No Krievijas Federācijas nav atļauts ievest fluvalinatu saturošus medikamentus, jo tie nav reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta veterināro zāļu reģistrā, saskaņā ar Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumiem nr.600 “Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība”. PVD reģistrētās veterinārās zāles skatīt ŠEIT

Ja kravās, kuras tiek  ievestas Eiropas Savienībā no valstīm ārpus ES, atrodas koksnes iepakojamais materiāls, tam ir jābūt atbilstoši apstrādātam un marķētam.  Prasības koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā ir noteiktas Fitosanitāro pasākumu starptautiskajā standartā ISPM Nr.15 un KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS Regulā (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019.  PVD inspektori robežkontroles punktā pārbauda, vai koksnes iepakojamais materiāls atbilst šīm prasībām. Ja tas ir neatbilstošs, inspektori pieņem lēmumu neielaist koksnes iepakojamo materiālu valstī. Kravas īpašniekam ir pienākums neatbilstošo koksnes iepakojamo materiālu atgriezt uz nosūtītājvalsti, apstrādāt vai iznīcināt. Inspektors, kurš veic pārbaudi pieņem lēmumu, kurš fitosanitārais pasākums ir pieļaujams.

Atgādinām, ka atbildīgajam par kravu ir pienākums nodrošināt, lai krava, tajā skaitā koksnes iepakojamais materiāls, atbilst starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām, tā kā tieši ar koksnes iepakojamo materiālu tiek ievazāti augiem kaitīgie organismi, kuru apkarošana ir dārga un resursu ietilpīga. Tādēļ aicinām ar izpratni izturēties pret šīm prasībām un pirms kravas ievešanas  pārliecināties, vai tā tiks pārvadāta uz  atbilstoša  koksnes iepakojamā  materiāla.

Atbildot uz jautājumu par koka kasti no Ķīnas bez marķējuma, informējam, ja sūtījums jau ir saņemts un muitas kontrole nav nepieciešama, ietsakām koka kasti rūpīgi apskatīt, vai nav pazīmes, par kaitēkļu klātbūtni. Ieteiktu šo kasti neizmantot tālāk un, ja iespējams, sadedzināt.  Neapstrādāts un nemarķēts koksnes iepakojamais materiāls rada risku ievest kaitēkļus, kuri tālāk varētu izplatīties un nodarīt kaitējumu dabai. Tādēļ ir izstrādātas stingras prasības koksnes iepakojamā materiāla apstrādei un marķēšanai. Šīs prasības ir atrodamas Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijā (ISPM 15).

PVD nekontrolē privātpersonu bagāžā un pasta sūtījumos uztura bagātinātājus, kas paredzēti personīgai lietošanai un nav domāti komerciāliem mērķiem. Tātad, no PVD viedokļa – neierobežoti, ar nosacījumu, ka tie netiks izplatīti.

Saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.352 “Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”:

“Pārtikas un veterinārais dienests pārtiku nekontrolē, ja pārtika ir daļa no ceļotāja personiskās bagāžas, tā ir paredzēta personiskajam patēriņam (svars nepārsniedz 10 kg)”.

Vēlos ievest vairumtirdzniecībai no Krievijas pārtikā lietojamu produktu, kura satāvs ir: rupjā pārtikas sāls,kiploki, koriandrs, diles, pētersīļi, saldie sarkanie pipari, hmeļi-suneļi garšviela. Sakiet, lūdzu, kā viņu klasificēt, kādā secībā un kas man būtu jādara?

Latvijas Republikas Ministra kabineta 02.05.2006. noteikumos Nr.352 „Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās” (turpmāk - MK noteikumi Nr.352) un citos LR un Eiropas Savienības normatīvajos aktos nav izvirzītas specifiskās prasības importa dokumentācijai attiecībā uz jautājumā minētiem pārtikas produktiem no Krievijas.

Secība, no importētāja reģistrācijas līdz robežkontroles dokumenta par veikto kontroli saņemšanai, aprakstīta šeit

PVD inspektori robežkontroles punktos veic kravu –  100% dokumentālo un identitātes kontroli, aizdomu gadījumos, kā arī monitoringa programmas ietvaros kravu fizisko kontroli ar paraugu noņemšanu un nosūtīšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Pēc pavaddokumentos (INVOICE) sniegtās informācijas, precei ir jābūt identificējamai (nosūtītājs (ražotājs), saņēmējs, produkta izcelsme, daudzums, cita saistošā informācija.

Marķējumā - uz fasētas pārtikas tirdzniecībai paredzētā sekundārā iepakojuma vismaz jānorāda (Regulas 1169/2011 7.pants):

 • pārtikas produkta nosaukumu;
 • minimālais derīguma termiņš vai “izlietot līdz” datums;
 • jebkuri īpaši glabāšanas un/vai lietošanas nosacījumi;
 • pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

Šķērsojot robežu informācijai, kas nepieciešama korekta marķējuma izveidošanai, ir jābūt vismaz pavaddokumentos.

Pārējās prasības, kas ir visai ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikai:

 • Kravas ievedējam vismaz 24 stundas pirms pārtikas kravas plānotās uzrādīšanas PVD kontrolei uz to PVD kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu ievest, jānosūta Iepriekšējais paziņojums. Iepriekšēja paziņojuma veidlapa ir Kopēja ievešanas dokumenta I daļa un tās veidlapa noteikta ar MK noteikumiem Nr.352 un tā forma atrodama Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (24.07.2009), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK.
 • Ievedot pārtikas preces, produktam un transportēšanas vides apstākļiem, jāatbilst vispārīgām higiēnas un nekaitīguma prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu.
 • Maksimāli pieļaujamie piesārņojumu līmeņi pārtikai noteikti:
 • lauksaimniecības un industriāliem – Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 ( 19.12.2006), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos;
 • mikrobioloģiskiem - Komisijas Regulā (EK) Nr. 2073/2005 (15.11.2005.) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem;
 • pesticīdiem – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.396/2005 (23.02.2005.), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK;
 • pārtikas piedevu (E) lietošanas nosacījumi un maksimāli pieļaujamie līmeņi, noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (16.12.2008.) par pārtikas piedevām;
 • maksu par kontroli uz robežas iekasē atbilstoši 08.10.2013. MK noteikumiem Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem" (3.pielikums). Maksas apmērs atkarīgs no produkta veida un to daudzuma;
 • prasības preču marķējumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1169/2011 (25.10.2011) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu.

Pirmais, kas Jums jādara, iesaistoties pārtikas apritē, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Visa informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT

Ievedot kravu, uz robežas tai tiks veikta nekaitīguma kontrole. Informācija par pamatprasībām ir pieejama ŠEIT

Tējām no Ķīnas noteikta augsta riska pakāpe uz piesārņojumu ar pesticīdiem, līdz ar to ES Regula 2009/669 nosaka 10% kravu veikt laboratorisko testēšanu, un, ja inspektors noņems paraugu, tad papildus maksai par kontroli, kas noteikta MK noteikumu 1083 3.pielikumā, būs jāapmaksā arī laboratorijas pakalpojumus, kas ir ap 225 EUR. Regula neatļauj brīdināt, vai darīt zināmu, kurai tieši kravai tiks noņemts paraugs.

Pirmais, kas Jums jādara, iesaistoties pārtikas apritē, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Visa informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT

Ievedot kravu, uz robežas tai tiks veikta nekaitīguma kontrole. Informācija par pamatprasībām ir pieejama ŠEIT