Vienotas prasības nekomerciālai pārvietošanai Eiropas Savienībā ir noteiktas vienīgi suņiem, kaķiem un seskiem.

Pārvietojot citus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu I Pielikuma B daļā minētos lolojumdzīvniekus (abiniekus, grauzējus, rāpuļus u.c), jāievēro attiecīgās valsts nacionālajā likumdošanā noteiktās prasības šādu dzīvnieku ievešanai.

Ievešanas nosacījumi noteikti 03.01.2017 MK noteikumos nr. 17 “Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”

Pirms pārvietošanās starp dalībvalstīm ar apdraudēto sugu dzīvniekiem, kas iekļauti 1973. gada Vašingtonas konvencijā “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (CITES), Jums jāsazinās ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu prasībām dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai