1. Veterinārajai kontrolei pakļautais dzīvnieku un produktu saraksts ir noteikts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/632 (2021. gada 13. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tādi dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasinātie produkti, kombinētie produkti, kā arī siens un salmi, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/2007 un Komisijas Lēmumu 2007/275/EK

2. Dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kontrole tiek veikta EK atzītos robežkontroles punktos (RKP) konkrētām dzīvnieku sugām un produktu kategorijām. RKP saraksti pieejami ŠEIT

3. 24 stundas pirms kravas uzrādīšanas kontrolei jāveic iepriekšējā paziņošana izmantojot TRACES NT sistēmu. Detalizētāka informācija pieejama ŠEIT

Latvijā pārtikas apritē (tai skaitā, pārtikas pārvietošanā pāri valsts robežai, uzglabāšanā, saldēšanā) iesaistītajiem uzņēmumiem jābūt atzītiem vai reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā saskaņā ar Ministru Kabineta 02.02.2010 noteikumi. Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Muitas noliktavām un noliktavām brīvajās zonās , kurās notiek darbības ar trešo valstu dzīvnieku izcelsmes produktiem (tranzītam) jāatbilst Komisijas Regulas 2019/2124 23. pantam, tām jābūt atzītām Pārtikas un veterinārajā dienestā. Noliktavas skatīt ŠEIT.

Prasības eksportētājvalstu izsniegtajiem veterinārajiem sertifikātiem un citas īpašās prasības produktiem noteiktas attiecīgajos ES un Latvijas normatīvajos aktos par konkrētu produktu ievešanu no trešajām valstīm.

Ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu sūtījumu nekomerciālai ievešanai Kopienā personīgajam patēriņam no trešajām valstīm (bagāžai un sīksūtījumos) noteikti Komisijas Regulā (ES) 2019/2122 (2019. gada 10. oktobris),ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 142/2011.