Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot pārtikas produktus interneta veikalā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama ŠEIT

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā. Uzglabājot pārtikas produktus ir jāievēro produkta ražotāja noteiktie uzglabāšanas un lietošanas nosacījumi, kas ir norādīti pārtikas produktu marķējumā.

Uzņēmums var uzglabāt pārtikas produktus interneta veikala telpās, pēc PVD reģistrētas faktiskas adreses, ja ir ievērotas higiēnas prasības un uzglabāšanas nosacījumi.

Produktiem ir jānodrošina oriģināla marķējumā sniegtas informācijas tulkojumu valsts valodā. Vispārīgas prasības pārtikas produktu marķēšanai ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Minētas Regulas 14. pants nosaka, ka piedāvājot fasētus pārtikas produktus pārdošanai ar tālsaziņas līdzekļu starpniecību, pircējam pirms pirkuma veikšanas, jābūt pieejamai informācijai par pārtikas produkta nosaukumu, sastāvdaļām, alergēniem, neto daudzumu, uzturvērtību, uzglabāšanas un lietošanas nosacījumiem u.c., izņemot informāciju par derīguma termiņu.

Papildus informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejams ŠEIT

Lai uzsāktu darbību pārtikas apritē, Jums tā jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā. Viss par reģistrācijas kārtību lasāms PVD mājas lapā saitē: https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump. Šeit arī visi nepieciešamie resursi.

Savukārt viss par prasībām pārtikas apritē atrodams saitē: https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/prasibas-partikas-aprite?nid=2514#jump

Lūdzu precīzi un salasāmi norādiet savu e-pasta adresi attiecīgajā laukā reģistrācijas pieteikumā! Paziņojums par reģistrācijas faktu un reģistrācijas numurs tiks automātiski nosūtīts uz šo adresi.

Ja ar zemeņu audzēšanu nodarbojas Juridiska persona, tad tai jāreģistrējas kā augu izcelsmes produktu primārajam ražotājam faktiskajā adresē, kur notiek zemeņu audzēšana. Reģistrācijas procesa apraksts PVD mājas lapā

Ja zemenes aufzē privātpersona, un saražotie apjomi atbilst MK 2010.gada 1.jūnija noteikumu Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā” pielikumā norādītajam un ogas netiek pārdotas pārstrādei ražošanas uzņēmumā, tad nav nepieciešams reģistrēties PVD.

Ja apliecība patiesi nepieciešama, tad lūdzu pieprasiet to, iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Par apliecības sagatavošanu tiks izrakstīts rēķins Eur 2,50 apmērā. Apliecību jāsaņem klātienē izvēlētajā PVD struktūrvienībā, iepriekš ar to sazinoties telefoniski.

Izvērtējiet, vai tiešām Jums ir nepieciešama reģistrācijas apliecība.

Ja uzņēmums jau ir reģistrēts PVD, tad veicot izbraukuma tirdzniecību, nekāda papildus reģistrācija vai atļauja no PVD nav nepieciešama.

PVD arī norāda, ka ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja ir saņemta pašvaldības atļauja un tā atrodas tirdzniecības vietā. Prasības ielu tirdzniecības organizēšanai ir noteiktas MK noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.": https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20040520:LV:PDF

Dzērienu pagatavošanas procesā nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

2018. gada 31. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība". Noteikumi nosaka, ka pārtikas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, ir obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Atkārtotas veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumu darbiniekiem nav nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja darbiniekam ir izpaudušies kādi no noteikumos minētajiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem vai darbinieks ir inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.49. apakšpunktam darba devējs ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgs darbos kādā no pārtikas aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējā vai periodiskā veselības pārbaude) veikšanas, jo ar Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” ir ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Prasības darbinieku apmācībai pārtikas higiēnā nosaka Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Atbilstoši minētajiem noteikumiem apmācības pārtikas higiēnas jomā ir nepieciešamas:

 • darbiniekiem, kuri nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā no pārtikas nozares specialitātēm - stājoties darbā un turpmāk atkārtoti reizi trijos gados;
 • darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē - tikai stājoties darbā.

Ļoti noderīga informācija ir arī pieejama speciālās vadlīnijās „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā”:

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/61/79/Izbraukuma_tirdznieciba_vadlinijas.pdf

Svarīga informācija pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem par Covid-19 aktualitātēm un papildus prasībām ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/ieteikumi-partikas-uznemumiem-covid-laika?id=20171#jump

Lai uzņēmums varētu darboties, pietiek ar reģistrēšanos Pārtikas un veterinārajā dienestā.  Reģistrācijas apliecība drukātā formā nav nepieciešama. Taču Jūs to, protams, varat saņemt. Tādā gadījumā Jums ir jāvēršas (iesniegums brīvā formā iesniegts klātienē, pa e-pastu, vai pa pastu) tajā PVD pārvaldē, kuras teritorijā atrodas Jūsu uzņēmums un jāsamaksā valsts nodeva 1.42 eiro apmērā par apliecības sagatavošanu.

Iesaistoties pārtikas apritē nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD pārvaldē, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamas tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Uzņēmuma reģistrācija notiek 5-7 darba dienu laikā. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.  Informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Jaunāka informācija par dokumentu iesniegšanu un Covid-19 aktualitātēm ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/covid-19-aktualitates?id=19855#jump

PVD arī norāda, ka ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja ir saņemta pašvaldības atļauja un tā atrodas tirdzniecības vietā.

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20040520:LV:PDF

Pārtikas uzņēmumā arī jābūt dokumentiem, kas pierāda produktu izcelsmi (pavaddokumenti), un minimālai paškontroles dokumentācijai (procedūras un/vai instrukcijas), kur paredzēti pasākumi, kas nodrošina pārtikas produktu atbilstību noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

Dzērienu pagatavošanas procesā nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

2018. gada 31. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība". Noteikumi nosaka, ka pārtikas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, ir obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Atkārtotas veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumu darbiniekiem nav nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja darbiniekam ir izpaudušies kādi no noteikumos minētajiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem vai darbinieks ir inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.49. apakšpunktam darba devējs ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgs darbos kādā no pārtikas aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējā vai periodiskā veselības pārbaude) veikšanas, jo ar Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” ir ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Prasības darbinieku apmācībai pārtikas higiēnā nosaka Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Atbilstoši minētajiem noteikumiem apmācības pārtikas higiēnas jomā ir nepieciešamas:

 • darbiniekiem, kuri nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā no pārtikas nozares specialitātēm - stājoties darbā un turpmāk atkārtoti reizi trijos gados;
 • darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē - tikai stājoties darbā.

Ļoti noderīga informācija ir pieejama speciālās vadlīnijās „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā”:

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/61/79/Izbraukuma_tirdznieciba_vadlinijas.pdf

PVD pārvaldē Jūs varēsiet saņemt papildus informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām. PVD pārvalžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

Lai piereģistrētu uzņēmuma struktūrvienību, PVD jāiesniedz pieteikums, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina uzņēmuma tiesības lietot šis telpas, telpu nodošanu ekspluatācijā un to lietošanas mērķa raksturojumu, norādot telpu kadastra apzīmējumu, un telpu plānu. Uzņēmums tiek piereģistrēts 5 darba dienu laikā no brīža, kad ir iesniegti visi dokumenti.

Visu par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju Jūs varat izlasīt šeit , bet papildinformāciju Jūs varat iegūt PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Lai likvidētu esošo struktūrvienību, PVD teritoriālajā pārvaldē ir jāiesniedz brīvas formas iesniegums par struktūrvienības likvidāciju, norādot tā atrašanās vietu un PVD piešķirto reģistrācijas numuru. 

Mainoties uzņēmuma juridiskajai personai (cits Komercreģistra numurs), veidojas jauns uzņēmums, līdz ar to pārtikas aprites uzņēmumam jāaizpilda un jāiesniedz PVD jauns pieteikums šo izmaiņu aktualizēšanai (kā jaunam pārtikas aprites uzņēmumam).

Pieteikuma veidlapas, kā arī informācija par pieteikumam pievienojamiem dokumentiem un to iesniegšanu pieejama šeit

Vēlētos mājās uzsākt augu valsts izcelsmes pārtikas produkta ražošanu. Kas man jāņem vērā un kur sākumā jādodas? Vai PVD sniedz konsultācijas par šādiem jautājumiem klātienē? Labprāt ierastos un visu pārrunātu. Man mājās ir divi kaķi. Vai. pārbūvējot virtuvi, lai liegtu dzīvniekiem tur iekļuvi, varu ražot mājās?

Pārtikas apritē drīkst iesaistīties tikai PVD reģistrēts uzņēmums, tāpēc, kad esat nolēmuši uzsākt savu mājražošanas darbību, Jums ir jāreģistrējas PVD. Vispirms Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies mājražošanas uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju un veidlapas pieejamas šeit

Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 Eiro.

Prasības, kas jāievēro ražotājiem, kas gatavo produktus mājas apstākļos, pieejamas šeit

Vispārīgās higiēnas prasības visiem pārtikas apritē iesaistītajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, tajā skaitā arī mājražotājiem, ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu. Prasības mājražošanas telpām un iekārtām noteiktas minētās Regulas II. pielikuma III. nodaļā, bet Regulas V.-XII nodaļās noteiktās pārējās higiēnas prasības attiecas vienādi kā uz ražošanas tā mājražošanas uzņēmumu. Galvenā uzmanība jāveltī telpu tīrībai, kā arī saražotā produkta nekaitīgumam un produktu izsekojamībai.

Neskaidros jautājumus varat pārrunāt ar tās PVD teritoriālās pārvaldes inspektoriem, kas atrodas vistuvāk Jūsu dzīvesvietai vai kuras teritorijā plānojat uzsākt darbību. Kontaktinformācija pieejama šeit

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot pārtikas produktus interneta veikalā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

Prasības informācijas sniegšanai patērētājiem ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1169/2011 (2011.gada 25.oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr.1924/2006 un (EK) Nr.1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/25/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr.608/2004 atcelšanu. Minētas Regulas 14.pants nosaka, ka piedāvājot fasētus pārtikas produktus pārdošanai ar tālsaziņas līdzekļu starpniecību, pircējam pirms pirkuma veikšanas jābūt pieejamai informācijai par pārtikas produkta nosaukumu, sastāvdaļām, alergēniem, neto daudzumu, uzturvērtību, uzglabāšanas un lietošanas nosacījumiem u.c., izņemot informāciju par derīguma termiņu.

