgā, tad iesakām sazināties ar PVD Rīgas pilsētas pārvaldi, tālrunis 67039702.

Es esmu gatava atvērt savu uzņēmumu un vēlejos pavaicāt, kādas atļaujas, veidlapas un licences no PVD man ir nepieciešamas, lai šo realizētu?
Uzņēmums nodarbosies ar augļu, piena, cukura, ledus svaigo dzērienu gatavošanu te Rīgā. Ir arī augļi (banāni un mango), kas jāieved no citām valstīm. Lasīju, ka nepieciešams pieteikums uzņēmuma atzīšanai, atļauja svaigpiena realizācijai mazumtirdzniecībā. Vai ir vēl kas bez kā nevaru strādāt no PVD puses?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrē sava darbība Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteiktajā kārtībā. Pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies uzņēmums, vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) un uzņēmums 5 darba dienu laikā tiks piereģistrēts. Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā > iedzīvotājiem un uzņēmējiem> uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā. Plašāku informāciju par uzņēmuma reģistrāciju vai nepieciešamību atzīt Jūs varat iegūt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā.
Uzņēmumam jāievēro pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Vispārējās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu. Atsevišķus jautājumus, piemēram, prasību veikt obligātās veselības pārbaudes un noklausīties higiēnas apmācību kursu, nosaka virkne citu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu. Pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un Labas higiēnas prakses vadlīnijas, kas sniedz plašāku skaidrojumu par normatīvo aktu piemērošanu, ir pieejamas LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā > Pārtika, veterinārija.
Atļauja svaigpiena realizācijai ir nepieciešama piena ražotājiem, kas vēlas pienu realizēt galapatērētājiem vai mazumtirdzniecības uzņēmumam. Prasības govs svaigpiena ieguvei nelielā apjomā, pirmapstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai un realizācijai, kā arī piena realizācijas atļaujas izsniegšanas, apturēšanas un atjaunošanas kārtība noteikta 2010.gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”.