Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrēta noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta marķējumā, pārtikas uzņēmums nekavējoties jāiesniedz PVD:

  1. paziņojumu par reģistrēta noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta izmaiņām.
  2. jauno marķējuma teksta paraugu valsts valodā (nosūtot arī elektroniski uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv);
  3. produkta marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēram, etiķeti vai skaidri redzamu fotokopiju no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenētu maketu).

Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā.

Dokumenti ir iesniedzami klātienē PVD vai arī tos nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama ŠEIT. Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv. Dokumentus iesniegšana tiešsaistē, izmantojot PVD pakalpojumu portālu.

Iesniedzēju ievērībai!

Lai uzņēmums uzsāktu darbību pārtikas apritē, tam ir jābūt reģistrētam vai atzītam Pārtikas un veterinārajā dienestā. Par uzņēmuma reģistrāciju PVD lasīt ŠEIT.

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56. panta pirmai prim daļai gadījumos, ja:

  1. iesniegums nav parakstīts,
  2. iesniegums ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai
  3. iesniegumam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti,

iestāde to atstāj bez virzības un nosaka iesniedzējam saprātīgu termiņu tās norādīto trūkumu novēršanai. Ja iestādes norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, iestāde iesniegumu atzīst par neiesniegtu.