Robežkontrole

Uz Latvijas robežas – autoceļiem, ostās, dzelzceļā, pastā, lidostā un muitas noliktavās strādā PVD robežinspektori, kas, veicot dzīvu dzīvnieku, preču un produktu veterināro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro kontroli, nepieļauj patērētāju veselībai un dzīvībai, kā arī apkārtējai videi bīstamas produkcijas un dažādu slimību ievešanu valstī, kā arī Eiropas Savienības teritorijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

 

Veicot kravu kontroli, robežinspektori vispirms pārbauda pavaddokumentus, tad pārbauda, vai tas, kas rakstīts dokumentos, sakrīt ar reālo kravas saturu. Ja nepieciešams, robežinspektori noņem paraugus un nosūta tos laboratoriskajai izmeklēšanai.

 

Ja robežinspektori konstatē, ka krava neatbilst Eiropas Savienības un Latvijā noteiktajām prasībām, tā tiek nosūtīta atpakaļ uz valsti no, kuras tā vesta, vai iznīcināta, vai izmantota citiem mērķiem. Ja robežinspektori ir konstatējuši nopietnus pārkāpumus, viņi jau nākamo šī uzņēmuma vesto kravu pārbaudīs pastiprināti.

 

Kravu valsts uzraudzību uz Latvijas robežas plāno, organizē un koordinē PVD Robežkontroles departaments.