Veterināro zāļu paralēlā tirdzniecība

Saskaņā ar 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 327 “Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” VIII nodaļu, veterināro zāļu paralēlā tirdzniecība attiecas uz veterinārajām zālēm, kuras atbilst regulas 2019/6 102. panta nosacījumiem un kurām citā dalībvalstī ir piešķirta tirdzniecības atļauja un tās Latvijā ieved lieltirgotava, kas nav šo veterināro zāļu ražotāja, tirdzniecības atļaujas turētāja vai tā pilnvarota pārstāve.

Paralēlā tirdzniecība ir atļauta, ja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir pieņēmis lēmumu atļaut lieltirgotavai attiecīgo veterināro zāļu paralēlo tirdzniecību Latvijā.

Lai PVD varētu pieņemt iepriekšminēto lēmumu, lieltirgotavai jāiesniedz PVD iesniegums par veterināro zāļu paralēlo tirdzniecību.

Iesniedzot iesniegumu par izmaiņu veikšanu lēmumā par veterināro zāļu paralēlo tirdzniecību, vienlaikus jāiesniedz pavadvēstule, kurā uzskaitītas veicamās izmaiņas.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus PVD var nogādāt personīgi, iesūtīt pa pastu (adrese: Peldu iela 30, Rīgā, LV-1050) vai iesniegt elektroniski.

Elektroniskie dokumenti iesniedzami, izmantojot šādus elektroniskos datu nesējus (lai izvairītos no datu dublēšanas, izmantot tikai vienu iesniegšanas veidu):

  1. variants - elektroniskais pasts - vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).
  2. variants - CESP portāls (Common European Submission Platform)​

Informācija par CESP ir pieejama ŠEIT.

Vadlīnijas CESP lietošanai pieejamas ŠEIT.

Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtiet uz CESP atbalsta e-pastu: cesp@hma.eu

  1. variants - Eudralink, sūtot uz e-pastu: vzr@pvd.gov.lv.

Vienlaikus PVD norāda, ka iesnieguma iesniedzējs sedz izdevumus, kas saistīti ar iesnieguma izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par veterināro zāļu paralēlo tirdzniecību, pārreģistrēšanu un izmaiņām tajā. Informācija par apmaksas kārtību un cenrādis pieejama ŠEIT.

Paralēlajai izplatīšanai paredzēto veterināro zāļu ievešana

Saskaņā ar 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 327 “Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība” IX nodaļu veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kas nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis

Veterināro zāļu vairumtirgotājs par savu nodomu Latvijā izplatīt centralizēti reģistrētās veterinārās zāles paziņo:

  • veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam
  • Eiropas Zāļu aģentūrai
  • Pārtikas un veterinārajam dienestam
  • veterināro zāļu preču zīmes īpašniekam.

Paziņojuma forma angļu valodā pieejama Eiropas Zāļu aģentūrai pieejama tīmekļa vietnē

Veterināro zāļu vairumtirgotājs paziņojumu PVD nosūta elektroniski uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv