Kombinēto produktu ievešanai būs nepieciešams veselības sertifikāts

No 2021. gada 21. aprīļa kombinētos produktus, kas satur augu izcelsmes un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, neatkarīgi no šo produktu transportēšanas/uzglabāšanas temperatūras režīma, Eiropas Savienībā būs atļauts ievest tikai ar veselības sertifikātu. 
 
Šīs prasības ir noteiktas Regulas (ES) 2019/625 12. - 14. pantā.
 
Kombinēto produktu grupas
 
I grupa - kombinēti produkti, kas tiek importēti un uzglabāti kontrolētas temperatūras apstākļos (piemēram, picas, majonēze).
 
II grupa - kombinēti produkti, kuru transportēšanas un uzglabāšanas laikā nav jāpiemēro kontrolēti temperatūras apstākļi un kuri satur jebkādu daudzumu pārstrādātu gaļu (piemēram, zupas).
 
III grupa - kombinēti produkti, kuriem transportēšanas un uzglabāšanas laikā nav nepieciešami kontrolēti temperatūras apstākļi un kuri satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, izņemot pārstrādātu gaļu (piemēram: makaroni, cepumi utt.).
 
Pamatprasības I un II grupas kombinēto produktu ievešanai ES
 
Kombinētā produkta sastāvā ietilpstošiem pārstrādātiem dzīvnieku izcelsmes produktiem jābūt ražotiem Eiropas Komisijas apstiprinātos uzņēmumos, un tos atļauts ievest no apstiprinātas trešās valsts. Trešajai valstij, kurā ražots kombinētais produkts, jābūt iekļautai  Regulas (ES) Nr. 2021/404 vai Regulas (ES) Nr. 2021/405 valstu sarakstā.
 
II grupas kombinēto produktu sastāvā esošās gaļas izcelsmes valsts drīkst būt tāda trešā valsts, kas ir apstiprināta gaļas produktu importam uz ES.
 
Katrs kombinētā produktā ietilpstošs dzīvnieku izcelsmes produkts drīkst būt no tādas trešās valsts, kas iesniegusi ar Komisijas Lēmumu (ES) Nr.2011/163  apstiprinātos atliekvielu uzraudzības plānus konkrētam produkta veidam.
 
Pārstrādātiem dzīvnieku izcelsmes produktiem kombinētos izstrādājumos jāatbilst visām Regulā (ES) 2020/692 noteiktajām prasībām, šiem produktiem jābūt ražotiem trešajā valstī vai citā trešajā valstī, no kuras ir atļauts imports, apliecinot, ka tiem nav veikta nekāda cita risku palielinoša apstrāde, izņemot to, kas tiek piemērota kombinēto produktu izcelsmes valstī.
 
Kombinēto produktu sūtījumam jāpievieno veselības sertifikāts, kura paraugs ir noteikts Regulas (ES) 2020/2235 III pielikumā:
 
  • 50. nodaļā (COMP) - importam,
  • 52. nodaļā (TRANZiT-COMP) -  tranzītam.
 
Veselības sertifikāts jāizsniedz un jāparaksta tās trešās valsts kompetentajai iestādei, kurā ražots kombinētais produkts, un, ievedot ES kombinētos produktus, uz robežas tie jāuzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei  un jāsaņem Vienotais sanitārais  ievešanas dokuments (VSIDP).
 
Pamatprasības III grupas kombinēto produktu ievešanai ES
 
Šo produktu sastāvā esošiem pārstrādātiem dzīvnieku produktiem jābūt ražotiem Eiropas Komisijas apstiprinātos uzņēmumos.
Kombinētais produkts drīkst būt no trešās valsts, kas iekļauta apstiprināto valstu sarakstā attiecībā uz šādām produktu kategorijām:
 
  • gaļas produkti,
  • zvejniecības produkti,
  • piena vai olu produkti.
 
Katram kombinētā produktā ietilpstošam dzīvnieku izcelsmes produktam jābūt no trešās valsts, kas ir iesniegusi ar Komisijas Lēmumu (ES) Nr.2011/163  apstiprinātos atliekvielu uzraudzības plānus konkrētam produkta veidam.
 
Piena un/vai olu produkti kombinētajā produktā ir pakļauti apstrādei, samazinot to risku saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 2020/692 XXVII pielikuma B slejā un XXVIII pielikumā.
 
III grupas kombinētā produkta sūtījumam jāpievieno uzņēmēja privātais apliecinājums, ko aizpilda un paraksta importētājs , kurš iesaistīts pārtikas apritē. Privātā apliecinājuma paraugs ir noteikts Regulas (ES) 2020/2235 V pielikumā. 
 
Izmaiņas attiecībā uz veselības sertifikātu
 
Mainīts arī kombinēto produktu sertifikāta modelis, kas stājas spēkā ar šī gada 21. aprīli, un kura forma noteikta Regulas (ES) 2020/2235 III pielikumā. 
 
Sertifikāta  piemērošanai ar Regulas (ES) 2020/2235 35. pantu ir noteikts pārejas periods.  
 
Ar Regulā (ES) Nr. 28/2012 noteikto veselības sertifikātu ES varēs iebraukt līdz šī gada 20. oktobrim, ja vien veselības sertifikāts būs izsniegts pirms 2021. gada 21. augusta.
 
Tomēr tiem kombinēto produktu sūtījumiem, kuriem līdz šī gada 21. aprīlim nebija vajadzīgs trešās valsts kompetentās iestādes izsniegts veselības sertifikāts, būs jāuzrāda jaunā parauga veselības sertifikāts vai uzņēmēja privātais apliecinājums jau no šī gada 21.aprīļa.
 
Informācija par jaunajām prasībām attiecībā uz kombinētajiem produktiem ir atrodama arī Eiropas Komisijas vietnē. 
 
Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumos vienmēr ir iespējams konsultēties ar atbildīgajiem PVD  speciālistiem, rakstot jautājumus uz e-pastu: pvd@pvd.gov.lv
  • Publicēts:
    15.04.2021