Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka meža cūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs.

Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā  dabā ir meža cūku līķiem.

ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM  nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu.

Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt meža cūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.

Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt meža cūku skaitu, ir mērķtiecīga meža cūku mātīšu medīšana.


Asins paraugi laboratoriskai izmeklēšanai uz ĀCM obligāti jānoņem un jānosūta laboratoriskajai izmeklēšanai no visām meža cūkām, kuras nomedītas ŠAJĀS TERITORIJĀS (obligāti izmeklējamās teritorijas). Obligāti izmeklējamās teritorijas vizuāli redzamas ĀCM interaktīvajā kartē (ar sarkanu svītrojumu), izvēloties slāni - Nomedīto meža cūku obligāti izmeklējamās teritorijas.


Par katru izmeklēšanai atvestu komplektu - derīgu asins paraugu un astes galu, mednieki saņem kompensāciju 30 EUR.

Par veterināro noteikumu pārkāpšanu, kas rada epizootiju izplatīšanu vai to draudus, iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas Veterinārmedicīnas likuma 65. pantu un Krimināllikumu 222. pantu.

Nomedītās meža cūkas jāuzglabā līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai, nodrošinot identifikāciju.

Identifikācijai var izmantot nenoņemtu, Valsts meža dienesta izsniegtu, meža cūku marķieri, vai PVD izsniegtu marķieri.

ĀCM un KCM laboratoriskie izmeklējumi tiek veikti ZI BIOR akreditētā laboratorijā Rīgā. No paraugu nodošanas līdz atbildes saņemšanai jārēķinās ar apmēram trīs līdz četrām dienām.  

ĀCM konstatēšanas gadījumā inficētais liemenis tiks iznīcināts!

Par inficētā liemeņa iznīcināšanu medniekam pienākas 50 eiro kompensācija.

Ja inficētais liemenis tiek glabāts bez iesaiņojuma un saskaras ar citiem liemeņiem, tiek konfiscēti un iznīcināti visi kontaminētie medījumi.

Kompensācija par kontaminētajiem, ĀCM negatīvajiem liemeņiem, netiek maksāta.  

Samaksu par nodotiem paraugiem no nomedītajām meža cūkām mednieki saņems uz mednieka (privātpersonas) norādīto bankas kontu nākamā mēneša beigās, atbilstoši budžeta ietvaros piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Meža cūku līķu savākšanas kārtība ĀCM inficētajās teritorijās

Par savvaļas dzīvnieku (tai skaitā meža cūku) līķu savākšanu un iznīcināšanu atbildīgas  ir pašvaldības.

Lai samazinātu slimības izplatīšanās riskus, PVD un Pašvaldību savienība ir noslēgusi vienošanos par rīcību ĀCM inficētajās teritorijās.

Atrasta meža cūkas līķa gadījumā, lūgums ziņot attiecīgajai pašvaldībai vai PVD.