2017. - 2018.

Twinning līgums ”Atbalsts Moldovas Republikas Nacionālajai pārtikas drošības aģentūrai” Nr. MD 12 ENPI АG 01 16.

Projekta mērķis: Stiprināt lauksamniecības pārtikas ķēdes tirdzniecības un eksporta potenciālu Moldovas Republikā saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) tehniskajām prasībām.

2015. - 2021.

BOMCA 9 projekts par robežkontroles pārvaldību Centrālāzijā.

Projekta mērķis: Uzlabot robežkontroles efektivitāti Centrālāzijā ieviešot papildus elementus integrētā robežu pārvaldībā.
2016. - 2018.

OPERA projekts pēc “Better Training for Safer Food” ierosmes “Par apmācību veikšanu, lai stiprinātu Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu sanitārajā un fitosanitārajā jomā".

Projekta mērķis: Stiprināt saņēmējvalsts kapacitāti ieviešot un piemērojot ES standartus pārtikas un dzīvnieku barības likumdošanā, dzīvnieku veselības un labturības  kā arī augu veselības noteikumos.

2013. - 2017.

EuropeAid projekts sadarbībā ar konsultāciju firmām NIRAS IC sp. z o.o. (Polija) un Agrotec SpA (Itālija) “Uzlabot patērētāju aizsardzību pret dzīvnieku infekcijas slimībām Albānijā” Nr. EuropeAid/133990/C/SER/AL.

Projekta mērķis: Veicināt mājlopu veselību un produktivitāti, un sabiedrības veselības uzlabošanu saskaņā ar ES noteikumiem par dzīvnieku infekcijas slimību izraisītāju uzraudzību un kontroli.
2014. - 2017.

Twinning līgums sadarbībā ar Nīderlandes Pārtikas un patērētāju drošības aģentūru un Dānijas Veterināro un pārtikas administrāciju „Institucionālās kapacitātes paaugstināšana pilnveidojot pārtikas uzņēmumu darbības un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprites uzraudzību Serbijā” Nr. SR12-IB-AG-02.

Projekta mērķis: Palielinot pārtikas pārstrādes uzņēmumu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzraudzības atbilstību ES standartiem, uzlabot tirdzniecību un patērētāju vides un veselības aizsardzību Serbijā.
2012. - 2014.

Twinning līgums sadarbībā ar Nīderlandes Pārtikas un patērētāju drošības aģentūru un Dānijas Veterināro un pārtikas administrāciju „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas un dzīvnieku barības drošības kontroles pilnveidošana Armēnijā” Nr. AM11/ENP-PCA/HE/10.

Projekta mērķis: Stiprināt Armēnijas atbildīgās institūcijas darbību likumdošanā un tās ieviešanā, uzlabojot dzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības drošuma kontroles sistēmas atbilstoši ES SFS standartiem un citiem starptautiskiem standartiem
2011. - 2014.

EuropaAid projekts sadarbībā ar Francijas, Polijas, Beļģijas, Itālijas un Lietuvas atbilstošām institūcijām „Atbalsts Baltkrievijas pārtikas drošības kvalitatīvas infrastruktūras izveidei” Nr. EuropeAid/131438/C/SER/BY.

Projekta mērķis: Baltkrievijas atbildīgo institūciju darbības un likumdošanas pielāgošana Eiropas Savienības regulām sertifikācijas standartizācijas un akreditācijas jomā, pārtikas produktu drošības jomā ( īpaši piena, gaļas, zivju produktu jomās, kā arī pudelēs pildītā ūdens uzraudzībā) un pārtikas produktu tirgus kontroles jomā  (sanitārā un tirdzniecības kvalitāte).

2009. - 2011.

Twinning līgums sadarbībā ar Nīderlandes un Dānijas institūcijām „Atbalsts Ukrainas Veterinārajam dienestam, lai uzlabotu likumdošanas un tehniskos aspektus pārtikas drošības kontroles sistēmā” Nr. UA08/PCA/HE/15.

Projekta mērķis: Uzlabota Ukrainas pārtikas drošības sistēma atbilstoši ES veterinārajām un pārtiks uzraudzības prasībām, pilnveidota institucionālā kapacitāte un likumdošana atliekvielu, gaļas, pārtikas produktu drošības mikrobioloģisko kritēriju un veterinārās robežas kontrolē.

2008. - 2010.

ACIS programmas projekts (Twinning) sadarbībā ar Nīderlandes Pārtikas drošības un patērētāju aizsardzības administrāciju „Atbalsts likumdošanas un tehnisko aspektu pilnveidošanai attiecībā uz pārtikas kvalitāti, drošības nodrošināšanu un sertifikācijas prasībām Azerbaidžānas zvejas produktiem” Nr. AZ07-PCA-HE01.

Projekta mērķis: Atbalstīt Valsts Patērētāju aizsardzības kontroles biroju oficiālās kontroles sistēmas izveidē un ieviešanā atbilstoši ES likumdošanas prasībām attiecībā uz zvejas un akvakultūras sektoru ar mērķi palielināt Azerbaidžānas eksportu uz ES un citiem starptautiskajiem tirgiem.