Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Es gribētu uzsākt uzņēmējdarbību, dārzeņu fasēšanu vakuumiekārtā, pagaidām mājas apstākļos.Jautājums ir kādi ir nosacījumi un kādi dokumenti ir vajadzīgi lai reģistrētos PVD.Vai ir kāds tālrunis pa kuru varētu piezvanīt un uzzināt man interesējušos jautājumus!

Atbild PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere:
Lai uzsāktu uzņēmuma reģistrācijas procesu, Jums jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas/uzmumu__objektu_reistrcija_prt . Jūsu gadījumā tas būs pieteikums pārtikas uzņēmuma reģistrācijai. Varat arī izmantot iesniegumu formas, kas atrodamas uzņēmumu reģistrāciju, atzīšanu un licencēšanu regulējošo normatīvo aktu pielikumos.
Pieteikumu vai iesniegumu Jums jāiesniedz PVD vienā no sekojošiem veidiem:
1. parakstīts un apzīmogots pieteikums iesniedzams klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD uzraudzības teritorijas un kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas
2. elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms pa e-pastu uz pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.
Ja Jums nepieciešama papildus informācija par uzņēmuma reģistrāciju PVD, Jūs varat zvanīt vai nu PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras uzraudzības teritorijā būs Jūsu uzņēmums, vai arī pa tālruni – 67027563.

Gribu pārdot cukurvati, kādi dokumenti ir vajadzīgi, lai saņemtu atļauju.

Atbild PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga: Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam (tai skaitā tirgojoties ar cukurvati) ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikuma veidlapa pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas .
Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL.
Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” Jums nepieciešams noklausīties piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" , saņemot par to apliecību, kura derīga divus gadus. Savukārt ielu tirdzniecības kārtību nosaka 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi). Noteikumu 10.punkts noteic, ka ielu tirdzniecība ir atļauta ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā.
Normatīvos aktus atradīsiet mājas lapā www.likumi.lv

Man ir sekojošs jautājums. Strādāju uzņēmumā, kurš nesen ir apvienojies ar citu pārtikas ražošanas uzņēmumu. Pirms apvienošanās abi uzņēmumi bija reģistrēti PVD. Šobrīd mēs strādājam zem viena uzņēmuma nosaukuma, bet ar otra reģistrācijas numuru, jo apvienošanās procesā pirmais tika likvidēts, bet otram mainīts nosaukums uz likvidētā uzņēmuma nosaukumu. Kā mums būtu jārīkojas, kur un ar kādiem dokumentiem jāgriežas, lai šo situāciju risinātu?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Šādā gadījumā Jums jāveic aktualizācija vienam vai abiem uzraudzības objektiem atkarībā no tā, kuram mainās juridiskie dati. Aktualizācija veicama, iesniedzot reģistrācijas pieteikumus PVD teritoriālajās pārvaldēs, kuru uzraudzībā objekti atrodas. Nosacījumu aktualizācijai Jūs varat izlasīt PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija
Aktualizācijas pieteikšanai tiek izmantota tā pati pieteikuma veidlapa, kas jauna uzņēmuma reģistrācijai. Šajā sadaļā ir atrodamas arī aktīvās saites uz visiem nepieciešamajiem resursiem.

Vai maksa par jauna uztura bagātinātāja reģistrēšanu un pazinošana par Eiropas Savienībā jau izplatīta uztura bagātinātāja izplatīšanu Latvijā ir vienāda- 70 Ls?

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde:
Valsts nodeva 70 Ls apmērā ir noteikta par Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju, kā arī par trešajās valstīs ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju gadījumā, ja tas ir ticis izplatīts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī. Par uztura bagātinātāju, kas ražoti trešajās valstīs un līdz šim nav laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, reģistrāciju ir maksājama valsts nodeva 300 Ls apmērā.