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama šeit

Reģistrēt pārtikas aprites uzņēmumu PVD elektroniski var tādā gadījumā, ja iesniedzējam ir drošs elektroniskais paraksts. Šādā gadījumā aizpildītais un elektroniski parakstītais “Pieteikums pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai” un tam pievienojamie dokumenti jānosūta PVD uz e-pasta adresi: pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv

Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas veidlapa un pievienojamie dokumenti pieejami šeit

Ja iesniedzējam nav droša elektroniskā paraksta, dokumentus uzņēmuma reģistrācijai vēl iespējams iesniegt šādi:

 • parakstīts un apzīmogots pieteikums + pievienojamie dokumenti jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā klātienē vai
 • parakstīts un apzīmogots pieteikums + pievienojamie dokumenti jānosūta pa pastu PVD augšminētajai teritoriālajai struktūrvienībai.

Teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija atrodama šeit

Pieteikumu var ieskenēt un atsūtīt parakstītu uz  PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā plānojat reģistrēt uzņēmumu, bet pieteikuma oriģināls pēc tam jānogādā PVD.

Lai reģistrētu uzņēmumu Jums jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama sadaļā Veidlapas. Var izmantot arī iesniegumu formas, kas atrodamas uzņēmumu reģistrāciju, atzīšanu un licencēšanu regulējošo normatīvo aktu pielikumos.

Iesniedzot pieteikumu Pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai (saskaņā ar 02.02.2010. MK noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 24.05.2013 redakciju):

2.1 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā

4.1 (arī 24.1) Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4.1 punktā (arī 24.1 punktā) minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (attiecīgos savstarpējos līgumus), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

Pieteikumu vai iesniegumu iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

- elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms pa e-pastu uz pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

- parakstīts un apzīmogots pieteikums iesniedzams klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Par darbības pārtraukšanu nepieciešams paziņot PVD, atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzot brīvas formas iesniegumu, norādot darbību pārtraukušā uzņēmuma adresi, piešķirto PVD numuru un laiku, no kura tiek pārtraukta darbība. Dokumentu var sagatavot arī elektroniski ar e-parakstu vai manuāli parakstītu dokumentu ieskanēt un atsūtīt e-pastā. 

Lai izmainītu uzņēmuma faktisko adresi (tātad - faktisko darbības vietu), PVD atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikuma ar tam pievienotajiem dokumentiem, kā to nosaka MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Par reģistrācijas kārtību Jūs varat izlasīt šeit 

Vēlos noskaidrot, ar kuru punktu man jāsāk, lai iegūtu nepieciešamās atļaujas produkta ražošanai. Kā to iespējams reģistrēt kā mājražošanas uzņēmumu? Kam jābūt norādītam uz produkta etiķetes? Kādas ir nepieciešamās atļaujas? Kā varu pārbaudīt produkta sastāvu - uzturvērtību? Kas nosaka produkta derīguma termiņu?

Pārtikas apritē drīkst iesaistīties tikai PVD reģistrēts uzņēmums. Pirms ražošanas darbību uzsākšanas Jums ir jāreģistrējas PVD. Vispirms Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv  vai uard@pvd.gov.lv. Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju, veidlapas, pārvalžu kontakti pieejami šeit  Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 Eiro.

Augu izcelsmes produktu marķēšanu veic saskaņā ar vispārīgām marķēšanas prasībām, kuras atrodamas šeit. Nepieciešamības gadījumā, kas atkarīgs no produkta veida un papildus informācijas, kas plānota norādīt marķējumā, ievēro specifiskās marķēšanas prasības (šeit). Papildus informācija par jautājumiem, kas saistīti ar marķēšanu, atrodama arī šeit.

Darbiniekam/-iem, kas ražo produktus mājas apstākļos, nepieciešama medicīniskā grāmatiņa. Minētā prasības noteikta MK noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm". Uz mājražošanas uzņēmumu attiecas arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” (29.09.2015.).

Par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 7.pantu, ir atbildīgs pats pārtikas uzņēmums. Uzņēmumam pašam jānosaka kādu derīguma termiņu noteikt ražotajam produktam, lai nodrošinātu, ka lietošanai gatavais produkts ir nekaitīgs. Derīguma termiņu ražotājs nosaka eksperimentāli, izvērtējot produkta receptūru, ražošanas tehnoloģisko procesu, iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļus. Tā noteikšanā var izmantot starptautiskajos standartos vai Labas higiēnas prakses vadlīnijās vai zinātniskajās atziņās sniegto informāciju par produktu, un kā pierādījumu izmantot laboratorisko analīžu testēšanas pārskatus. Testēšanas rezultātus salīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajām normām vai, ja tādu nav, tad ar uzņēmuma paškontroles sistēmā noteiktiem kritērijiem. Plašāka informācija par derīguma termiņu noteikšanu atrodama šeit

Neskaidros jautājumus par pārtikas ražošanu mājas apstākļos varat jautāt arī PVD teritoriālajā pārvaldē, kas atrodas vistuvāk Jūsu dzīvesvietai vai kuras teritorijā plānojat uzsākt darbību. PVD pārvalžu kontaktinformācija atrodama šeit

Barības aprites uzņēmumu reģistrācijai saistoši ir šādi noteikumi:

 1. Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”
 2. Ministru Kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.482 "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju"

Pieteikums uzņēmuma reģistrācijai atrodams PVD mājas lapā šādā šeit, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un atbilstošais pielikums.

