Rakstiska izsole Nr.2021/01

Valsts kustamās mantas – dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, tajā skaitā dzīvnieku līķu sadedzināšanas iekārtas (krāsns) Hurikan 1000E, s/n 3549, atsavināšana

Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

Izsoles nosacītā cena (sākumcena): 31 900,00 euro (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti eiro un 00 centi) bez PVN.

Solīšana notiek tikai pa šādu soli: 100,00 euro (viens simts eiro un 00 centi). 

Lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2021.gada 31.maija plkst.23:59 jāiemaksā nodrošinājums 3 190,00 euro (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit eiro un 00 centi) PVD norēķinu kontā Nr.LV31TREL2160324011000, Valsts kase, bankas kods: TRELLV22, ar norādi “Nodrošinājuma maksājums sadedzināšanas iekārtas atsavināšanas izsolei”. 

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 1.jūnija plkst.11:00, sūtot pa pastu uz juridisko adresi vai iesniedzot personīgi Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, PVD Materiālo resursu daļā, 117.kabinetā katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00. 

Pieteikumu atvēršana notiks 2021.gada 1.jūnijā plkst.11:00, Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, 1.stāva sanāksmju zālē. 

Informācija publicēta 17.05.2021.


Rezultāts:

Ņemot vērā, ka izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks, izsole saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu un Izsoles noteikumu 15.11.punktu atzīta par nenotikušu.

Rezultāti publicēti: 03.06.2021.

Rakstiska izsole Nr. 2018/01

Palīgēku (garāžu) noma Daugavpils ielā 59, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301

Pieteikšanās termiņš: 25.06.2018. līdz plkst. 10:00 

Izsole notiks: 25.06.2018., plkst. 12:00 

Informācija publicēta 05.06.2018.


Rezultāts:

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 59, Preiļos būves ar kadastra apzīmējumu 7601 005 1401 008 Telpu grupu Nr.006 (kopējā platība 17,8 m2) un Nr.007 (kopējā platība 17,3 m2) nomu piešķirtas Edgaram Rubenam.

Piedāvātās nomas maksas apmērs – 1,40 euro bez PVN par vienu m2 mēnesī.

Uz pārējām iznomāšanai piedāvātajām nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 59, Preiļos būves ar kadastra apzīmējumu 7601 005 1401 008 telpu grupām (garāžām) nomas tiesību pretendenti nepieteicās.

Rezultāti publicēti 28.06.2018.

Nomnieks: Edgars Rubens

Līgums noslēgts: 02.07.2018.

Līguma darbības termiņš līdz: 01.07.2023.

Izsole Nr. 2012/01

Nedzīvojamo telpu noma Liepu ielā 33, Rēzeknē

Pieteikšanās termiņš: 11.06.2012. līdz plkst. 15:00 

Informācija publicēta 05.06.2012.


Rezultāti:

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par telpu nomu Liepu ielā 33, Rēzeknē (kadastra apzīmējums 2100 018 0201 005)  78.8 m2 platībā piešķirtas SIA "Rovests".

Piedāvātās nomas maksas apmērs - 1.00 Ls bez PVN par 1mmēnesī.

Rezultāti publicēti 14.06.2012.