Maksu par veterināro zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju un reģistrācijas uzraudzību nosaka 2020. ada 17. decembra noteikumi Nr. 681 " Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 681).

Apmaksas kārtība

Maksa par pakalpojumu ir jāveic atbilstoši PVD izrakstītam rēķinam. Lai saņemtu rēķinu, reģistrācijas pieteicējam PVD ir jāiesniedz maksājuma pieteikums.

Pieteikumu var iesniegt:

  • elektroniski nosūtot uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv;
  • personīgi PVD Veterināro zāļu reģistrācijas daļā (Rīgā, Peldu iela 30, 6.stāva 605.kabinets).
  • pa pastu (Veterināro zāļu reģistrācijas daļa, Peldu iela 30, Rīga, LV 1050, Latvija).

Pamatojoties uz maksājuma pieteikumu, PVD izsūtīs rēķinu reģistrācijas pieteicējam uz norādīto e-pastu.

Veicot rēķina apmaksu, maksājuma uzdevuma sadaļā „Maksājuma mērķis”, jānorāda rēķina numurs un EKK kods.

Iesniedzot dokumentāciju pakalpojuma saņemšanai, tai jāpievieno dokuments, kas apliecina samaksu par attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 681.

PVD sniegtajiem maksas pakalpojumiem par veterināro zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju un reģistrācijas uzraudzību nepiemēro pievienotās vērtības nodokli (saskaņā ar "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" 3. panta astoto daļu.

Visa par pakalpojumu noteiktā summa ir jāapmaksā pirms reģistrācijas procedūras uzsākšanas.