Pieteikums un nodevas apmaksas apliecinājums jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības reģionā atrodas Jūsu uzņēmums.

Par darbības pārtraukšanu nepieciešams paziņot PVD, atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzot brīvas formas iesniegumu, norādot darbību pārtraukušā uzņēmuma adresi, piešķirto PVD numuru un laiku, no kura tiek pārtraukta darbība. Dokumentu var sagatavot arī elektroniski ar e-parakstu vai manuāli parakstītu dokumentu ieskanēt un atsūtīt uz e-pastu. Teritoriālo struktūrvienību kontakti atrodami šeit 

Jums ar iesniegumu jāvēršas Pārtikas un veterinārajā dienestā un piecu darba dienu laikā Jūsu uzņēmums tiks reģistrēts. Detalizēta informācija par to, kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam, pieteikuma forma un veidi, kādā pieteikumu var iesniegt, pieejama ŠEIT

Ja vēlaties ražot bioloģisko mēslojumu dārzeņu, augļu un citu kultūraugu audzēšanai, tad saskaņā ar  Ministru kabineta ( 26.05.2016.) noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 6.punktu Jums  jāiesniedz iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā vienā no kontroles institūcijām („Vides kvalitāte”, adrese:  Salaspils novads, Salaspils, Rīgas iela-113 vai VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”, adrese: Priekuļu novads, Priekuļi, Dārza iela-12).

Valsts augu aizsardzības dienests veic mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrāciju.

Uzņēmumam, kurš ražo organiskos mēslojumus un augsnes ielabotājus, kā izejvielu izmantojot kūtsmēslus (t.sk.Kalifornijas slieku pārstrādātu biohumusu), jāreģistrē savs uzņēmums PVD.

Tam arī ir jāiziet atzīšanas process kā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprites uzņēmumam. Līdz ar to uzņēmumam jāvēršas PVD teritoriālajā pārvaldē pēc ražošanas faktiskās vietas, kur tas var iesniegt pieteikumu un saņemt konsultāciju par viņu interesējošajiem jautājumiem.

Plānoju nodarboties ar dārzeņu audzēšanu. Sazinoties ar potenciālajiem dārzeņu pārstrādes kombinātiem man teica ,ka piegādātājam jābūt reģistrētam PVD, jo iesaistās pārtikas ražošanas apritē kā audzētājs/piegādātājs. Vēlos uzzināt kādi standarti man būs jāsasniedz, lai es vārētu šos dārzeņus pārdot? Un cik izmaksās šī registrēšanās / licence?

Dārzeņu audzēšanas (ražošanas) uzņēmums pieskaitāms pie augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumiem, uz kuru attiecas pārtikas aprites prasības primārajai ražošanai. Prasības atrodamas šeit

 Personām, kas vēlas pārdot savus audzētus augļus un/vai dārzeņus pārstrādes uzņēmumam, ir jābūt reģistrētam PVD. Kad esat nolēmuši uzsākt savu darbību, Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu, vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv  vai uard@pvd.gov.lv . Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju, veidlapas, pārvalžu kontakti pieejami šeit

 Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 Eiro.

Ar pārtikas apriti nesaistīta SIA plāno savā struktūrvienībā uzsākt citu darbību - atvērt vasaras kafejnīcu. Kādā kārtībā šī darbība jāreģistrē PVD, kādi dokumenti, atļaujas nepieciešami? Kādai jābūt darba videi (ūdens piegāde, telpu izmēri, utml.) šādā kafejnīcā?

Pārtikas uzņēmums, tostarp arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). Visu nepieciešamo informāciju par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet šeit

Organizējot savu darbu Jums ir jāievēro vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības telpām, iekārtām, aprīkojumam, personālam, pārtikas produktiem u.c., kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā, proti, ja paredzēta ēdienu gatavošana, jābūt iekārtām, lai uzturētu atbilstošu personīgo higiēnu, jāparedz darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšana, vajadzības gadījumā-dezinfekcija, jābūt pieejamai atbilstošai aukstā un/vai karstā ūdens apgādei, jāparedz higiēniska pārtikas produktu tīrīšana, ja tā ir daļa no uzņēmuma darbībām u.c. Pieejama šeit

Jums jāievēro arī citu pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības, piemēram, jānodrošina izcelsmi apliecinoši dokumenti pārtikas produktiem; darbiniekiem  jāveic obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas jāuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā; darbiniekiem jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” u.c.

Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu un par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu.

