Fitosanitārās robežkontroles uzdevums ir nepieļaut Eiropas Savienībā un Latvijā nesastopamu vai ierobežoti esošu augu karantīnas organismu ievešanu.

Fitosanitārajai kontrolei pakļauti ir augi un augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā:

 • augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, sīpoli, saknes
 • griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi
 • sēklas materiāls
 • koksne un koksnes izstrādājumi
 • augļi un dārzeņi

Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī fitosanitārajai kontrolei pakļautu kravu, ir nepieciešams:

 • Eksportētājvalsts fitosanitārais sertifikāts vai Fitosanitārais sertifikāts atpakaļ izvešanai (reeksportam);
 • Ievedējam jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības dienesta fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā;

 • Par sūtījumu atbildīgais operators pirms Regulas 2019/2072/ES XI un XII pielikumā minēto augu, augu produktu un citu objektu ievešanas caur robežšķērsošanas vietu aizpilda (Vienotais sanitārais ievešanas dokuments VSID-AP) pirmajā daļā "Informācija par uzrādīto sūtījumu" pieprasīto informāciju un, izmantojot informācijas sistēmu TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology), to nosūta Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta konkrētajam ievešanas punktam. Kravas pārstāvis ir atbildīgs par norādīto ziņu patiesumu un pievienoto dokumentu autentiskumu.

 • Lai iepriekšējo paziņošanu varētu veikt, aizpildot Vienoto sanitāro ievešanas dokumentu VSID-AP informācijas sistēmā TRACES NT, kravas pārstāvim ir jāreģistrējas kā sistēmas lietotājam. To var izdarīt izmantojot instrukciju, kas pieejama ŠEIT

 • Ja iepriekšējo paziņošanu neveic caur TRACES NT, tad aizpildītu Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta (VSID-AP) 1. daļu nosūta uz PVD kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu ievest. Punktu kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

 • Visus interesējošos jautājumus var noskaidrot zvanot pa tālruni +371 67027111 vai nosūtot uz  e-pasta adresi kristina.romanova@pvd.gov.lv vai gunars.tilitis@pvd.gov.lv.

Eksporta kravām uz trešajām valstīm fitosanitāro kontroli Pārtikas un veterinārais dienests neveic. Fitosanitārā kontrole tiek veikta tranzīta kravām no trešās valsts uz trešo valsti un Eiropas Savienības izcelsmes atgrieztajām kravām.

Eksporta un reeksporta fitosanitāros sertifikātus izdod Valsts augu aizsardzības dienests.

Fitosanitārajai robežkontrolei ir pakļauts koksnes iepakojamais materiāls dažādu preču pārvadājumos. Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī, kravās izmantotajam koksnes iepakojamajam materiālam jābūt apstrādātam un marķētam atbilstoši Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijas (ISPM 15) prasībām. 

Maksu par fitosanitāro kontroli iekasē atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem IV pielikuma I nodaļas VIII sadaļai.

Maksu par tranzīta sūtījumu kontroli iekasē atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem IV pielikuma I nodaļas VII sadaļai.

Normatīvo aktu datu bāzes: