No 2019. gada 1. janvāra kārtību, kādā paziņo par noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, kā arī, kādā tos reģistrē, nosaka 2018. gada 18. decembra MK noteikumi Nr.819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”.

Atbilstoši šo noteikumu prasībām ir jāpaziņo PVD pirms šādu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu laišanas Latvijas tirgū:

 • maisījumi zīdaiņiem;
 • īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika;
 • no 2021. gada 22. februāra – no olbaltumvielu hidrolizātiem ražotiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem;
 • no 2022. gada 27. oktobra – svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem.

Lai paziņotu par šo produktu laišanu tirgū, uzņēmumam PVD ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. paziņojums par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju
 2. marķējuma paraugs oriģinālvalodā (piemēram, etiķete vai skaidri redzama fotokopija no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenēts makets);
 3. marķējuma teksta paraugs valsts valodā (nosūtot arī elektroniski uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv).

Pēc dokumentu saņemšanas PVD mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem:

 1. lēmumu par produkta reģistrāciju, ja dokumenti, ko pārtikas uzņēmums iesniedzis dienestam, ir atbilstoši noformēti un pilnīgi un pārtikas produkts atbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; vai
 2. lēmumu par reģistrācijas atteikumu gadījumā, ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Dokumenti ir iesniedzami klātienē PVD vai arī tos nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama ŠEIT. Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lvDokumentus iesniegšana tiešsaistē, izmantojot PVD pakalpojumu portālu.

Iesniedzēju ievērībai!

Par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevu maksā pirms paziņojuma par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju iesniegšanas. 

Lai uzņēmums uzsāktu darbību pārtikas apritē, tam ir jābūt reģistrētam vai atzītam Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Par uzņēmuma reģistrāciju PVD lasīt ŠEIT.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56. panta pirmai prim daļai gadījumos, ja:

 1. iesniegums nav parakstīts,
 2. iesniegums ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai
 3. iesniegumam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti,

iestāde to atstāj bez virzības un nosaka iesniedzējam saprātīgu termiņu tās norādīto trūkumu novēršanai. Ja iestādes norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, iestāde iesniegumu atzīst par neiesniegtu.

Normatīvie akti, kuri nosaka īpašās sastāva un informācijas prasības:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 ( 2013. gada 12. jūnijs ) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/128 (2015. gada 25. septembris), ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/127 ( 2015. gada 25. septembris ), ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1798 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013

Komisijas paziņojums par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas kvalificēšanu (2017/C 401/01)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātniskās un tehniskās vadlīnijas par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku 

Saistītie dokumenti: