Īsa vēsture

Neliels ieskats vēsturē:
 • Līdz 1988.g.1.X – mežsaimniecības un mežrūpniecības nozari vada Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija.
 • 1988.g.26.VII nodibina Latvijas Republikānisko mežsaimniecības ražošanas apvienību „Latvijas mežs”.
 • 1990.g.1.XII – reorganizē Latvijas Republikāniskās mežsaimniecības ražošanas apvienību „Latvijas mežs”, nodod mežsaimniecības valsts pārvaldes funkcijas Meža ministrijai.
 • 1992. gads – izstrādā Mežsaimniecības attīstības programmu līdz 2030. gadam.
 • 1993.g.7.IV – Ministru Padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis tiekas ar valsts virsmežziņiem.
 • 1993.g. jūnijs – Meža ministrija pārceļas uz telpām 13. janvāra ielā 15, Rīgā.
 • 1993. g. 3.VIII – uz Meža ministrijas bāzes Zemkopības ministrijas sastāvā izveido patstāvīgu mežsaimniecības nozares valsts pārvaldes institūciju – Valsts meža dienestu (VMD).
 • 1993.g.1.IX. – VMD administratīvo darbu vada Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks.
 • 1993.g.20.IX. – izveido Meža un medību valsts inspekciju.
 • 1997.g.13.II - Mežu valsts ministra amatu likvidē, VMD pārzina valsts galvenais virsmežzinis.
 • 1997. gads - VMD ir 32 virsmežniecības ar 259 mežniecībām, Meža pētīšanas stacija „Kalsnava”, Gaujas  nacionālais parks, Latvijas lauksaimniecības universitātes Mācību pētījumu mežsaimniecība, Valsts mežierīcības institūts, b/o „Valsts medību saimniecība”.
 • 1997.g.30.IV – Meža un medību valsts inspekcija pāriet Zemkopības ministrijas pakļautībā.
 • 1997.g. 6.V – Ogres meža tehnikums pāriet Zemkopības ministrijas pārziņā.
 • 1997.g.26.VI - reorganizē VMD centrālo administrāciju un daļu štata vienības (14) nodod Zemkopības ministrijas Meža departamentam.
 • 1998.g.28.IV – Ministru kabinets akceptē Latvijas meža politiku.
 • 1999.g.jūlijs – izstrādā Latvijas meža nozares valsts pārvaldes un valsts meža īpašuma apsaimniekošanas institucionālās uzbūves optimizēšanas priekšlikumus un īstenošanas programmu /ANO kopprojekts /.
 • 1999.g.15.XI – likvidē LLU Mācību pētījumu mežsaimniecību.
 • 1999.g.19.XI – Valsts galvenais virsmežzinis pieņem lēmumu par izveidojamo virsmežniecību uzraugāmo teritoriju sadalījumu pa mežniecībām.
 • 1999.g.25.XI – Saeima pieņem Valsts meža dienesta likumu, VMD darbu vada ģenerāldirektors.
 • 1999.g.26.XI – likvidē Valsts mežierīcības institūtu.
 • 1999.g.30.XI – likvidē Meža un medību inspekciju.
 • 2000.g.1.I – Gaujas Nacionālais parks pāriet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (šobrīd – Vides ministrijas) pārraudzībā.
 • 2000.g.1.I – izveido VMD struktūrvienību zinātniskās izpētes mežu pārvaldīšanai un zinātnisko pētījumu nepārtrauktai nodrošināšanai – Meža pētīšanas staciju.
 • 2000.g.1.I – valsts meža pārvaldes un apsaimniekošanas funkcijas pārņem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”.
 • 2000.g.1.I. – stājās spēkā VMD likums, VMD darbu vada ģenerāldirektors.
 • 2000.gads – VMD ir 26 teritoriālās struktūrvienības ar 197 mežniecībām.
 • 2000.g.24.II – Saeima pieņem Meža likumu.
 • 2003.g.8.VII – Saeima pieņem Medību likumu.
 • 2004.g.12.XI – izveido virsmežziņu darba grupu, kurai veic pētījumu par esošo situāciju Meža politikas īstenošanā Valsts meža dienesta kompetences ietvaros
 • 2004.g.16.XI – Ministru kabinets izdod Valsts meža dienesta nolikumu.
 • 2004.g.XII - pamatojoties uz Deklarācijas par A.Kalvīša vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izstrādāto valdības rīcības plānu, uzdots izstrādāt priekšlikumus VMD darba efektivitātes uzlabošanai.
 • 2005.gads – 8./9. janvāra vētra, tās sekas un konstruktīva rīcība atbilstoši situācijai.
 • 2005.g.31.V – sagatavots virsmežziņu darba grupas ziņojums „Esošās situācijas raksturojums Latvijas mežu apsaimniekošanā un Valsts meža dienesta darbībā. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai. Nepieciešamo resursu aprēķins ar normatīvajiem aktiem noteikto Valsts meža dienesta funkciju nodrošināšanai. Secinājumi un priekšlikumi”.
 • 2005.g.16.VI – ģenerāldirektors pieņem pamatnostādnes par izmaiņām VMD struktūrā.
 • 2005.g.1.VIII - uzsāk izmaiņas VMD teritoriālajās struktūrvienībās.
 • 2005.g.20.XII – Valsts meža dienestam savs karogs.
 • 2006. gads – VMD ir 23 virsmežniecības, ar 118 mežniecībām un ar 8 klientu apkalpošanas punktiem, Meža pētīšanas stacija, centrālais aparāts.
 • 2006.g.3.VII – izveido Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centru, kas sniedz atbalstu  informāciju, konsultācijas, apmācības un pakalpojumus meža īpašniekiem.
 • 2007.gads – noslēdzas teritoriālo struktūrvienību – virsmežniecību reorganizācija.
 • 2008.gads – VMD ir 11 virsmežniecības ar 112 mežniecībām, Meža pētīšanas stacija, Konsultāciju pakalpojumu centrs, centrālā administrācija.
 • 2008.g.9.IV – Ministru prezidents Ivars Godmanis tiekas ar VMD vadību, struktūrvienību vadītājiem, Zemkopības ministru un a/s „Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētāju.
 • 2008.g.25.IV – noslēdzas pirmais posms mežziņu, mežziņu vietnieku un mežsargu kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, apmācības beidza 113 mežziņi, 155 mežziņa vietnieki, 628 mežsargi.
 • 2008.g.1.VII – VMD centrālajā administrācijā Rīgā darbu sāk Klientu apkalpošanas daļa, kura sniedz pakalpojumus visiem meža īpašniekiem, neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas.
Valsts meža dienesta vadītāji:
 • Kazimirs Šļakota – mežu valsts ministrs, 1991.g.novembris – 1994.g.decembris
 • Arvīds Ozols – Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, 1993. g. augusts  – 1997. g. jūnijs
 • Arnis Melnis – valsts galvenais virsmežzinis, 1997. g. jūnijs – 1999. g. oktobris
 • Aigars Dudelis – valsts galvenā virsmežziņa p.i., 1999.g. oktobris– 1999. g. decembris
 • Otto Žvagiņš – ģenerāldirektors, 2000.janvāris – 2004. g. decembris
 • Baiba Rotberga – ģenerāldirektora p.i., 2004. g. decembris – 2005. g. marts
 • Jānis Kinna - ģenerāldirektors, 2005. g. marts - 2008.g. 26. septembris
 • Raitis Apinis - ģenerāldirektora p.i., 2008. g. septembris - 2009.g. janvāris
 • Jānis Kinna - ģenerāldirektors, 2009. g. janvāris – 2011.g. septembris
 • Andis Krēsliņš - ģenerāldirektors, 2011. g. septembris - 2020. g. jūlijs