Lai laistu tirgū jaunu pārtikas produktu, tam ir jābūt iekļautam Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā. Lai iekļautu produktu šajā sarakstā:

  • uzņēmums sagatavo pieteikumu;
  • pieteikumu Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski – Eiropas Komisijas mājaslapā pieejamajā portālā;
  • 1 mēneša laikā Eiropas Komisija veic pieteikuma derīguma pārbaudi;
  • Eiropas Komisija dara publiski pieejamus pieteikumu kopsavilkumus;
  • Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņem atzinumu 9 mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas;
  • 7 mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma publicēšanas Eiropas Komisija sagatavo īstenošanas akta projektu, ar ko atļauj jaunu pārtikas; produktu laist Savienības tirgū un atjaunina Savienības sarakstu, vai arī neatļauj jaunu pārtikas produktu laist Savienības tirgū.