Informācija uzņēmējiem, tostarp, pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas nozares portālā sadaļā Pārtikas uzraudzība (šeit)

Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi (pēc uzņēmuma faktiskās adreses), lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

Papildus iesakām vērsties arī pašvaldībā par nepieciešamību saskaņot vasaras kafejnīcas darbību.

Personai, iesaistoties pārtikas apritē, tostarp pārdodot popkornu un cukurvati, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Sīkāka informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju ir pieejama  šeit

Veicot pārtikas produktu cepšanu un tirdzniecību Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Ja Jums nav profesionālā kvalifikācija pārtikas nozares specialitātē, tad uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās trīs astronomiskās stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību. PVD neveic šādas apmācības, tāpēc informāciju par kursiem varat meklēt interneta vietnēs. Tirgojot nefasētu pārtiku, tostarp popkornu un cukurvati,  Jums jāievēro Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra  noteikumu Nr.595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku” prasības informācijas sniegšanai galapatērētājiem.

Prasības izglītojamo ēdināšanai nosaka Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.172). Izglītības iestādei (konkrēti Jūsu minētajai skolai), kur notiek ēdienu sadale, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, reģistrācijas pieteikumā norādot ēdienu piegādes uzņēmumu. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, lai  ēdienu sadales vietā tiktu ievērotas pārtikas apritei noteiktās higiēnas prasības un  piegādātais ēdiens atbilstu Noteikumu Nr.172 prasībām.  Reģistrēties varat  PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kas atrodas tuvāk Jūsu dzīvesvietai. Kontaktinformācija pieejama šeit

Lai pārreģistrētu  uzņēmumu uz jaunu juridisko personu, PVD atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikums ar tam pievienotajiem dokumentiem, kā to nosaka MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Par reģistrācijas kārtību Jūs varat izlasīt šeit 

Iesaistoties pārtikas apritē (arī uzņēmumam, kas uzstāda un apkalpo tirdzniecības automātus) nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamās tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

Prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids.

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt pārtikas produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

Kafijas dzērienu pagatavošanai nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un citām prasībām pārtikas apritē Jūs varat saņemt arī PVD pārvaldēs. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit

Uzņēmējam par savu darbību Latvijā jāpaziņo atbilstošā reģiona PVD struktūrvienībā, iesniedzot brīvas formas iesniegumu par savu darbību (saskaņā ar MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" III.1 daļā Īslaicīga pakalpojuma sniedzēja paziņojuma nosūtīšanas un reģistrācijas kārtība noteikto.

Iesaistoties pārtikas apritē, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit 

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un citām prasībām pārtikas apritē Jūs varat saņemt arī PVD pārvaldēs. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit 

Pārstāvu sporta preču mazutirdzniecības veikalu, kurš savā produktu klāstā vēlētos iekļaut sporta uzturu un bagātinātājus. Pildot veidlapu, nesaprotu vai man ir jāaizpilda 3.punkts par pārtikas produktu grupu, kā arī nesaprotu vai 4.3. punktā man ir jāoevieno uzskaitītie dokumenti, vai var iztikt bez tiem? Vai reģistrējot uzņēmumu šajā reģistrā, ir jāiesniedz vēl kādi dokumenti? Vai pietiek ar reģistrēšanos un pēc apstiprinājuma varam sākt tirgot produktus?

Pieteikumā ir jāaizpilda visas prasītās ailes. Ja tās ir Jūsu telpas, tad lūdzu pievienot zemesgrāmatas apliecības kopiju, ja nomas telpas, tad nomas līguma kopiju. Vēl nepieciešams telpu plāns un apliecinājums par telpu atbilstību to lietošanas veidam (ja informācija nav pieejama, tad pietiek ar kadastra apzīmējumu). Norādiet precīzu un izlasāmu e-pasta adresi.

Pieteikuma parakstīšanas to kopā ar pievienotajiem dokumentiem lūdzu nosūtīt vai nogādāt uz PVD Rīgas pilsētas pārvaldi (Lubānas iela 49, Rīga) vai ieskanētu pa e-pastu: riga@pvd.gov.lv

Pēc reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā Jūs varat uzsākt produktu tirdzniecību.

Ja Jums nepieciešama konsultācija par virtuves iekārtošanu, iesakām Jums sazināties ar PVD pārvaldi, kuras uzraudzības teritorijā darbojaties.

PVD pārvaldes inspektors informēs Jūs arī  par nepieciešamību veikt aktualizāciju PVD reģistrā.

PVD teritoriālo pārvalžu kontakti

Esošā uzņēmuma vietā vēlamies reģistrēt jaunu uzņēmumu, viss paliek tas pats gan telpas, gan ražošana, tikai mainām firmu. Kas jādara, lai uzaicinātu ciemos PVD, lai tie apskatītu visu un mēs varētu iegūt PVD atzinumu, reģistrāciju? (Jaunā firma juridiski jau ir izveidota.)

Lai pārreģistrētu  uzņēmumu uz jaunu juridisko personu, PVD atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikums ar tam pievienotajiem dokumentiem, kā to nosaka MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Par reģistrācijas kārtību Jūs varat izlasīt šeit 

Reģistrēt jaunu darbības veidu vai veikt izmaiņas elektroniski Jūs varat izmantojot portālu www.latvija.lv

Jums ir arī iespēja aizpildīt Pieteikuma veidlapu, kas pieejama sadaļā šeit: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemumu-objektu-registracija-partikas-un-veterinaraja-dienesta?id=7246#jump un to elektroniski parakstītu vai parakstītu un ieskanētu sūtīt uz e-pasta adresi pvd@pvd.gov.lv vai PVD teritoriālo struktūrvienību e-pastu, kuru adreses Jūs varat atrast PVD mājas lapas sadaļā Kontakti un darba laiki

Tāpat Jūs varat aizpildīt Pieteikuma veidlapu un parakstītu to iesniegt PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras uzraudzībā atrodas Jūsu uzņēmums.

Uzņēmums plāno ražot gaļas un kaulu miltus (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu ražošana). Paredzētajam mērķim tiks nomāta ēka. Kas jādara uzņēmumam, lai reģistrētu Partikas un veterinarajā dienestā telpas (noliktavu) gaļas un kaulu miltu ražošanai un uzglabāšanai? Kādas šajā gadījumā ir prasības telpām/ēkai, kā arī iekārtām, piemēram, ražošanas ēkas/telpu izmēri, to attālums no apdzīvotām vietām. Kādas prasības jāievēro un kādi dokumenti jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā, lai saņemtu licenci 1., 2. un 3.kategorijas gaļas un kaulu miltu ražošanai un uzglabāšanai?

Prasības dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk tekstā - blakusprodukti), apritei un tajā iesaistītajiem uzņēmumiem, t. sk. ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzņēmumiem, nosaka sekojoši normatīvie akti:

 1. Ministru kabineta noteikumi Nr.274 (2012.gada 17.aprīlis) Kārtību, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.
 2. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 (2012.gada 17.aprīlis) Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1069/2009 (2009. gada 21. oktobris) ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).
 4. Komisijas Regula (ES) Nr.142/2011 (2011.gada 25.februāris) ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai.

Normatīvie akti ietver prasības visu kategoriju blakusproduktu savākšanai, transportēšanai, izmantošanai, apstrādei, pārstrādei un likvidēšanai, ieskaitot prasības ražošanas telpām, noliktavām, iekārtām, pārstrādes režīmiem un standartiem u. c.

Blakusproduktu uzņēmumiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 24.pantu, blakusproduktu pārstrādi un uzglabāšanu, ir jāatzīst Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) pirms uzņēmuma darbības uzsākšanas. Uzņēmuma darbības atzīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.274 (2012.gada 17.aprīlis).  Ja uzņēmums ir nodots - pieņemts ekspluatācijā un atbilst visām infrastruktūras un aprīkojuma prasībām, kā arī sagatavotas nepieciešamās darba procedūras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, var uzsākt uzņēmuma atzīšanas procesu. Lai atzīšanas procesu uzsāktu, uzņēmuma pārstāvim jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā pieteikums blakusproduktu apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai. Pieteikuma veidlapas pieejamas PVD interneta mājas lapā: www.pvd.gov.lv (https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/pieteikums-blakusproduktu-aprite-iesaistita-uznemuma-registracijai?id=7240#jump

Vēlos atvērt mazumtirdzniecības pārtikas veikalu, kurā tiktu tirgota: mājražotāju, bioloģiskā, kā arī (ne bioloģiskā) zemnieku saimniecībā ražotā, izaudzētā, iegūtā produkcija. Vai es to vispār drīkstu darīt? Kādi ir man saistošie normatīvie akti, kas jāievēro? Ar ko jāsāk, lai reģistrētu šādu darbību?

Mazumtirdzniecības uzņēmums (t.sk arī veikals) var iesaistīties pārtikas apritē ja tas ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

Saskaņā ar 2015.gada 1.oktobra MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, nepieciešams iziet mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā". Mācību kurss nav nepieciešams gadījumos, ja darbinieks nodarbināts tikai fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas jomā un produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu; un ja darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē.

Tāpat saskaņā ar MK noteikumiem Nr.494 (2001.gada 27.novembris) „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” darbiniekiem, kas tiks iesaistīti pārtikas apritē mazumtirdzniecības posmā, nepieciešams nokārtot personas medicīnisko grāmatiņu.

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama šeit 

Ja vēlaties tirgot bioloģiskos produktus, tad atbilstoši  Ministru kabineta (2009.26.05.) noteikumu Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 6.punktam, Jums jāiesniedz iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā vienā no kontroles institūcijām:

 • „Vides kvalitāte” , Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads
 • Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”, Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads.Š

Šī prasība neattiecas uz mazumtirdzniecības uzņēmumu, kurš tieši pārdod iepakotus un marķētus  bio produktus galapatērētājam un neveic citas darbības ar bio produktiem.

Neatkarīgi no tā, kāds pārtikas preču sortiments Jūsu veikalā plānots, kā arī neatkarīgi no tā, cik ilgu laika periodu plānojat strādāt, uzsākot pārtikas preču tirdzniecību, Jūs iesaistāties pārtikas apritē, tādēļ Jums ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Uzņēmuma reģistrācija notiek piecu darba dienu laikā un ir bez maksas. Detalizētāka informācija par reģistrāciju ir pieejama ŠEIT.

Savā darbībā Jums jāievēro higiēnas prasības, sākot ar pārtikas preču uzglabāšanu (aukstuma iekārtas) un beidzot ar higiēnas prasību, tostarp personīgās higiēnas ievērošanu. Tāpat darbiniekiem jāveic obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas jāuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā; kā arī darbiniekiem jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” u.c.

Vairāk par prasībām pārtikas apritē var lasīt ŠEIT.

Par alkohola tirdzniecībai nepieciešamajām atļaujām Jums jāinteresējas Valsts ieņēmumu dienestā.

Saskaņā ar 2011.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”, PVD jāreģistrējas materiālu un izstrādājumu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas, t.sk. vairumtirdzniecības, uzņēmumiem.

Atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas, iesniegumu reģistrācijai iesniedz attiecīgajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā (struktūrvienību saraksts pieejams šeit. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (parakstīts ar elektronisko parakstu).

Iesnieguma forma reģistrācijai pieejama šeit “Iesniegums materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai”, kā arī Noteikumu Nr.808 6.pielikumā.

Ja auto apkopes uzņēmums vēlas tirgot kafiju klientiem, proti, iesaistīties pārtikas apritē, tam tirdzniecības vieta ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Uzņēmuma reģistrācija notiek 5 darba dienu laikā un ir bez maksas.

Vairāk par uzņēmuma reģistrāciju un nepieciešamajiem dokumentiem skatīt ŠEIT.

Biedrība, kurā darbojas jaunieši, vēlas cept un tirgot piparkūkas. Biedrības juridiskā adrese ir skolā, darbība notiks skolas virtuvē. Vēlējos uzzināt, kādas atļaujas un reģistri man nepieciešami, lai varētu tirgoties ar piparkūkām? Vai biedrība ir jāreģistrē kā pārtikas uzņēmums, ja tai ir arī citas nozares?

Lai Jūs varētu nodarboties ar pārtikas tirdzniecību, neapšaubāmi uzņēmumam jābūt reģistrētam PVD. Ja ir runa par jauniešu darbu, tad atbildīgajai personai jābūt pilngadīgai. Cepot piparkūkas skolas virtuvē un realizējot šo produktu tiešajā tirdzniecībā galapatērētājam (tirdzniecības vietās, tirdziņos un tml., pietiks, ja tiks reģistrēta šī ražošanas vieta.

Viss par uzņēmumu reģistrācijas kārtību aprakstīts šeit

Par prasībām telpām, personālam un citiem profesionālajiem jautājumiem Jūs varat iiepazīties šeit

Pēc iepazīšanās ar šiem materiāliem, detalizētāku informāciju Jums sniegs PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras uzraudzības teritorijā Jūsu virtuve atrodas.

Ja Jūsu uzņēmums ir pārtraucis darbību, Jums par to ir jāinformē PVD, brīvā formā uzrakstot  iesniegumu, lūdzot Jūsu uzņēmumu izņemt no PVD reģistra. Iesniegums jāiesniedz tai PVD teritoriālajai iestādei, kuras uzraudzības teritorijā atradās Jūsu uzņēmums. PVD teritoriālo iestāžu kontakti pieejami ŠEIT

Jebkuram uzņēmumam, arī vasaras kafejnīcai, uzsākot darbību pārtikas jomā, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Uzņēmuma reģistrācija notiek piecu darba dienu laikā un ir bez maksas. Šeit ir pieejama informācija par uzņēmuma reģistrāciju PVD (tostarp – kādiem dokumentiem jābūt pievienoties reģistrācijas pieteikumam) -  http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump.

Jūsu uzņēmumam būs jāievēro tādas pašas prasības kā jebkuram sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam, tas ir – personālam jābūt apmācītam un visiem nepieciešams veiks medicīniskās pārbaudes, kafejnīcā jānodrošina higiēnas prasību izpilde – tekošs ūdens, dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi, tīras virsmas un aprīkojums, personīgā higiēna – roku mazgāšana, pārtikas produkti pareizi jāuzglabā, ievērojot pareizu uzglabāšanas temperatūru un nepieļaujot to šķērspiesārņošanos (gatavie pārtikas produkti jāuzglabā atsevišķi no jēlproduktiem, augu izcelsmes produkti no dzīvnieku izcelsmes produktiem). Jābūt visiem dokumentiem, lai pārbaudes brīdī varētu pierādīt katra produkta izcelsmi – kad, no kā, cik daudz iegādāts. Jāseko līdzi produktu derīguma termiņiem. Produkti, kam beidzies derīguma termiņš, jāiznīcina.

Plašāka informācija un labas higiēnas prakses vadlīnijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem pieejamas šeit - https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/19/86/Labashigienaspraksesvadlinijasatklatatipaedinasanasuznemumiem.pdf  

Prasības pārtikas produktu izsekojamībai pieejamas šeit - https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/43/73/Vadl_partikas_produktuzizsekojamibai.pdf 

Lai Jums veicas!

