Savā saimniecībā audzētos dārzeņus, augļus un ogas, fiziska persona drīkst piegādāt tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, nereģistrējot saimniecisko darbību un, nereģistrējoties Pārtikas un veterinārajā dienestā, taču dienesta inspektori, veicot pārbaudes tirdzniecības vietās, ir tiesīgi pieprasīt un pārbaudīt dokumentāciju.

Juridiskām personām gan dienestā ir jāreģistrējas.

Tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam vienā kalendārā gadā drīkst piegādāt noteiktu apjomu augu izcelsmes produktu. Ja šie apjomi tiek pārsniegti - saražots vairāk, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumam. 

Fiziskai personai, kas nodarbojas ar augu izcelsmes produktu primāro ražošanu un piegādi tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, ir jāveic tieši piegādāto produktu apjoma uzskaite, dokumentējot informāciju par produktu nosaukumu, ieguves vietu, realizēto produktu daudzumu kilogramos (dienā un kopā kalendārā gadā), produkta realizācijas datumu un realizācijas vietu, kā arī produktu izplatīšanas vietā jānodrošina uzskaites žurnāls, kas jāuzrāda kontrolējošajai iestādei.

Kultivēto augu izcelsmes produktu ražotājs:

 • iekārtas, konteinerus un kastes uztur tīras un, ja nepieciešams, tās tīra un dezinficē;
 • nodrošina kultivēto augu izcelsmes produktu tīrību novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā;
 • nepieļauj dzīvnieku un kaitēkļu radīto piesārņojumu kultivēto augu izcelsmes produktos to novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā;
 • nodrošina augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu pareizu lietošanu;
 • atkritumus un bīstamās vielas uzglabā un ar tiem rīkojas tā, lai nepieļautu kultivēto augu izcelsmes produktu piesārņojumu.

Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un augi

 • Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un augus vāc tīrā iepakojumā un novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā pasargā tos no piesārņojuma.
 • Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, augus aizliegts iegūt teritorijās, kas atrodas tiešā piesārņojuma avota tuvumā (piemēram, aizsargjoslās gar ielām, autoceļiem, dzelzceļiem, visu veidu sanitārajās aizsargjoslās, mežos pilsētu administratīvajā teritorijā) un var radīt pārtikas piesārņojuma risku.

Bērzu un kļavu sulas

Bērzu un kļavu sula ir svaiga nepasterizēta sula, kurai var būt pievienotas rozīnes, augu daļas, dažādas garšvielas, cukurs un medus.

Nefasēta sula

 • Bērzu un kļavu sulu realizē pircēja traukos vai – pēc pircēja lūguma – vienreizlietojamā iepakojumā, kurš atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
 • Nefasētas bērzu un kļavu sulas realizācijas vietā ir jābūt šādām norādēm:
 • "Bērzu sula" vai "Kļavu sula";
 • Bērzu un kļavu sulas derīguma termiņš "Izlietot līdz...";
 • Produktu ražotāja vārds, uzvārds un adrese.

Fasēta sula

 • Bērzu un kļavu sulu fasē vienreizlietojamā iepakojumā vai tīros stikla traukos, kuri atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
 • Fasētai bērzu un kļavu sulai uz etiķetes norāda tirdzniecības nosaukumu "Bērzu sula" vai "Kļavu sula", pievienotās sastāvdaļas (ja tādas ir), tilpumu, derīguma termiņu "Izlietot līdz..." (svaigai bērzu vai kļavu sulai) vai "Ieteicams līdz..." (raudzētai bērzu vai kļavu sulai), uzglabāšanas apstākļus, produkta ražotāja vārdu, uzvārdu un adresi. Raudzētas bērzu un kļavu sulas tirdzniecības nosaukumam pievieno papildu norādi "raudzēta".

Bērzu un kļavu sulu aizliegts iegūt teritorijās, kas atrodas tiešā piesārņojuma avota tuvumā (piemēram, aizsargjoslās gar ielām, autoceļiem, dzelzceļiem, visu veidu sanitārajās aizsargjoslās, mežos pilsētu administratīvajā teritorijā) un var radīt pārtikas piesārņojuma risku.