Kvalitātes vadības sistēmas politika

Valsts meža dienesta Kvalitātes vadības sistēmas politika
 

Valsts meža dienests (turpmāk – Dienests) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.
Dienesta darbinieku kompetence, aprīkojums, metodes un procedūras nodrošina, ka darbinieki sniedz pakalpojumus VMD klientiem atbilstoši visām normatīvajos aktos un citos dokumentos noteiktajām prasībām.

Dienests nepārtraukti pilnveido un attīsta kvalitātes vadības sistēmu, tā paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Dienests veicina personāla izglītošanos un prasmi strādāt vienoti, attīsta darbinieku atbildības sajūtu par darbības rezultātiem un pilnveido izpratni par kvalitātes vadības sistēmas prasībām un principiem.

Dienests apzinās atbildību par veiktajiem pakalpojumiem un pieņemtajiem lēmumiem klientu un sabiedrības priekšā.

Dienests uzklausa sabiedrību un sniedz tai objektīvu un operatīvu informāciju par mežu un mežā notiekošo.

Dienesta darbinieki ir profesionāli savā amatā un nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Dienests ir atvērts visām institūcijām un organizācijām, kuras vēlas sadarboties VMD kompetencē esošajos jautājumos.