Gribu atvērt picas pārdošanu treilerī, uz vietas gatavot. Atvērt to aiz Rīgas. Saņēmu atļaujas paraugu. Ko man jāaizpilda un kādas atļaujas man jāsaņem, lai varētu atsūtīt iesniegumu atpakaļ? (Atļaujas paraugs: http://failiem.lv/u/kwvojpz )

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Vispirms, lai iesaistītos pārtikas apritē, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs nepieciešamo informāciju uz Jūsu jautājumiem. Ja tirdzniecība notiks Carnikavas novadā, tad Jums jāgriežas PVD Ziemeļpierīgas pārvaldē Kraujas ielā 21/23, Rīgā, tālrunis: 67994265, 6799422.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē (sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam):
• Pārtikas aprites vietas (telpu) higiēna, to aizsardzība pret piesārņojumu;
• Iekārtu, aprīkojuma izvietojums, to virmu atbilstība higiēnas prasībām;
• Higiēniska roku mazgāšana un nosusināšana;
• Pārtikas uzglabāšanas temperatūras režīmi, ja nepieciešams;
• Produktu aizsardzība pret piesārņojumu uzglabājot un transportējot;
• Prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;
• Rīcība ar atkritumiem;
• Personāla higiēna, tai skaitā darba apģērbs;
• Tīrīšana, dezinfekcija, ja nepieciešams;
• HACCP procedūras u.c.
Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Tāpat savā darbībā jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un darbiniekiem būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punkts noteic, ka darbinieks (izņemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku), uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai programmai un saņem par to apliecību. Darbinieks apmācības atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Vispārīgās prasības Latvijā izplatāmo pārtikas preču marķējumam nosaka Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”. Citus pārtikas nozari reglamentējošus normatīvos aktus piemēro, ja tajos ir noteiktas papildu prasības atsevišķu pārtikas preču marķējumam, to saturam, noformējumam vai izplatīšanas kārtībai. Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst šo noteikumu prasībām. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv
Savukārt prasības ielu tirdzniecībai no 2010.gada 01.jūnija nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” II nodaļa. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv
Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autotransporta).
Carnikavas novada domes IESNIEGUMU jāaizpilda Jums pašai (am) un jāiesniedz domē, kur arī uzrādīsiet PVD reģistrācijas apliecības kopiju.

Vai Jūs nevarētu, lūdzu, sniegt man konsultāciju?
Vēlos uzsākt uzņēmējdarbību - kaltētu zivju produkcijas ražošanu un tirdzniecību. Sakiet lūīdzu, ar ko, Jūsuprāt, būtu pareizāk un racionālak uzsākt šo darbu?
Mani jautājumi.
1.Esmu juridiska persona. Kādai dokumentācijai, atzinumiem man ir jābūt no Jūsu puses (PVD) ,lai varētu uzsākt kaltētu zivju produkcijas ražošanu un tirgošanu?
2.Kādas ir prasības ražošanas procesiem? Vai drīkstu kaltēt šīs zivis ārā, svaigā gaisā,vai tām ir jābūt iekštelpām,ražotnei.
3. Kādām prasībām ir jāatbilst gatavajai produkcijai, lai iegūtu Jūsu ( PVD) atzinumu par tās kvalitāti un atļauju tirdzniecībai ar citām juridiskām personām?
4.Man kā juridiskai personai iepērkot svaigas zivis tālākij pārstrādei, kādiem saistošiem dokumentiem man ir jābūt? Vai drīkstu iepirkt svaigas zivis tālaikai apstrādēi no zvejniekiem, kas nav juridiskas personas?
5.Pārdodot citām juridiskām personām jau gatavo produkciju (kaltētas zivis), kādai dokumentācijai man ir jābūt?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākais eksperts Andris Vaiders:
1. Lai varētu uzsākt kaltētu zvejas produktu ražošanu, uzņēmumam ir jābūt atzītam Pārtikas un veterinārajā dienestā – jāiegūst atzīšanas numurs un atzīšanas apliecība. Atzīšanas numuru var iegūt gadījumā ja uzņēmumam ir atbilstošas telpas un iekārtas, apmācīti darbinieki, kā arī izstrādāti produktu un procesu apraksti, ieviesta paškontroles sistēma (HACCP).
2. Ražošanas procesi normatīvajos aktos nav definēti, bet ir noteikts, ka produkta ražošanas apstākļiem ir jābūt higiēniskiem un ir jābūt telpām un iekārtām, kas nodrošina nekaitīgu produktu ražošanu. Šo iemeslu dēļ produktu ražošana nevar notikt ārā, svaigā gaisā.
3. Produktam ir jābūt nekaitīgam un ir jāatbilst regulās noteiktajiem kritērijiem (regulas Nr. 2073/2005 – mikrobioloģiskie kritēriji, 1881/2006 – ķīmiskie kritēriji, 2074/2005, 2406/1996 – svaiguma un parazītu kritēriji).
4. Izejvielu varēsiet iegādāties tikai no PVD reģistrētiem vai atzītiem uzņēmumiem.
5. Realizējot gatavo produkciju, kā arī iepērkot izejvielas Jums ir jānodrošina izsekojamība – ir jāzina no kā izejviela iepirkta un kam gatavais produkts ir pārdots. Pārdodot produktu Jūs noteikti izrakstīsiet pavadzīmi, kurā būs norādīta arī nepieciešamā informācija.
Tā kā atbildes detalizēti varētu būt krietni plašākas, iespējams, detalizētāka skaidrojuma saņemšanai nepieciešami konsultācija ar dienestu ekspertu.

Nevarējam atrast savas firmas ''Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecību'', bet steidzami vajadzīgs reģistrācijas numurs. Sakiet, lūdzu, kur mēs varam to ieraudzīt (kaut kada reģistrā).? Vai jūs varat atsūtīt mums uz elektronisko pastu reģistrācijas numuru?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Jūsu uzņēmuma reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā ir 028352 (vairumtirdzniecības uzņēmums ar darbības vietu: Kastrānes iela 1/2, 522, Rīga).
Šādus datus par uzņēmumu iespējams atrast PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Reģistri > PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs, reģistra sākumlapā kā meklēšanas kritēriju norādot uzņēmuma nosaukumu vai vienoto reģistrācijas numuru.

Vēlamies noskaidrot un sastādīt sarakstu ar visām prasībām, kas nepieciešams, lai mēs varētu sākt tirgot pārtiku. Runa iet par iepakotu pārtiku – sulas, kompoti, salāti, utt., un arī sieri.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Sniedzu Jums informāciju par pamata prasībām pārtikas uzņēmumam:
1) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (turpmāk- PAUL) 5.panta 3.punkta prasībām, pārtikas uzņēmums pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk- PVD). Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses);
2) vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības telpām, iekārtām, aprīkojumam, personālam, pārtikas produktiem u.c., noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu;
3) vispārīgās prasības pārtikas preču marķēšanai noteiktas MK 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”;
4) prasība veikt obligātās veselības pārbaudes noteikta MK 2001. gada 27. novembra noteikumos Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”;
5) prasība noklausīties mācību kursu „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” noteikta MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”;
6) Prasības materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku noteiktas MK 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”.
Papildus informējam, ka pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas:
• PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā informācija uzņēmējiem>pārtikas uzraudzība;
• LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā pārtika, veterinārija;
• tiesību aktu vortālā www.likumi.lv;
• Eiropas Savienības tiesību akti latviešu valodā pieejami EUR-Lex tīmekļa vietnē http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm.

Tuvākajā laikā ir doma atvērt restorānu. Sakiet, lūdzu, kādi papīri un kādas pārbaudes ir jāveic, lai uzņēmums tiktu reģistrēts un atzīts?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Pārtikas uzņēmums pirms atvēršanas jāreģistrē PVD, ņemot vērā 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums jāiesniedz rakstisks pieteikums norādot ziņas par uzņēmumu PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai nosūtot pa pastu vai elektronisko pastu (atbilstoši noformētu). Pieteikuma forma dota MK noteikumu Nr.104 pielikumā un pieejama arī PVD mājas lapā Informācija uzņēmējiem, tostarp informācija par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības, kā arī jāatceras, ka pārtikas uzņēmuma būvēm un tehnoloģiskajām iekārtām jābūt projektētām, izvietotām un iekārtotām atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. Vispārējās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.
Plašāka informācija par sabiedriskās ēdināšanas nozarē aktuālajiem normatīvajiem aktiem un labu higiēnas praksi apkopota Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadlīnijās: „Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem” (2006.g.; aktualizētas 2008.g.). Pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un Labas higiēnas prakses vadlīnijas ir pieejamas LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv

Vasaras sezonas laikā ar savu uzņēmumu plānoju piedalīties pasākumos brīvā dabā un piedāvāt tvaika ūdenspīpes pīpēšanu (nikotīnu nesaturošas). Vai man ir jāreģistrējas PVD? Kādas sanitārās prasības ir jāievēro un, vai ir speciāli noteikumi kā aprīkot darba vietu, kur tiek pagatavota un tīrīta ūdenspīpe?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga zepa:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta prasībām, Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējas uzņēmumi, kas iesaistās pārtikas apritē. Ja Jūsu uzņēmums neveic darbības ar pārtiku, reģistrācija nav nepieciešama. Par nepieciešamajām atļaujam ūdenspīpes izmantošanai iesakām interesēties Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldē.