Statuss:
Izpildē
EU4H11 logo

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kopā ar Zāļu valsts aģentūru piedalās Eiropas Komisijas (EK) finansētajā projektā “Vienota rīcība zāļu kvalitātes un tiesiskā regulējuma/stratēģijas ieviešanā” (EU4H11), lai pilnveidotu labas ražošanas prakses (GMP) un labas izplatīšanas prakses (GDP) inspektoru profesionālās prasmes, kā arī lai varētu piedalīties nacionālo kompetento iestāžu savstarpējās novērtēšanas auditos un tādējādi paaugstinātu PVD kompetenci GMP/GDP atbilstības novērtēšanas jomā.

EU4H11 ir daļa no EU4H veselības programmas (Health program), kuru finansē EK.


Projekta budžets - vairāk kā 3 miljoni eiro, kur 80% no izmaksām līdzfinansēs EK.

Projekta mērķis - stiprināt Eiropas Savienības (ES)/ Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)/ kompetento iestāžu, kuras veic GMP/GDP atbilstības pārbaudes, pārbaužu rezultātu savstarpējo atzīšanu, lai nodrošinātu zāļu kvalitāti un sabiedrības veselības aizsardzību.


EU4H11 projektā piedalās 39 ES/EEZ  kompetentās iestādes no 29 ES/EEZ valstīm: tās uzrauga cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu ražotāju atbilstību normatīvajiem aktiem visā ES/EEZ. Projektu kā koordinatore vada Austrijas kompetentā iestāde (AGES/BASG), kā arī Francijas (ANSM), Horvātijas (HALMED) un Ungārijas (NCPHP) valsts kompetentās iestādes kā darba grupu vadītāji.


EU4H11 trīs galvenie mērķi ir:

  1. ES/EEZ kompetento iestāžu, kuras veic GMP atbilstības pārbaudes Kopīgās audita programmas (JAP) veicināšana,
  2. Priekšlikuma izstrāde par GDP pārbaužu iekļaušanu esošajā kopīgajā audita programmā,
  3. Saskaņota GDP inspektoru apmācības un kvalifikācijas procesa izveide sadarbībā ar Farmācijas Inspekciju sadarbības shēmas (PIC/S) inspekciju akadēmiju.

Ar JAP aktivitātēm saistīto izmaksu līdzfinansējums veicina dalībvalstu piedalīšanos audita programmā. Savukārt ar mācību pasākumiem saistīto izmaksu līdzfinansējums nodrošina GMP inspektoru sākotnējo un pastāvīgo apmācību, tādējādi uzlabojot GMP inspektoru kompetenci visā ES/EEZ.


Papildu informācija ir pieejama rakstot uz:

Projekta finansētāja logo 2

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.