Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN), aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) un garantētu tradicionālo īpatnību (GTĪ) reģistrācijas kārtību lauksaimniecības un pārtikas produktiem, tostarp stipriem alkoholiskiem dzērieniem un vīniem nosaka Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 556 ”Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtība”.

Dokumentus AĢIN, ACVN vai GTĪ reģistrācijai iesniedz iesniedzēja grupa. Grupa ir jebkura apvienība neatkarīgi no tās juridiskās formas, kuru galvenokārt veido tādi ražotāji vai pārstrādātāji, kuri strādā ar vienu un to pašu produktu.

Reģistrācijas process

1. Grupa iesniedz iesniegumu un reģistrācijas pieteikumu, apmaksā valsts nodevu.

2. PVD 5 darbdienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 • par reģistrācijas procedūras uzsākšanu – ja reģistrācijas pieteikums ir atbilstošs;
 • par reģistrācijas pieteikuma precizēšanu noteiktajā termiņā – ja reģistrācijas pieteikums neatbilst prasībām;
 • par reģistrācijas atteikumu – ja reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija neatbilst prasībām.

3. Uzsākot reģistrācijas procedūru, PVD publicē informāciju savā tīmekļvietnē un informē Latvijas Republikas Patentu valdi.

4. PVD 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas procedūras uzsākšanas vienojas ar katru grupā iekļauto ražotāju (operatoru) par pārbaudes laiku.

5. PVD veic operatoru pārbaudi un izsniedz sertifikātus.

6. PVD 10 darbdienu laikā pēc operatora pārbaudes un lēmuma pieņemšanas par reģistrācijas pieteikuma atbilstību nosūta dokumentāciju Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai.

7. Eiropas Komisija pieņem lēmumu par produkta atbilstību.

Lai reģistrētu AĢIN, ACVN vai GTĪ, ir jāiesniedz PVD šādi dokumenti:

1. Iesniegums par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju;

2. Reģistrācijas pieteikums.

Norādes veids

Reģistrācijas pieteikums

Pārtikas produktu AĢIN, ACVN

Atbilstoši regulas Nr. 1151/2012 8. panta 1. punktam un regulas Nr. 668/2014 I pielikuma prasībām

Stipro alkoholisko dzērienu AĢIN

Atbilstoši regulas 2019/787 23. pantam un regulas Nr. 716/2013 6. panta un I pielikuma prasībām

Pārtikas produktu GTĪ

Atbilstoši regulas Nr. 1151/2012 20. panta un regulas Nr. 668/2014 II pielikuma prasībām

Vīna AĢIN

Atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 94. panta un regulas Nr.  2019/34 5. panta un I pielikuma prasībām

Vīna tradicionālais apzīmējums

Atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 112. panta un regulas Nr.  2019/34 VIII pielikuma prasībām

Aromatizēta vīna AĢIN

Atbilstoši regulas Nr. 251/2014 10. pantam

Tabulā minētie Eiropas Savienības tiesību akti ir publiski pieejami elektroniskā datubāzē “EUR-Lex”.

Skaidrojums tabulā minēto tiesību aktu nosaukumu saīsinājumiem:

 • regula Nr. 1151/2012 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām;
 • regula Nr. 668/2014 - Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām;
 • regula Nr.  2019/787 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulai (ES) 2019/787 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008;
 • regula Nr. 716/2013 - Komisijas 2013. gada 25. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 716/2013, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību;
 • regula Nr. 1308/2013 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007;
 • regula Nr.  2019/34 - Komisijas 2018. gada 17. oktobra Īstenošanas regulai (ES) 2019/34, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, grozījumiem produktu specifikācijās, aizsargāto nosaukumu reģistru, aizsardzības anulēšanu un simbolu izmantošanu un kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz pienācīgu pārbaužu sistēmu;
 • regula Nr. 251/2014 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regulai (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/9

Valsts nodevas par norāžu reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju

Valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 766 ” Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību”.

Valsts nodevas apmērs:

 • par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju – 18,50 euro;
 • par iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu – 14,23 euro;
 • par specifikācijas grozījuma reģistrāciju – 14,23 euro.

Iesniedzējs valsts nodevas apmaksu veic pirms reģistrācijas pieteikuma vai iebilduma paziņojuma iesniegšanas, vai specifikācijas grozījuma iesniegšanas PVD.

Valsts nodevu maksā kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900