Veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu aprites uzraudzība, saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 1. panta 5. punktu nodrošina to, ka dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti ir droši lietošanai uzturā un veterinārās zāles ir drošas lietošanai dzīvniekiem. 

Jomu regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti

26.04.2001. likums "Veterinārmedicīnas likums"

10.04.1997. likums "Farmācijas likums"

28.10.2010. likums "Atkritumu apsaimniekošanas likums"

09.05.1996. likums "Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību"

18.07.2006. MK noteikumi Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība"

31.05.2016. MK noteikumi Nr.337 „Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi” 

31.05.2016. MK noteikumi Nr.326 „Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi” 

31.05.2016. MK noteikumi Nr.327 „Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” 

11.01.2011. MK noteikumi Nr.35 „Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai”

04.10.2011. MK noteikumi Nr.756 „Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība”

05.04.2011. MK noteikumi Nr. 258 "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles"

28.07.2009. MK noteikumi Nr.831 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles"

06.03.2007. MK noteikumi Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība"

31.05.2005. MK noteikumi Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā"

01.02.2005. MK noteikumi Nr. 96 “Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes”

10.04.2007. MK noteikumi Nr.246 "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība"

23.10.2007. MK noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai"

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1456 „Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm”

08.11.2005. MK noteikumi Nr.847 „Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”

10.08.2010. MK noteikumi Nr. 757 „Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība”

15.05.2007. MK noteikumi Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām" 

Eiropas Savienības normatīvie akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 470/2009 ( 2009. gada 6. maijs ), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004

Komisijas regula (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura

EK regula 1950/2006 (13.12.2006.) ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm, izveido to vielu sarakstu, kuras ir būtiskas zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanā

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK

Komisijas deleģētā regula  (ES) 2019/2090 (2019. gada 19. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz gadījumiem, kad ir aizdomas par neatbilstību vai ir konstatēta neatbilstība Savienības noteikumiem, kas piemērojami tādu farmakoloģiski aktīvo vielu lietošanai vai atliekām, kuras atļautas veterinārajās zālēs vai kā barības piedevas, vai Savienības noteikumiem, kas piemērojami aizliegtu vai neatļautu farmakoloģiski aktīvo vielu lietošanai vai atliekām