Izmaiņas Zemkopības ministrijas normatīvajos dokumentos no 2020. gada 1. janvāra

Zemkopības ministrija atgādina par izmaiņām dažādos ministrijas normatīvajos dokumentos.

 

Jauni pienākumi suņu īpašniekiem

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (28.11.2019.) nosaka jaunus dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākumus:

 

  • nodrošināt, lai suns līdz 4 mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu,
  • lai tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase,
  • lai tas ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē,
  • gadījumā, ja suns tiek atsavināts līdz četru mēnešu vecumam, tad viss iepriekšminētais – suņa apzīmēšana ar mikroshēmu līdz četru mēnešu vecumam, mājas (istabas) dzīvnieka pase un tās reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē - jāizpilda līdz atsavināšanas brīdim uz atsavinātāja vārda,
  • suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība, līdz 2019. gada 23. decembrim ieskaitot (stājas spēkā grozījumi Veterinārmedicīnas likumā), tā būs derīga visu mūžu un to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos ārpus valsts.

 

Skatiet ŠEIT.

 

Mainīts tirdzniecības pavaddokuments blakusproduktu tirdzniecībai Latvijā

 

Ministru kabineta noteikumi nosaka prasību blakusproduktu apritē iesaistītai personai nodrošināt tirdzniecības dokumentu blakusproduktiem, ko transportē Latvijas teritorijā un uz ES dalībvalstīm. Šis tirdzniecības pavaddokuments blakusproduktu tirdzniecībai Latvijā un ES dalībvalstīs būs identisks no 2020. gada 1. janvāra, un divu dažādu pavaddokumentu vietā no 2020. gada būs tikai viens. Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam". Skatiet ŠEIT.

 

Stājas spēkā prasmju apgūšanas nosacījums pēcnāves (post-mortem) apskatei medījuma apstrādes vietā

 

2017. gada 20. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 624 "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam". Noteikumos ir noteikts atvieglojums, ka pēcnāves (post-mortem) apskati medījumu apstrādes vietā nelielā apjomā iegūtajiem medījamajiem dzīvniekiem var veikt apmācīta persona, ja tā apguvusi ar Pārtikas un veterināro dienestu saskaņotas nomedīto dzīvnieku post-mortem apskates prasmes. No 2020. gada 1. janvāra apliecinājums par šādu prasmju apgūšanu ir obligāts. Skatiet ŠEIT.

 

Samazināts rūpniecisko zivju tīklu limits Usmas ezerā

 

Lai turpinātu iesākto Usmas ezera zivju resursu saglabāšanu un atjaunošanu, no 2020. gada 1. janvāra Usmas ezeram noteiktais rūpniecisko zivju tīklu limits tiks samazināts līdz 8000 metriem (iepriekš bija 10 080 metru). Par zivju tīklu limita samazinājumu ir panākta vienošanās arī ar Usmas ezera komerczvejniekiem. Noteikumos mainītais zvejas limits Usmas ezerā jāsāk piemērot no 2020. gada 1. janvāra. Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””. Skatiet ŠEIT.

 

Mainīts zvejas limits jūras piekrastes ūdeņos

 

Izvērtējot pašvaldību priekšlikumus un institūta BIOR zinātniskās rekomendācijas, noteiktas zvejas limitu izmaiņas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils, Jūrmalas un Liepājas pilsētas un Rucavas, Salacgrīvas un Saulkrastu novada pašvaldībām. Noteikumos noteiktie zvejas limiti piemērojami no 2020. gada 1. janvāra. Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”. Skatiet ŠEIT.

 

Stājas spēkā regula par oficiālajām kontrolēm un veiktas izmaiņas PVD cenrādī

 

Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, lai ieviestu Regulu 2017/625 par oficiālajām kontrolēm, kā arī noteiktu izmaiņas samaksā par PVD īstenotajām darbībām veterināro sertifikātu izsniegšanā liellopiem, kontroles darbībām (ekspertīzi) kautuvēs un pārtikas robežkontrolē. Ministru kabineta 17.12.2019. noteikumi Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem” aizstās MK 08.10.2013. noteikumus Nr. 1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”. Skatiet ŠEIT.

  • Publicēts:
    23.12.2019