Prasības suņu, kaķu un sesku tirdzniecībai (komerciālai pārvietošanai) starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ir noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”. Minētajos noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 13.jūlija Direktīvas Nr.92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā.

Ja suņi, kaķi un seski tiek izvesti uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti komerciālos nolūkos, jāievēro šādas prasības:

  • mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietai/ audzētavai ir jābūt reģistrētai Pārtikas un veterinārajā dienestā;
  • dzīvnieki ir no turēšanas vietas/ audzētavas vai teritorijas, kurai dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ nav noteikts aizliegums vai ierobežojums;
  • dzīvniekiem nav konstatētas infekcijas slimību klīniskās pazīmes;
  • dzīvnieki atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu 6. vai 7.pantā noteiktajām prasībām;
  • 48 stundu laikā pirms izvešanas dzīvnieki ir klīniski izmeklēti un atzīti par piemērotiem pārvadāšanai paredzētajā veidā saskaņā ar Padomes 2004.gada 22.decembra Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā;
  • dzīvnieku pārvadāšanu nedrīkst uzticēt pārvadātājam, kuram nav Eiropas Savienībā izsniegta pārvadātāja atļauja. Transporta līdzeklim, tālo pārvadājumu gadījumos (pārvadājumi, kas ir ilgāki par 8 stundām), jābūt ES kompetentas iestādes izdotam atbilstības sertifikātam autotransporta līdzeklim.
  • dzīvniekiem ir izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts (TRACES), kas apliecina to atbilstību iepriekš uzskaitītajām prasībām.

Plānojot mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecību (komerciālu pārvietošanu), lūdzam savlaicīgi vērsties tuvākajā Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā!