Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi

Valsts meža dienesta mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju Latvijā. Minētā īstenošanai dienests veic vienu no galvenajām darbības funkcijām – meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšanu, meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu pārtraukšanu un novēršanu, tai skaitā, normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšanu, sastādot aktus un protokolus par normatīvo aktu pārkāpumiem. Par pārkāpumu izdarīšanu vainīgai personai tiek piemērota administratīvā vai kriminālatbildība un noteikts sods, kā arī, gadījumos, kad tiek nodarīts kaitējums meža videi un medību resursiem, tas tiek piedzīts tiesas ceļā.

 

Valsts meža dienests savas kompetences ietvaros, uzraugot visā Latvijas teritorijā to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu, sniedz sekojošu informāciju par pārkāpumiem:

  • 2019.gadā konstatēti 731 gadījumi par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, no kuriem 358 protokols iesniegts kriminālprocesa uzsākšanai un noformēti 373 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • 2019.gadā no viesiem konstatētajiem pārkāpumiem lielākā daļa ir augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 356 jeb 48,7% no visiem gadījumiem. Šo pārkāpumu rezultātā nelikumīgi izcirsta koksne 9 527,48 m3 apmērā, nodarot videi kaitējumu, kas aprēķināts kā mežam nodarītie zaudējumi 759 177 euro apmērā.
  • No konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem lielākā daļa ir Medību noteikumu pārkāpumi un nelikumīgu medību gadījumi – 115 administratīvie pārkāpumi jeb 30,8% no konstatēto administratīvo pārkāpuma skaita.
  • Par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanā Valsts meža dienesta amatpersonas 2019.gadā 241 gadījumā pieņēma lēmumu par administratīvo naudas sodu uzlikšanu par kopējo summu 30 957,50 euro apmērā. Salīdzinot ar 2018.gadu – 197 lēmumi par administratīviem sodiem 19 380 euro apmērā, tas ir ievērojami vairāk.
  • 2019.gadā Valsts meža dienests, realizējot sadarbību ar saviem klientiem – meža īpašniekiem un medniekiem, lai sekmētu noteikto prasību izpildi, nevis uzreiz piemēroja administratīvos sodus, bet gan – principu “konsultē vispirms” un 6 gadījumos izteica brīdinājumus par pārkāpumu novēršanu, bet 77 gadījumos - mutvārdu aizrādījumus.
     

          Salīdzinot pārkāpumu dinamiku mežsaimniecībā, redzams, ka kopumā tiem ir tendence samazināties – 2015.gadā ir konstatēti 1050 pārkāpumi, 2016.gadā – 853, 2017.gadā - 796, 2018.gadā – 778 pārkāpumi un 2019.gadā – 731 pārkāpums. Tas liek cerēt, ka sabiedrība kopumā un, jo īpaši, meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji atbildīgi izturas pret tiesību normās noteikto meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesisko režīmu.

Grafiks

          Pārkāpumu skaita dinamika

 

Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2019. gadā meža resursiem nodarīts kaitējums 1 360 775 euro apmērā, no kuriem augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā – 759 177 euro apmērā jeb 55,8 %, meža neatļautas atmežošanas rezultātā 156 161 euro apmērā jeb 11,5 %, nelikumīgu medību un medību noteikumu pārkāpumu rezultātā - 127 380 euro apmērā jeb 9,4 % meža ugunsgrēku gadījumos - 222 638 euro apmērā jeb 16,4 %, meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā – kaitējums 95 419 euro apmērā jeb 7 %.

 

Informāciju sagatavoja VMD Meža resursu pārvaldības departamenta Juridiskā daļa