Kārtību dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanai, importa un tranzīta kontroles procedūras un prasības kontroles punktam nosaka Padomes Regula 2017/625.

24 stundas pirms sūtījuma uzrādīšanas kontrolei jāveic iepriekšējā paziņošana izmantojot TRACES NT sistēmu. Detalizētāka informācija pieejama ŠEIT

Dzīvnieku īpašnieki, esiet apzinīgi un ievērojiet likumdošanas prasības – veiciet savlaicīgu paziņošanu kontroles punktam! Tas attiecas gan uz sacensību zirgu pārvadājumiem, gan cirkus dzīvniekiem!

Dzīvnieku labturības kontroli pārvadājumu laikā robežkontroles punktos nosaka PADOMES REGULA (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris), par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97. Regula pieejama ŠEIT 

Dzīvnieku ievešanas nosacījumi, kuriem nav noteiktas prasības Eiropas Savienības normatīvajos aktos par dzīvnieku apriti

Latvijā atļauts ievest, ja: 

  1. ir saņemta dienesta atļauja šāda dzīvnieka ievešanai atbilstoši Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumu Nr.17 “Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”  VII nodaļā noteiktajai kārtībai; 
  2. tam ir izsniegts attiecīgās trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarota veterinārārsta aizpildīts un parakstīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu un saturu apstiprinājis Pārtikas un veterinārais dienests. 

PVD sagatavotie veterinārie sertifikāti dzīvnieku ievešanai no trešajām valstīm: 

  • veterinārais sertifikāts grauzēju ievešanai Latvijā
  • veterinārais sertifikāts primātu ievešanai Latvijā
  • veterinārais sertifikāts somaiņu ievešanai Latvijā
  • veterinārais sertifikāts kukaiņu ievešanai Latvijā
  • veterinārais sertifikāts zirnekļveidīgo ievešanai Latvijā

Normatīvie akti