Robežprodukti  ir dzīvniekiem lietojami produkti, kas pēc sastāva, lietošanas veida, lietošanas mērķa un citiem kritērijiem var būt veterinārās zāles, papildbarība, barības piedevas, biocīdi, diagnostikas līdzekļi, kosmētikas līdzekļi vai dzīvnieku kopšanas līdzekļi. Ne vienmēr ir skaidri noteikta robeža starp veterinārajām zālēm un papildbarību vai biocīdu, līdz ar to nav skaidrs kādi normatīvie akti jāievēro produktu apritē. Lai noteiktu, vai produkts ir veterinārās zāles, PVD veic to novērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.600 “Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība”  8.7 - 8.7 punktos noteiktajam. 

Novērtēšana tiek veikta, ja ir saņemts iesniegums ar pieprasījumu novērtēšanai vai iniciatīvu izrādījusi kompetentā institūcija. Iesniegumu var nogādāt personīgi, iesūtīt pa pastu (adrese: Peldu iela 30, Rīgā, LV-1050) vai iesniegt elektroniski.

Elektroniskie dokumenti iesniedzami, izmantojot šādus elektroniskos datu nesējus (lai izvairītos no datu dublēšanas, izmantot tikai vienu iesniegšanas veidu):

 1. variants
 • Elektroniskais pasts - vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).
 1. variants
 • CESP portāls (Common European Submission Platform)​

Informācija par CESP ir pieejama ŠEIT.
Vadlīnijas CESP lietošanai pieejamas ŠEIT
Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtīt uz CESP atbalsta e-pastu cesp@hma.eu.  

 1. variants 

Ar elektroniskās dokumentācijas struktūru un vadlīnijām var iepazīties Eiropas Zāļu Aģentūras (EMA) mājaslapā.

Pēc PVD pieprasījuma jānodrošina dokumentācijas papīra kopijas.

Lai sniegtu atzinumu, PVD var pieprasīt no novērtējamā produkta ražotāja vai izplatītāja šādu informāciju:

 • ražotāja vai izplatītāja nosaukumu, adresi un ražošanas vai izplatīšanas darbības atļaujas reģistrācijas numuru;
 • produkta nosaukumu, sastāvdaļas un to daudzumu vienā iepakojumā masas vai tilpuma vienībās;
 • aprakstu par produkta īpašībām, sastāvu, specifiskām sastāvdaļām, kas nosaka produkta īpašības un iedarbību, un šo sastāvdaļu daudzumu produktā;
 • ieteicamo produkta lietošanas veidu un devu vai ekspozīciju (produkta daudzums un iedarbības ilgums vienā dzīvnieka apstrādes reizē);
 • iepakojuma veidu un apjomu;- marķējuma tekstu un, ja nepieciešams, lietošanas instrukcijas paraugu latviešu valodā, kā arī citu informāciju par izvērtējamo produktu.

Veterinārās zāles ir:

 • jebkura viela vai vielu savienojums dzīvnieku slimību ārstēšanai vai profilaksei;
 • jebkura viela vai vielu savienojums, ko var lietot vai ievadīt dzīvniekiem, lai atjaunotu, koriģētu vai pārveidotu to fizioloģiskās funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku iedarbību, vai lai noteiktu veterinārmedicīnisku diagnozi.

Produktam, kas ir veterinārās zāles saskaņā ar tā funkcionālo iedarbību, pirms tā laišanas tirgū ir nepieciešama tirdzniecības atļauja, ko piešķir PVD vai Eiropas Zāļu aģentūra.

Ja novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka produkts nav raksturojams kā ārstniecisks vai kā slimības profilaksei paredzēts un nav veterināro zāļu definīcijai atbilstošs, lielākajā daļā gadījumu pastāv iespēja, ka tas varētu tikt atzīts kā piederīgs kādai no nosacītajām produktu grupām, piemēram:

 • dzīvnieku barība un barības piedevas;
 • biocīdi (kaitēkļu kontroles līdzekļi, veterinārās higiēnas līdzekļi – dezinfekcijai un kopšanai);
 • diagnostikas līdzekļi, testu komplekti;
 • augu izcelsmes produkti;
 • kosmētiskie līdzekļi.

Šajos gadījumos, atkarībā no piederības, produktu apriti reglamentējošā likumdošana vērtējama atsevišķi.

Saistītie dokumenti