Eiropas Savienības normatīvie akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 1308/2013/ES (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas 922/72/EEK, 234/79/EK, 1037/2001/EK un 1234/2007/EK

Komisijas Regula (EK) Nr. 1850/2006 ( 2006. gada 14. decembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus apiņu un apiņu produktu sertifikācijas noteikumus

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2023/2834 (2023. gada 10. oktobris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu importam rīsu, labības, cukura un apiņu nozarē.

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2023/2835 (2023. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par importu rīsu, labības, cukura un apiņu nozarē papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 3330/94, (EK) Nr. 2810/95, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 972/2006, (EK) Nr. 504/2007, (EK) Nr. 1375/2007, (EK) Nr. 402/2008, (EK) Nr. 1295/2008, (EK) Nr. 1312/2008 un (ES) Nr. 642/2010, (EEK) Nr. 1361/76, (EEK) Nr. 1842/81, (EEK) Nr. 3556/87, (EEK) Nr. 3846/87, (EEK) Nr. 815/89, (EK) Nr. 765/2002, (EK) Nr. 1993/2005, (EK) Nr. 1670/2006, (EK) Nr. 1731/2006, (EK) Nr. 1741/2006, (EK) Nr. 433/2007, (EK) Nr. 1359/2007, (EK) Nr. 1454/2007, (EK) Nr. 508/2008, (EK) Nr. 903/2008, (EK) Nr. 147/2009, (EK) Nr. 612/2009, (ES) Nr. 817/2010, (ES) Nr. 1178/2010, (ES) Nr. 90/2011 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1373/2013.