Pārtikas produktiem, kas satur ģenētiski modificētus organismus (ĢMO) vai ražoti no tiem marķēšanas prasības noteiktas sekojošās Eiropas Komisijas Regulās:

Norāde par ĢMO klātbūtni attiecas uz pārtikas produktiem, kurus kā pārtikas produktus piegādā galapatērētājam vai sabiedriskās ēdināšanas iestādēm Kopienā un kuri: 

  • satur ĢMO vai sastāv no tiem vai
  • kuri ražoti no ĢMO vai kuri satur sastāvdaļas, kas ražotas no ĢMO.

Nav jāmarķē pārtikas produktus, kas satur ĢM sastāvdaļas vai kuri ražoti no tiem ar īpatsvaru, kas nepārsniedz 0,9 % no pārtikas sastāvdaļām, kuras uzskata par atsevišķām, vai pārtikas, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama.

Lai noteiktu, ka šīs vielas klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama, tirgus dalībniekiem jāspēj kompetentajām iestādēm pierādīt, ka tie ir attiecīgi rīkojušies, lai izvairītos no šādu vielu klātbūtnes.

Pārtikas produktiem, ievēro šādas īpašas ĢMO marķēšanas prasības:

  • ja pārtikas produkts sastāv no vairāk nekā vienas sastāvdaļas, sastāvdaļu sarakstā iekavās uzreiz aiz attiecīgās sastāvdaļas norāda frāzi “ģenētiski modificēts” vai “ražots no ģenētiski modificēta (-as, -iem, -ām) (sastāvdaļas nosaukums)”;
  • ja sastāvdaļu apzīmē ar kategorijas nosaukumu, sastāvdaļu sarakstā norāda frāzi “satur ģenētiski modificētu(-us) (organisma nosaukums)” vai “satur (sastāvdaļas nosaukums), kas ražots(-a, -i, -as) no ģenētiski modificēta(-as, -iem, -ām) (sastāvdaļas nosaukums)”;
  • ja nav sastāvdaļu saraksta, uz marķējuma skaidri norāda frāzi “ģenētiski modificēts” vai “ražots no ģenētiski modificēta(-as, -iem, -ām) (organisma nosaukums)”;
  • norādes, kas minētas a) un b) punktā, var atrasties sastāvdaļu saraksta zemsvītras piezīmēs. Tad norādes drukā ar burtu izmēru, kas ir vismaz tikpat liels kā sastāvdaļu sarakstam izmantotais. Ja sastāvdaļu saraksta nav, norādēm jābūt skaidri redzamām uz marķējuma.
  • ja pārtikas produktu pārdošanā galapatērētājam piedāvā kā nefasētu pārtiku vai kā fasētu pārtiku nelielos iepakojumos, kuru lielākais laukums ir mazāks nekā 10 cm2, šajā punktā prasīto informāciju pastāvīgi un redzami norāda pārtikas produktu piedāvājumā, tieši tam blakus vai uz iepakojuma materiāla ar pietiekami lieliem burtiem, lai varētu to viegli izšķirt un izlasīt.