Kopš 2007.gada 1.jūlija spēkā stājusies Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1924/2006 „Par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (Regula), kuras mērķi ir:

1. reglamentēt kārtību, kādā lietojamas uzturvērtības un veselīguma norādes, un novērst atšķirības ES valstu noteikumos, kas attiecas uz šādām norādēm, lai nodrošinātu pārtikas produktu brīvu apriti un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus,

2. nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni un atvieglot viņu izvēli tirdzniecībā piedāvātajā pārtikas produktu klāstā, kā arī vieglāk atpazīt produktus ar labvēlīgu uzturvērtību un fizioloģisko ietekmi.

Regula attiecas uz uzturvērtības un veselīguma norādēm pārtikas produktu (t.sk. uztura bagātinātāju):

  • marķējumā,
  • noformējumā,
  • reklāmā.

Uzturvērtības un veselīguma norāžu izmantošana ir brīvprātīga. Ja uzņēmējs izvēlas lietot šādas norādes saviem produktiem, tad tas ir jādara atbilstoši Regulā noteiktajai kārtībai

Pamatnostādnes par to, kā īstenojami īpaši nosacījumi attiecībā uz veselīguma norādēm, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. pantā.

2012. gada 16. maijā tika pieņemta Komisijas Regula (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselība, kura ir stājusies spēkā 2012. gada 14. jūnijā. Šobrīd Eiropas Komisija ir apstiprinājusi sarakstu ar 222 atļautām veselīguma norādēm, kuras izvērtējot ir secināts, ka tās ir zinātniski pamatotas. Vairāk nekā 1600 norādes tika noraidītas, un saskaņā ar šīs jaunās regulas prasībām to izmantošana ir atļauta tikai līdz 2012. gada 14. decembrim.

2013.gada 23.oktobrī tika pieņemta Komisijas Regula (ES) Nr. 1018/2013 ( 2013. gada 23. oktobris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, kura stājās spēkā 2013.gada 13.novembrī.

2014.gada 17.janvārī tika pieņemta Komisijas Regula (ES) Nr. 40/2014 ( 2014. gada 17. janvāris ), ar ko atļauj konkrētu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012, kura stājās spēkā 2014.gada 7.februārī. 

Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti ir izstrādājuši rekomendācijas „General principles to be respected if the wording of an authorised health claim is adapted”  par vispārējiem principiem, kuri būtu jāievēro atļauto veselīguma norāžu formulējuma pielāgošanā. Šīs rekomendācijas  ir pieejamas arī latviešu valodā kā neoficiāls tulkojums - "Vispārējie principi, kuri jāievēro atļauto veselīguma norāžu formulējumu pielāgošanā".

Turpmākajās nodaļās tiek sniegta informācija par veselīguma norādēm, to veidiem atļaujas saņemšanas procedūrām un izvērtēšanas gaitu, kā arī par uzturvērtības norādēm un uzturvielu profiliem, un ES pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistru.

Atļautās uzturvērtības norādes

Reģistrs ietver atļautās uzturvērtības norādes ar tām piemērojamiem izmantošanas nosacījumiem. 

Atļautās veselīguma norādes

Reģistrs ietver atļautās veselīguma norādes ar tām piemērojamiem izmantošanas nosacījumiem un atsauci uz EFSA atzinumiem un Komisijas regulām.

Uzņēmējiem ir atļauts izmantot jebkuru atļauto veselīguma norādi, ja tiek ievēroti noteiktie lietošanas nosacījumi un attiecīgie ierobežojumi.

Noraidītās veselīguma norādes

Reģistrs ietver noraidītās veselīguma norādes ar to noraidīšanas iemesliem un atsauci uz EFSA atzinumiem un Komisijas regulām.

Uzņēmējiem ir aizliegts izmantot noraidītās norādes.

Veselīguma norādes, kuru novērtēšana EFSA vai izskatīšana Eiropas Komisijā vēl nav pabeigta

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka novērtēšanai ir iesniegtas vairākas norādes, kas attiecas uz ietekmi, ko rada augu vai garšaugu izcelsmes vielas, kas pazīstamas kā “botāniskas” vielas, un par kurām EFSA vēl nav pabeigusi zinātnisko novērtēšanu. Turklāt ir vairākas veselīguma norādes, par kurām ir jāveic papildu novērtēšana, pirms Komisija var izskatīt to iekļaušanu vai neiekļaušanu atļauto norāžu sarakstā, vai arī kuras ir novērtētas, taču Komisija pašreiz nevar pabeigt izskatīšanu citu leģitīmu faktoru dēļ.

Norādes, kuru novērtēšana EFSA vai izskatīšana Komisijā vēl nav pabeigta, ir apkopotas sarakstā, kurš ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē.

Šajā sarakstā ir norādīti attiecīgo ierakstu numuri konsolidētajā sarakstā, kas iesniegts novērtēšanai EFSA. Šīs norādes var turpināt izmantot saskaņā ar Regulas Nr.1924 28.panta 5.punktu un 6.punktu. Konsolidētā veselīguma norāžu datubāze ir pieejama Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes mājaslapā.

Papildus informācijas avoti