Vienošanās par savstarpējo norēķinu kārtību tiek noslēgta par norēķiniem par jebkuriem PVD sniegtajiem pakalpojumiem gan uz valsts robežas, gan valsts iekšzemē.

Priekšapmaksas summas apmēru nosaka klients. Apmēru nosaka ņemot vērā līdz vienošanās noslēgšanai bijušos vidējos mēneša izdevumus par PVD sniegtajiem pakalpojumiem pēdējo 6 mēnešu periodā. Gadījumā, ja līdz vienošanās noslēgšanai klients nebija saņēmis PVD pakalpojumus, priekšapmaksas summu nosaka ņemot vērā plānotos uzņēmuma darbības, kur nepieciešama PVD kontrole, apjomus un normatīvos aktus, kas nosaka samaksas kārtību un apmērus par PVD sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja vienošanos paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem vienošanās eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.

Vienošanās forma jāaizpilda un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu VAI pašrocīgi 2 eksemplāros, un jānosūta vai jānogādā personīgi tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai PVD Rīgā, Peldu ielā 30.

Saistītie dokumenti:

Ar elektronisko parakstu parakstīta vienošanās nosūtāma uz e-pastu pasts@pvd.gov.lv