Importa nosacījumi putniem no Andoras, Farēru salām, Grenlandes, Īslandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna valsts ir tādi paši kā ES  valstīm.

Imports uzskatāms par nekomerciālu, ja:

 • putns ir kopā ar īpašnieku vai personu, kura īpašnieka vārdā ir atbildīga par putnu tā pārvietošanas laikā;
 • to nepārvieto ar mērķi pārdot vai nodot citam īpašniekam, un to skaits nav vairāk par 5;
 • arī situācija, kad putns tiek pārvietots lidmašīnas kravas nodalījumā, un tā īpašnieks atrodas salonā, ir uzskatāma par nekomerciālu pārvietošanu.

Lolojumputnu (papagaiļu, kanārijputniņu) dokumentu un identitātes kontroli veic muita lolojumdzīvnieku ievešanas punktos.

Savvaļā vai nebrīvē turēto putnu (medību piekūnu, vanagu) dokumentu un identitātes kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests Pāternieku un Terehovas robežkontroles punktos.

Uzmanību! No 2022.gada 1. janvāra stājas spēkā jauni nosacījumi lolojumputnu pārvietošanai uz Savienību.

Putnus var ievest Latvijā, ja tie atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/1933 un Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2021/1938 nosacījumiem un trešā valsts ir Pasaules Dzīvnieku organizācijas (OIE) dalībniece.

Lūdzam savlaicīgi pārliecināties, vai trešā valsts, no kuras plānojat ievest mājas (istabas) putnu Latvijā, ir iekļauta atļauto valstu sarakstā. Informācija pieejama šeit.

Eiropas Savienība ir noteikusi stingrus lolojumputnu pārvietošanas ierobežojumus no trešajām valstīm saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu.

Lolojumputnus var ievest, ja tie atbilst vienam no šiem noteikumiem:

 • 30 dienas pirms izvešanas tie ir izolēti izvešanas trešajā valstī vai teritorijā , kura norādīta Īstenošanas Regulas (ES) 2021/404 V pielikuma, XIV pielikuma vai XIX pielikuma 1.daļas tabulā; vai
 • putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret H5 un H7 apakštipa putnu gripu (izmantotajām vakcīnām jābūt apstiprinātām attiecīgajai sugai, ievērojot ražotāja norādījumus),  vai
 • putni vismaz 14 dienas pirms izvešanas ir bijuši izolēti un tiem veikti testi uz putnu gripas H5 un H7 antigēnu vai genomu un testi veikti ar paraugu, kas ņemts ne agrāk kā septītajā izolēšanas dienā, un
 • 48 stundu laikā vai pēdējā darba dienā pirms dienas, kad lolojumputni nosūtīti no teritorijas vai trešās valsts, oficiāls vetārsts veicis klīnisko pārbaudi un nav konstatētas slimības pazīmes;
 • no klīniskās pārbaudes veikšanas brīža līdz izvešanai no nosūtīšanas teritorijas vai trešās valsts lolojumputni nav bijuši saskarē ar citiem putniem;
 • pēc ievešanas Eiropas Savienībā putnus pārvieto uz mājvietu un tiem 30 dienas nav atļauts piedalīties skatēs, gadatirgos, izstādēs vai citās putnu sapulcināšanās vietās, izņemot, ja tos pārvieto uz apstiprinātu karantīnas punktu pēc ievešanas Eiropas Savienībā;
 • ja putni ir identificējami (jābūt individuālam numuram, kas ļauj noteikt to izcelsmi, kā arī jānorāda identifikācijas sistēma (piemēram, saspiedne, gredzens, mikroshēma, transponderis, krotālija); 
 • īpašnieks var uzrādīt lolojumputna identifikācijas dokumentus - veterinārais sertifikātu un īpašnieka vai tā pārstāvja rakstisku deklarāciju.
 • Veterinārā sertifikāta un deklarācijas paraugi atrodami:

Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2021/1938

Uzmanību! Pārejas periodā līdz 2022. gada 31. martam lolojumputnus nekomerciāli drīkst pārvietot, ja tiem līdzi ir veterinārais sertifikāts, kurš ir izdots ne vēlāk kā 2022.gada 15.martā ,un tas ir  sagatavots saskaņā ar Lēmuma 2007/25/EK II pielikuma paraugu un tam pievienota šī lēmuma III pielikumā  esošā parauga deklarācija.

Ievērībai!

 • Ja lolojumputns neatbilst prasībām, tas var tikt atgriezts atpakaļ uz izcelsmes valsti, vai izolēts oficiālā uzraudzībā līdz brīdim, kamēr tiks nodrošinātas veselības prasības. Neatbilstību gadījumā izolēšanas izdevumi ir jāsedz īpašniekam, tādēļ, pirms ceļojat, pārbaudiet prasību atbilstību!
 • Ja dzīvnieku nevar atgriezt vai izolēt, to var eitanazēt bez finansiālas kompensācijas.