Kombinētais produkts ir pārtikas produkts, kura sastāvā ir gan augu izcelsmes produkti, gan pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti.

Ievedot Latvijā sūtījumu ar kombinētajiem produktiem (saliktie produkti), kuriem transportēšanas un uzglabāšanas laikā nav nepieciešami kontrolēti temperatūras apstākļi, tie ir ilgi uzglabājami un satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (pienu, olas u.c.), izņemot pārstrādātu gaļu, ir jāpievieno importētāja privātais apliecinājums, kuru aizpilda un paraksta importētājs kurš iesaistīts pārtikas apritē. Privātā apliecinājuma paraugs ir noteikts Regulas (ES) 2020/2235 V pielikumā. Veidlapas ir pieejamas ŠEIT


Normatīvais pamatojums:

  • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2292 (2022. gada 6. septembris), ar ko attiecībā uz prasībām par produktīvo dzīvnieku un noteiktu lietošanai pārtikā paredzētu preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625
  • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (kombinēto produktu prasības 6.sadaļa, 162.-163.pants)
  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un (ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK:

                    III pielikums - kombinētu produktu ievešanas sertifikāta paraugs 50. nodaļa. Veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs. Sertifikāts, kas vajadzīgs, lai Savienībā ievestu ilgi neglabājamus un ilgi glabājamus kombinētos produktus. Lietošanai pārtikā paredzēti kombinētie produkti, kas jebkādā daudzumā satur gaļas produktus, izņemot želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētus produktus

                    III pielikums - kombinētu produktu sertifikāta paraugs tranzītam 52.nodaļa TRANSIT-COMP

                    V pielikums - privātā apliecinājuma paraugs

Visi normatīvie akti pieejami ŠEIT.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par kombinēto produktu ievešanu pieejami ŠEIT.