• Uzņēmums sagatavo paziņojumu.
  • Paziņojumu Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski – Eiropas Komisijas mājaslapā pieejamajā portālā.
  • 1 mēneša laikā Eiropas Komisija  veic paziņojuma derīguma pārbaudi.
  • Eiropas Komisija  dara publiski pieejamus pieteikumu kopsavilkumus.
  • Dalībvalsts vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 4 mēnešu laikā var iesniegt Eiropas Komisijai pienācīgi pamatotus iebildumus par attiecīgā tradicionālā pārtikas produkta nekaitīgumu saistībā ar tā laišanu Savienības tirgū.
  • Ja netiek iesniegti pienācīgi pamatoti iebildumi par nekaitīgumu, Eiropas Komisija  atļauj laist Savienības tirgū attiecīgo tradicionālās pārtikas produktu un nekavējoties atjaunina Savienības sarakstu.
  • Ja pienācīgi pamatoti iebildumi par nekaitīgumu ir iesniegti Eiropas Komisijai, Eiropas Komisija neatļauj laist Savienības tirgū attiecīgo tradicionālo pārtikas produktu un neatjaunina Savienības sarakstu.

Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs var iesniegt Eiropas Komisijai pieteikumu, kurā papildus informācijai, kas jau tika sniegta, iekļauj ar dokumentiem apliecinātus datus, kas saistīti ar pienācīgi pamatotiem iebildumiem par nekaitīgumu.

  • Eiropas Komisija  bez kavēšanās nosūta derīgu pieteikumu EFSA un dara to pieejamu dalībvalstīm.
  • EFSA pieņem atzinumu sešu mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas.
  • 3 mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma publicēšanas Eiropas Komisija sagatavo īstenošanas akta projektu, ar ko atļauj tradicionālo pārtiku no trešās valsts laist Savienības tirgū un ar ko atjaunina Savienības sarakstu, vai arī neatļauj tradicionālo pārtiku no trešās valsts laist Savienības tirgū.