Projekta OH4Surveillance logo

Pārtikas un veterinārais dienests, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Slimību profilakses un kontroles centru piedalās starptautiskā Eiropas Savienības finansētā projektā "OH4surveillance" (Granta līguma nr. 101132473), kura galvenais mērķis ir, saskaņā ar vienoto veselības aizsardzības pieeju izveidot koordinētu dalībvalstu pārrobežu patogēnu uzraudzības sistēmu, tādējādi pasargājot cilvēkus no būtiskiem pārrobežu patogēnu radītiem veselības apdraudējumiem Eiropas Savienībā, kā arī stiprināt veselības sistēmu atbildību un koordināciju starp dalībvalstīm.


Projekta apraksts

Lielākā daļa jaunu infekcijas slimību, kas skar cilvēkus, ir zoonozes. Faktori, kas veicina zoonožu rašanos un izplatīšanos, ir sarežģīti, un ietver ar klimatu saistītus, ekoloģiskus, politiskus, ekonomiskus un sociālus faktorus.

Dzīvnieku veselība, cilvēku veselība un vide ir savstarpēji saistītas. Dažādas ekosistēmas Eiropā mainās dažādos veidos. Ir nepieciešama ātrāka un efektīvāka reakcija uz zoonotiskām slimībām. Tas ir sasniedzams, konceptuāli pārejot no individuālas uz vienotu veselības uzraudzību, aptverot dažādas nozares.

Ir jāpaplašina uzraudzība dzīvnieku veselības jomā un vidē, lai izveidotu vienotu veselības uzraudzību jauniem patogēniem, un tādiem slimību ierosinātājiem, kas parādās atkārtoti. To var panākt tikai dalībvalstis, kas īsteno un ievieš Eiropas Savienības politiku nacionālā līmenī, bet labākus rezultātus var sasniegt, sadarbojoties starp valstīm, jo tas ir pārrobežu veselības apdraudējums.

"OH4surveillance" projekts atbalsta iesaistītās valstis, lai tās efektīvi un koordinēti sadarbojoties, izveidotu un paplašinātu vienotu veselības uzraudzības sistēmu, attiecinot to uz prioritārajiem patogēniem.

"OH4Surveillance" darbības joma attiecas uz vienas veselības uzraudzību, kuras mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, agrīni atklājot jaunus un atkārtoti konstatētus zoonotiskos patogēnus dzīvniekiem un vidē.

Paredzēts izveidot jaunus un paplašināt esošos uzraudzības pasākumus, un tos veikt ciešā sadarbībā ar EFSA un ECDC, kā arī citiem līdzīgiem projektiem.

"OH4surveillance" projekta prioritāte ir gatavība reaģēt uz pārrobežu veselības apdraudējumiem.

"OH4surveillance" palīdz sasniegt "EU4Health" programmas vispārējo mērķi – aizsargāt cilvēkus no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un stiprināt veselības aprūpes sistēmas atbildību un koordināciju starp dalībvalstīm.


Projekta konsorciju vada Dānija (Statens Serum Institute), un konsorcijā ietilpst kompetentās iestādes dzīvnieku un cilvēku veselības jomā, Nacionālās references laboratorijas un zinātnes institūti no Luksemburgas, Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, Zviedrija, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Igaunijas.

Projekta atklāšanas pasākums
Projekta "OH4surveillance - vienota veselības uzraudzība" atklāšanas pasākums Kopenhāgenā, Dānijā

  • Projekta ilgums - 36 mēneši, projekts uzsākts 01/01/2024.
  • Kopējais projekta finansējums - 954 726,76 EUR, t.sk., EK grants - 763 781,41 EUR apjomā.

ES finansējums