Vai mašīnām, kuras pārvadā pārtikas preces - svaigus dārzeņus un augļus, bakalejas preces, saldēto produkciju, ir vajadzīga kāda īpaša PVD atzīšana (sanitārā pase), vai pietiek ar uzņēmuma tīrīšanas un dezinfekcijas plāna ietvaros izstrādāto pasākumu veikšanas dokumentēšanu?

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp veicot pārtikas produktu pārvadāšanu, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un 2010.gada 2.februāra MK noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām, jums ir jāreģistrējas PVD.

Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas, Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama ŠEIT.

Atsevišķas atļaujas transportlīdzekļiem nav nepieciešamas.  

Attiecīgi, pārvadājot pārtikas produktus, uzņēmumam jāievēro  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Regula) II pielikuma IV nodaļas noteiktais, proti, transportlīdzekļiem jābūt labā kārtībā un stāvoklī, tie jātur tīri, lai aizsargātu pārtikas produktus no piesārņojuma un vajadzības gadījumā tie jāprojektē tā, lai ļautu veikt atbilstošu tīrīšanu un/vai dezinfekciju.

Pārvadāšanas līdzekļiem un/vai konteineriem, ko izmanto pārtikas līdzekļu pārvadāšanai, jāuztur pārtikas produkti atbilstošās temperatūrās un jābūt iespējai minētās temperatūras kontrolēt.

Plānoju reģistrēt uzņēmumu, kurš ražo materiālu, kas paredzēts saskarei ar pārtiku. Vēlējos uzzināt, kur ir iespējams atrast informāciju par to, kādi apstākļi jānodrošina ražotnē? Vai ir kādi noteikumi kā jāuzglabā produkta izejvielas vai par izejvielām nepieciešami kādi dokumenti? Vai jānodrošina kāds arhīvs par telpu tīrīšanu grafiku, lai tiktu nodrošināta higiēniska vide un līdzīgām lietām?

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Reģistrēties varat sava reģiona PVD pārvaldē – adreses un darba laikus var atrast PVD interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv – šeit arī atradīsiet nepieciešamās reģistrācijas veidlapas un citu informāciju, kas saistīta ar pārtikas ražošanu un prasībām tai.

Detalizētāka informācija pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/prasibas-materialiem-un-izstradajumiem-kas-paredzeti-saskarei-ar-parti?id=7677#jump

Plānoju reģistrēt uzņēmumu, kurš ražo materiālu, kas paredzēts saskarei ar pārtiku. Vēlējos uzzināt, kur ir iespējams atrast informāciju par to, kādi apstākļi jānodrošina ražotnē? Vai ir kādi noteikumi kā jāuzglabā produkta izejvielas, vai par izejvielām nepieciešami kādi dokumenti? Vai jānodrošina kāds arhīvs par telpu tīrīšanu grafiku, lai tiktu nodrošināta higiēniska vide, un līdzīgām lietām?

Uzņēmums, kurš nodarbojas ar materiālu saskarē ar pārtiku ražošanu un tirdzniecību, saskaņā ar 2011.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”, jāreģistrē PVD.

Atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas, iesniegumu reģistrācijai iesniedz attiecīgajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā (struktūrvienību saraksts pieejams http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/struktura/ > “PVD teritoriālās struktūrvienības”). Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (parakstīts ar elektronisko parakstu). Iesnieguma forma reģistrācijai pieejama PVD mājas lapā https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemumu-objektu-registracija-partikas-un-veterinaraja-dienesta?id=7246#jump > “Iesniegums materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai”, kā arī Noteikumu Nr.808 6.pielikumā.

Visiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu prasībām un jābūt ražotiem atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem, kurus nosaka Komisijas Regula (EK) Nr.2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi.

Specifisko prasību materiāliem saskarē ar pārtiku par apstākļu nodrošināšanu ražotnē, higiēnas apstākļiem nav, taču ražošanas uzņēmumam ir jāsaprot, un jāapzinās riski kur un kādā veidā iepakojums var būt pakļauts piesārņojumam un kādam, jāizstrādā procedūras, lai no šiem riskiem izvairītos. Kas attiecas uz izejvielām – noteikti ir jābūt apliecinošiem dokumentiem par to, ka tas paredzēts konkrētam mērķim, kuram jūs to plānojat izmantot un, lai gala izstrādājums šajā gadījumā būtu drošs saskarei ar pārtiku.

Ņemiet vērā, ka ražojot izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ir jābūt drošam, ka tas būs paredzēts konkrētam mērķim un tas normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos nepārnesīs uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību, radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produktu sastāvā vai izraisīt organoleptisko īpašību pasliktināšanos.

Pārtikas un veterinārais dienests var reģistrēt uzņēmumu, kura  nosaukumā ir vārds “eco" tikai tad, ja uzņēmums ir iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un tirgos tikai bioloģiskos produktus.

Ja uzņēmumam nav struktūrvienības Latvijā, kurā tiek veikta reāla darbība, tad reģistrācija nav nepieciešama. Ja uztura bagātinātāji tiks uzglabāti Latvijā un izplatīti tālpārdošanā, tad uzņēmums Latvijā ir jāreģistrē.

Visu par reģistrācijas kārtību aprakstīt ŠEIT