Normatīvie akti un vadlīnijas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/805 (2021. gada 8. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/6 II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

10.04.1997. likums "Farmācijas likums" 

18.07.2006. MK noteikumi Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība"  

31.05.2016. MK noteikumi Nr.337 „Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi”

31.05.2016. MK noteikumi Nr.326 „Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi”

31.05.2016. MK noteikumi Nr.327 „Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība

28.07.2009. MK noteikumi Nr.831 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles"

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1456 „Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm”

10.04.2007. MK noteikumi Nr.246 "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība"

06.03.2007. MK noteikumi Nr. 169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība"

11.01.2011. MK noteikumi Nr. 35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai"

15.05.2007. MK noteikumi Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 470/2009 ( 2009. gada 6. maijs ), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004

Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010 ( 2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/839 (2022. gada 30. maijs), ar ko nosaka pārejas noteikumus par tādu veterināro zāļu iepakojumu un marķējumu, kas atļautas vai reģistrētas saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK vai Regulu (EK) Nr. 726/2004