Fitosanitārās robežkontroles uzdevums ir nepieļaut Eiropas Savienībā un Latvijā nesastopamu vai ierobežoti esošu augu karantīnas organismu ievešanu.

Fitosanitārajai kontrolei pakļauti ir augi un augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā:

  • augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, sīpoli, saknes
  • griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi
  • sēklas materiāls
  • koksne un koksnes izstrādājumi
  • augļi un dārzeņi

Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī fitosanitārajai kontrolei pakļautu kravu, ir nepieciešams:

Eksporta kravām uz trešajām valstīm fitosanitāro kontroli Pārtikas un veterinārais dienests neveic. Fitosanitārā kontrole tiek veikta tranzīta kravām no trešās valsts uz trešo valsti un Eiropas Savienības izcelsmes atgrieztajām kravām.

Eksporta un reeksporta fitosanitāros sertifikātus izdod Valsts augu aizsardzības dienests.

Fitosanitārajai robežkontrolei ir pakļauts koksnes iepakojamais materiāls dažādu preču pārvadājumos. Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī, kravās izmantotajam koksnes iepakojamajam materiālam jābūt apstrādātam un marķētam atbilstoši Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijas (ISPM 15) prasībām. 

Maksu par fitosanitāro kontroli iekasē atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem IV pielikuma I nodaļas VIII sadaļai.

Maksu par tranzīta sūtījumu kontroli iekasē atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem IV pielikuma I nodaļas VII sadaļai.

Normatīvo aktu datu bāzes: