Ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, Pārtikas un veterinārais dienests ir pārtraucis apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Šobrīd ir pieejamas tikai neklātienes konsultācijas, zvanot pa tālruni, vai sazinoties e-pastā. 


Lai uzsāktu darbību pārtikas, blakusproduktu vai dzīvnieku barības apritē, kā arī veterinārās uzraudzības jomā, uzņēmumus, kuri saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumā, Dzīvnieku barības aprites likumā, Veterinārmedicīnas likumā un Farmācijas likumā noteiktajām prasībām, ir pakļauti Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai, reģistrē, atzīst vai licencē Pārtikas un veterinārais dienests.


Pieteikums

Lai reģistrētu uzņēmumu, jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT. Var izmantot arī iesniegumu formas, kas atrodamas uzņēmumu reģistrāciju, atzīšanu un licencēšanu regulējošo normatīvo aktu pielikumos.

Dokumenti

Saskaņā ar 02.02.2010. MK noteikumiem Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" PVD pārtikas uzņēmuma atzīšanas un reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā, tāpēc pieteikuma iesniegumam jāpievieno:

  • dokumenta kopija, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās),
  • plāna kopija teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums.

Ja nepieciešams, dienests var pieprasīt uzrādīt dokumentus, kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

Pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam:

  • Elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms uz pasts@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.
  • Manuāli parakstīts un apzīmogots pieteikums iesniedzams klātienē PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts, vai arī jānosūta pa pastu atbilstošajai PVD pārvaldei.
  • Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskajai darbībai, iesniegums kopā ar normatīvajos aktos noteiktajiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz PVD administrācijai vai pārvaldei.

Klasifikators

Informāciju par pieteikuma veidlapas 2. daļas aizpildīšanu (darbības veidi) var atrast PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), to pamatdarbības veidu un produktu klasifikatorā.    Papildus