Fitosanitārā kontrole

Fitosanitārās robežkontroles uzdevums ir nepieļaut Eiropas Savienībā un Latvijā nesastopamu vai ierobežoti esošu augu karantīnas organismu ievešanu.

 

Fitosanitārajai kontrolei pakļauti ir augi un augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā:

 

  • augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, sīpoli, saknes
  • griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi
  • sēklas materiāls
  • koksne un koksnes izstrādājumi
  • augļi un dārzeņi

 

Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī fitosanitārajai kontrolei pakļautu kravu, ir nepieciešams:

 

 

Eksporta un tranzīta kravām uz trešajām valstīm fitosanitāro kontroli Pārtikas un veterinārais dienests neveic. Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzītkrava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un transportēšanas laikā ir iespējama to izplatīšanās.

 

Eksporta un reeksporta fitosanitāros sertifikātus izdod Valsts augu aizsardzības dienests .

 

Fitosanitārajai robežkontrolei ir pakļauts koksnes iepakojamais materiāls dažādu preču pārvadājumos. Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī, kravās izmantotajam koksnes iepakojamajam materiālam jābūt apstrādātam un marķētam atbilstoši Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā mteriāla reglamentācijas (ISPM 15) prasībām. 

 

Maksu par fitosanitāro kontroli iekasē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1070 „Kārtība, kādā personas sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli” pielikumam.

 

Nosaka:

 

Latvijas Republikas normatīvie akti:

 

 

Eiropas Savienības normatīvie akti:

 

 

Normatīvo aktu datu bāzes: