Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem veterināro zāļu apritē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) iekasē saskaņā ar 2019. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu (Noteikumi Nr. 681) 8. punktā norādīto 4. pielikumu.

 1. Pirms iesnieguma iesniegšanas izskatīšanai PVD, klientam ir jāveic priekšapmaksa pilnā apmērā par PVD sniegto pakalpojumu saskaņā ar PVD izrakstītu rēķinu.
 2. Lai klients saņemtu priekšapmaksas rēķinu, klientam jāaizpilda maksājuma pieteikums un tas jāsūta uz elektroniskā pasta adresi invoices@pvd.gov.lv.
 3. Pamatojoties uz klienta norādīto informāciju maksājuma pieteikumā, PVD izraksta rēķinu un to nosūta klientam apmaksai uz maksājuma pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 4. Veicot priekšapmaksas rēķina apmaksu, klientam maksājuma mērķī obligāti jānorāda priekšapmaksas rēķina numurs.
 5. Lai PVD varētu savlaicīgi uzsākt iesnieguma izskatīšanu, klientam, iesniedzot dokumentāciju, tai klāt jāpievieno sekojošais:
 • maksājuma apliecinājums (izraksts no bankas), kurā norādīts rēķina numurs;
 • PVD izrakstītais rēķins.

Veterināro zāļu maksas pakalpojumu cenrādis un maksājuma pieteikuma formas pieejamas ŠEIT. 

Iesniegumi netiks validēti, kamēr nebūs iesniegti 5. punktā minētie dokumenti!

PVD sniegtajiem maksas pakalpojumiem veterināro zāļu apritē nepiemēro pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta 8. daļu.


Maksas piemērošana grupētu VNRA un VRA izmaiņu gadījumā

Iesniegumu gadījumā par izmaiņām, kas nav jānovērtē (VNRA), maksa katrām veterinārajām zālēm tiek piemērota vienreiz saskaņā ar MK noteikumu Nr. 681 4. pielikuma (cenrādis) 6.1. punktu (skat. piemēru zemāk).

Piemērs

Izmaiņas

Zāles

Cenrāža punkts

Cena (euro)

Summa apmaksai (euro)

Iesniegums Nr. 1

VNRA 1

Zāles A, 10 mg tablets

6.1.

132,5

132,5

VNRA 2

6.1.

132,5

VNRA 3

6.1.

132,5

Iesniegums Nr. 2

VNRA 1

Zāles A, 10 mg tablets

Zāles B, 20 mg tablets

6.1.

132,5

265,0

(132,5+132,5)

VNRA 2

6.1.

132,5

VNRA 1

6.1.

132,5

VNRA 2

6.1.

132,5Iesniegumu gadījumā par izmaiņām, kas ir jānovērtē (VRA), maksa katrām veterinārajām zālēm tiek piemērota vienreiz saskaņā ar cenrāža punktu, kam ir augstākā cena (skat. piemēru zemāk).

Piemērs

Izmaiņas

Zāles

Cenrāža punkts

Cena (euro)

Summa apmaksai (euro)

Iesniegums Nr. 1

S tipa

Zāles A, 10 mg tablets

6.4.

229,0

229,0

R tipa 1

6.2.

199,5

R tipa 2

6.2.

199,5

Iesniegums Nr. 2

S tipa

Zāles A, 10 mg tablets

Zāles B, 20 mg tablets

6.4.

229,0

458,0

(229,0+229,0)

R tipa

6.2.

199,5

S tipa

6.4.

229,0

R tipa

6.2.

199,5

 


Maksas piemērošana noraidītu un atkārtoti UPD iesniegtu izmaiņu, kuras nav jānovērtē (VNRA), gadījumā

Ja iesniegums, kas iesniegts Savienības zāļu datubāzē (UPD) par izmaiņu, kas nav jānovērtē, izdarīšanu veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, tiek noraidīts tehnisku iemeslu dēļ un pēc tam tiek iesniegts atkārtoti par tām pašām veterinārajām zālēm un par tiem pašiem izmaiņu punktiem, iesniedzējs iesniegumam pievieno sākotnēji izsniegto PVD rēķinu un maksājuma apliecinājumu.

Ja iesniegums, kas iesniegts UPD par izmaiņu, kas nav jānovērtē, izdarīšanu veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, tiek noraidīts nepareizas izmaiņu klasifikācijas dēļ, pirms iesniedzējs iesniedz jaunu izmaiņu iesniegumu, tam jāiesniedz maksājuma pieteikums PVD, norādot tajā tikai starpību, kas radusies, mainoties cenrāža punktiem. PVD sagatavo un izsniedz priekšapmaksas rēķinu attiecīgi par radušos starpību.

Pārmaksas gadījumā klientam ir iespēja izmantot pārmaksātās naudas summu nākamo pieteikumu apmaksai.

Ja klients vēlas pārmaksātās naudas summu atmaksu, tad klientam jāsagatavo iesniegums ar lūgumu atmaksāt šo naudas summu un tas jāiesniedz PVD.

Ja iesniegumu iesniedzis juridiskas personas pilnvarots pārstāvis, iesniegumam obligāti jābūt pievienotai pilnvarai (pilnvarojumā ietverot pārstāvību valsts iestādēs). Ja juridiskā persona ir nerezidents, pilnvarai ir jābūt pievienotam dokumentam, no kura var nepārprotami secināt, ka juridiskās personas pārstāvim ir tiesības pārstāvēt juridisko personu.

Klients var izmantot PVD sagatavotās veidlapas pilnvarai un iesniegumam par naudas atmaksu.

Iesniegumu veidlapas naudas atmaksai pieejamas ŠEIT.

Pilnvaru un iesniegumu naudas atmaksai var iesniegt sekojošos veidos:

 1. pašrocīgi parakstīts iesniegums un pilnvara jāiesniedz klātienē vai jāsūta pa pastu uz adresi Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV-1050;
 2. iesniegums un pilnvara, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāsūta uz e-adresi vai e-pastu pasts@pvd.gov.lv (šādā gadījumā dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda).

Administrēšanu maksai par veterināro zāļu pēcreģistrācijas uzraudzību (gada maksu) PVD veic saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" 8.11 - 8.12 punktā minēto kārtību.

Gada maksu piemēro vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 28. februārim visām veterinārajām zālēm, kas iekļautas Latvijas Veterināro zāļu reģistrā, izņemot veterinārās zāles paralēlajai tirdzniecībai, centralizētās veterinārās zāles, valstī nereģistrētās veterinārās zāles un tās veterinārās zāles, kas reģistrētas iepriekšējā gadā.

PVD sagatavo katram tirdzniecības atļaujas turētājam (TAT) maksājuma paskaidrojumu un rēķinu par gada maksu tām veterinārajām zālēm, kurām gada maksu kārtējā gadā piemēro, un tos līdz kārtējā gada 28. februārim nosūta TAT uz elektroniskā pasta adresi.

TAT samaksa par gada maksu jāveic līdz kārtējā gada 31. jūlijam, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru.

TAT ir tiesības uz:

 1. atvieglojuma piešķiršanu gada maksai, ja iepriekšējā kalendāra gadā Latvijā izplatīto attiecīgo veterināro zāļu kopējais apgrozījums nepārsniedz 2 000,00 euro;
 2. atbrīvojumu no gada maksas, ja iepriekšējā kalendāra gadā Latvijā izplatīto attiecīgo veterināro zāļu kopējais apgrozījums nepārsniedz 1 000,00 euro.

Lai TAT saņemtu atbrīvojumu vai atvieglojumu gada maksai, tas vai tā pilnvarotais pārstāvis līdz kārtējā gada 31. maijam iesniedz PVD iesniegumu par attiecīgajām veterinārajām zālēm, ko Latvijā iepriekšējā kalendāra gadā vairumtirdzniecībā izplatījusi persona, kurai TAT piegādājis šīs veterinārās zāles (iesniegums). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

 1. veterināro zāļu nosaukums un reģistrācijas numurs;
 2. kopējais apgrozījums, ko veido:
 • vairumtirdzniecībā Latvijā izplatīto ārējo (sekundāro) iepakojumu skaits;
 • TAT noteiktā ārējā (sekundārā) iepakojuma pārdošanas cena.

Ja iesniegumu iesniedzis juridiskas personas pilnvarots pārstāvis, iesniegumam obligāti jābūt pievienotai pilnvarai (pilnvarojumā ietverot pārstāvību valsts iestādēs). Ja juridiskā persona ir nerezidents, pilnvarai ir jābūt pievienotam dokumentam, no kura var nepārprotami secināt, ka juridiskās personas pārstāvim ir tiesības pārstāvēt juridisko personu.

PVD, izvērtējot TAT vai pilnvarotā pārstāvja iesniegumu, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. jūnijam pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt atbrīvojumu no gada maksas vai atvieglojumu gada maksai.