Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumu Nr.685 “Prasības uztura bagātinātājiem” (Noteikumi Nr.685) 11. punktam uztura bagātinātāju reģistrācijas procesā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir tiesīgs pieprasīt Zāļu valsts aģentūras (ZVA) sniegtu atzinumu par uztura bagātinātāja atbilstību Farmācijas likuma 1. panta 17. punktā noteiktajai zāļu definīcijai.

Gadījumi, kuros var tikt pieprasīts šāds atzinums, ir sekojoši:

  1. ja paziņojumā norādītā informācija liecina, ka uztura bagātinātājs ir zāles;
  2. ja PVD konstatē, ka paziņotais vai reģistrā iekļautais uztura bagātinātājs citā Eiropas Savienības dalībvalstī tiek izplatīts kā zāles;
  3. ņemot vērā no citām Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām saņemto informāciju.

ZVA atzinums satur informāciju, kas nav uzskatāma par citas institūcijas rīcībā esošu informāciju, kuru PVD ir pienākums kā valsts pārvaldei, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta astotajai daļai iegūt pašai, nevis pieprasīt no privātpersonas.

Līdz ar to iepriekš minētajos gadījumos, kuri norādīti Noteikumu Nr. 685 11. punktā, PVD starplēmuma “Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarinājumu” veidā informē privātpersonu par nepieciešamību iesniegt administratīvajā lietā ZVA sagatavotu atzinumu par uztura bagātinātāja atbilstību Farmācijas likuma 1. panta 17. punktā noteiktajai zāļu definīcijai.

Plašāka informācija par ZVA sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv (klientu apkalpošana tālrunis:+371 67078450).

Papildus informācijas avoti, kuri uzņēmumam var noderēt pašpārbaudes veikšanai pirms dokumentu iesniegšanas PVD:

Eiropas Zāļu aģentūras sagatavotās augu monogrāfijas, kurās ir pieejama informācija par attiecīgā auga devām, kādas tiek izmantotas augu izcelsmes zālēs 

Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā pieejamā informācija par visām zālēm, kurām ir spēkā esoša reģistrācija Eiropas Ekonomikas zonā -  Article 57 datubāzē 

PVO sagatavotās augu monogrāfijas (WHO monographs on selected medicinal plants) 

Latvijas Zāļu reģistrs, kurā ir ietverta aktuālā informācija par Latvijā reģistrētām un izplatītām zālēm, ietverot arī Eiropā centralizēti reģistrētas zāles.