Kautuvēm (kods 01), medījumu apstrādes vietām un uzņēmumiem (kods 03), gaļas sadales uzņēmumiem (kods 02.1), t.sk. mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas izplata savā uzņēmumā sadalītu gaļu citam uzņēmumam (kods 38.1), pirms darbības uzsākšanas, ir jānoslēdz līgums ar Pārtikas un veterināro dienestu par veterinārās ekspertīzes veikšanu. Aktuālo līguma formu izstrādā Pārtikas un veterinārais dienests (ja līguma forma jums nav iedota atzīšanas procesa laikā, jums vajag par to interesēties PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai Juridiskajā daļā).

Līguma forma ir kopīga visiem attiecīgās jomas uzņēmumiem, bet atšķiras pielikumos norādītā informācija, un tā tiek aizpildīta katrā gadījumā atsevišķi. Uzņēmuma amatpersona to var parakstīt gan ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu VAI pašrocīgi divos eksemplāros. Līguma tekstu nedrīkst mainīt to nesaskaņojot ar PVD. Līguma numuru un datumu piešķir PVD.

Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināta kopija), kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.”