Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem veterināro zāļu apritē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) iekasē saskaņā ar 2019. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu (Noteikumi Nr. 681) 8. punktā norādīto 4. pielikumu.

PVD rekvizīti

Saņēmēja nosaukums: Pārtikas un veterinārais dienests

Saņēmēja reģistrācijas numurs: LV90000064301

Bankas konts: LV31TREL2160324011000

Bankas nosaukums: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

 1. Pirms iesnieguma iesniegšanas izskatīšanai PVD, klientam  ir jāveic apmaksa par pakalpojumu saskaņā ar PVD izrakstītu rēķinu.
 2. PVD izraksta rēķinu pamatojoties uz klienta aizpildītu maksājuma pieteikumu, kurš ir iesniegts nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi invoices@pvd.gov.lv
 3. Lai PVD varētu savlaicīgi uzsākt iesnieguma izskatīšanu, iesniedzējam iesniedzot dokumentāciju klāt jāpievieno:
 • maksājuma apliecinājums (izraksts no bankas), kurā norādīts:
  • rēķina numurs un EKK kods;
  • veterināro zāļu nosaukums un reģistrācijas Nr. (ja tāds ir piešķirts);
  • procedūras Nr., ja attiecināms;
  • pakalpojuma īss apraksts, piemēram, R tipa izmaiņas;
 • PVD izrakstītais rēķins.

Iesniegumi netiks validēti kamēr nebūs iesniegti 3. punktā minētie dokumenti!

Lūgums neveikt maksājumu pirms PVD rēķina saņemšanas!

PVD sniegtajiem maksas pakalpojumiem par veterināro zāļu apritē nepiemēro pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" 3. panta 8. daļu.