Iesniegumi nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai

Saskaņā ar 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi” 9. nodaļu, Latvijā var ievest un izplatīt veterinārās zāles, kas nav iekļautas Latvijas veterināro zāļu reģistrā, ja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir izsniedzis vienu šādām atļaujām:

  1. veterināro zāļu (izņemot imunoloģiskās veterinārās zāles) ievešanas un izplatīšanas atļauju veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai;
  2. veterināro zāļu  (izņemot imunoloģiskās veterinārās zāles) ievešanas un lietošanas atļauju izņēmuma gadījumiem
  3. imunoloģisko veterināro zāļu ievešanas un lietošanas atļauju izņēmuma gadījumiem.

Iesniegumu iesniegšanas veidi

Veterināro zāļu lieltirgotava vai veterinārmedicīniskā prakse iesniegumu un tam pievienotos dokumentus PVD var nogādāt personīgi, iesūtīt pa pastu (adrese: Peldu iela 30, Rīgā, LV-1050) vai iesniegt elektroniski.

Elektroniskie dokumenti iesniedzami, izmantojot šādus elektroniskos datu nesējus (lai izvairītos no datu dublēšanas, izmantot tikai vienu iesniegšanas veidu):

  1. variants - elektroniskais pasts:

vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).

  1. variants - CESP portāls (Common European Submission Platform)​
  • Informācija par CESP ir pieejama ŠEIT.
  • Vadlīnijas CESP lietošanai pieejamas ŠEIT
  • Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtiet uz CESP atbalsta e-pastu cesp@hma.eu.  
  1. variants Eudralink, sūtot uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv.

Ar elektroniskās dokumentācijas struktūru un vadlīnijām var iepazīties Eiropas Zāļu Aģentūras (EMA) mājaslapā.

Pēc PVD pieprasījuma jānodrošina dokumentācijas papīra kopijas.

Iesniegumu veidlapas

 Saistošie normatīvie akti

“Valstī nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanas prasības noteiktas 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 326 " Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"

Izsniegtās atļaujas Latvijā nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai

Indikāciju un mērķsugu saraksts

Indikāciju un mērķsugu saraksts apkopo informāciju par tām zāļu lietošanas indikācijām un dzīvnieku mērķsugām, kuru ārstēšanai vai profilaksei paredzētās veterinārās zāles ir nepieciešamas veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai, bet nav iekļautas Latvijas veterināro zāļu reģistrā. Pamatojoties uz šajā sarakstā minēto informāciju, PVD izsniedz veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai.