Organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju aprite

Organiskais mēslojums un augsnes ielabotāji ir dzīvnieku izcelsmes materiāls, ko atsevišķi vai kopā izmanto, lai saglabātu vai uzlabotu augu apgādi ar barības vielām un augšņu fizikālās un ķīmiskās īpašības un bioloģisko aktivitāti.

 

Par organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājiem uzskata:

  • kūtsmēslus, nemineralizētu gvano, gremošanas trakta saturu, kompostu un biogāzes iekārtas fermentācijas atliekas;
  • 2. kategorijas gaļas kaulu miltus, 3. kategorijas blakusproduktus un pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas .

 

Pārtikas un veterinārais dienests veic uzraudzību un reģistrē/atzīst sekojošas darbības organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju apritē:

 

Identifikācijas kods – PVD datu bāzē uzraudzībai pakļauto uzņēmumu darbības veidu klasifikatorā.

 

Klasifikatora kods

Uzņēmuma/objekta pamatdarbība

 Atzīst/ Reģistrē

96.3

OM/AI, t.sk. pārstrādātu kūtsmēslu un pārstrādātu kūtsmēslu produktu ražošana

Atzīst/ reģistrē

96.11

OM/AI, t.sk. pārstrādātu kūtsmēslu lietotājs bez tiesībām laist tirgū.

Reģistrē

96.17

Blakusproduktu un/vai atvasinātu produktu tirdzniecība bez uzglabāšanas savās telpās

Reģistrē

96.21

Veterinārās uzraudzības objektā integrēta blakusproduktu savākšana/transportēšana

Reģistrē

96.23

OM/AI, t. sk. pārstrādātu kūtsmēslu produktu uzglabāšana

Atzīst

96.24

Neapstrādātu kūtsmēslu, ko ieved no citām dalībvalstīm, lietotājs zemes mēslošanai bez tiesībām laist tirgū

Reģistrē

96.25

OM/AI maisīšana ar sastāvdaļām, kas nepieļauj maisījumu turpmāku izmantošanu dzīvnieku barošanai

Reģistrē

96.26

OM/AI mazumtirdzniecība

Reģistrē

 

Izmantošanas ierobežojumi OM/AI, ja tie sastāv vai satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus:

 

  • aizliegta lauksaimniecības dzīvnieku barošana ar zāli tos ganot vai barojot tos ar nopļautu zāli , kas aug laukā, kurā izmantots organiskais mēslojums vai augsnes ielabotāji, izņemokūtsmēslus, ja vien šāda ganīšana vai barošana ar nopļautu zāli nenotiek starplaikā, kurš nav mazāks par 21 dienu.

 

Informējam, ka visiem organiskajiem mēslojumiem vai augsnes ielabotājiem jābūt reģistrētiem Valsts augu aizsardzības dienestā atbilstoši 27.06.2006. MK noteikumiem Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

 

Uzņēmējiem, kas ir organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju gala lietotāji, neatkarīgi no iegādātā OM/AI iepakojuma svara, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, saskaņā ar Regulas (EC) Nr. 1069/2009 23. pantu.

 

Attiecīgi OM/AI, ko iegādājas uzņēmēji, neatkarīgi no iepakojuma svara un veida, jāpievieno tirdzniecības dokuments.

 

Lai izmantotu zemes mēslošanai organisko mēslojumu un augsnes ielabotājus, kas sastāv vai ir ražoti no 2. kategorijas gaļas kaulu miltiem vai pārstrādātām olbaltumvielām, kas iepakoti lielmaisos (iepakojumu svars nedrīkst pārsniegt 1000 kg), uzņēmumam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Pirms šāda darbības veida reģistrācijas, PVD uzņēmumā veic pirmsreģistrācijas pārbaudi ar mērķi veikt novērtējumu par iespējamo OM/AI materiāla novirzīšanu uz saimniecībām, kuras audzē dzīvniekus, vai uz zemi, kurai var piekļūt lauksaimniecības dzīvnieki.