Pārvadātāja atļauja ir nepieciešama katram, kurš veic pārvadājumus saimnieciskos nolūkos (pārvadāšana, kas tieši vai netieši ietver vai ir vērsta uz materiāla labuma gūšanu).

Atkarībā no pārvadājuma ilguma pārvadātāja atļauja var būt:

  • Pārvadātāja atļauja tuviem pārvadājumiem (TIPS 1) - dzīvnieku pārvadātāja atļauja, kas apliecina atļauju pārvadāt dzīvniekus līdz 8 stundām saskaņā ar Regulas (EK) 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā prasībām;
  • Pārvadātāja atļauja tāliem pārvadājumiem (TIPS 2) - dzīvnieku pārvadātāja atļauja, kas apliecina atļauju pārvadāt dzīvniekus līdz un virs 8 stundām, saskaņā ar Regulas (EK) 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā prasībām.

Pārvadātāja atļauja nav nepieciešama, ja dzīvniekus pārvadā attālumā līdz 65 km no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai.

Pieteikties un saņemt pārvadātāja atļauju var Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā vai tās filiālē.

Pārvadātāja atļauja ir derīga ne ilgāk kā 5 gadus no izdošanas dienas. Atļaujas darbību var atsaukt vai apturēt, pamatojoties uz normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

Pārvadātāja atļauja, kas saņemta jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir derīga visā Eiropas Savienības teritorijā.

Pārvadājot dzīvniekus, pārvadātāja atļaujai vai tās kopijai jābūt transporta līdzeklī. Tā jāuzrada kompetentās iestādes pārstāvim, kurš ir pilnvarots veikt pārbaudi.

Lai saņemtu pārvadātāja atļauju, PVD jāiesniedz:

1. Pieteikums pārvadātāja atļaujas saņemšanai
2. Autovadītāja(-u)/pavadoņa(-u) kvalifikācijas sertifikāts(-i)

Autovadītāja/pavadoņa kvalifikācijas sertifikāts ir nepieciešams katram autovadītājam un dzīvnieku pavadonim, kurš komerciālos nolūkos pārvadā zirgu dzimtas dzīvniekus, liellopus, aitas, kazas, cūku sugas mājdzīvniekus un mājputnus.

Autovadītāja/pavadoņa kvalifikācijas sertifikāts nav nepieciešams ja dzīvniekus pārvadā attālumā līdz 65 km, skaitot no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai.

Apmācības autovadītājiem un pavadoņiem, kā arī sertifikātu izsniegšanu veic Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Autovadītāju/pavadoņu kvalifikācijas sertifikātiem jābūt līdzi pārvadājuma laikā. Tie jāuzrada kompetentās iestādes pārstāvim, kurš ir pilnvarots veikt pārbaudi.

3. Darba kārtība

Darba kārtība ir pārvadātāja izstrādāts dokuments, kurā ir aprakstīta kārtība, kādā iekraušanas, izkraušanas un pārvadājuma laikā tiks nodrošināta dzīvnieku labturība, to dzirdīšana un ēdināšana. Darba kārtība jāizstrādā ņemot vērā katra transports līdzekļa tehniskos parametrus un aprīkojumu, kā arī pārvadājamo dzīvnieku sugas.

Darba kārtībai jāsatur informācija par:

  • darbībām un apiešanos ar dzīvniekiem;
  • iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu;
  • dzīvnieku izvietošanas kārtību transporta līdzeklī;
  • transporta tīrīšanu un dezinfekciju;

Papildus tāliem pārvadājumiem:

  • dzirdināšanas un barošanas intervāliem pārvadājamo dzīvnieku sugām;
  • pārvadājuma un atpūtas laikiem.

Tālā pārvadātāja atļaujas saņemšanai jāiesniedz arī:

4. Avārijas plāns

Tālo pārvadājumu gadījumos, jābūt izstrādātam avārijas plānam rīcībai, kas paredz dzīvnieku labturības un drošības nodrošināšanu neparedzētos gadījumos, kas var rasties pārvadāšanas laikā.

Avārijas plāni jāpiemēro maršrutu, kurus veic pārvadātājs, īpatnībām (piemēram: maršrutā iespējamas augsta vai zema gaisa temperatūra, iespējama ilgstoša stāvēšana robežkontroles punktos).

Avārijas plānam jāsatur informācija par iespējamiem neparedzētiem gadījumiem, un rīcību šādos gadījumos, kā arī kontaktinformācijai (kur jāgriežas pēc nepieciešamas palīdzības).

Pārvadājuma laikā Avārijas plānam jābūt katrā pārvadātāja transportlīdzeklī. 

5. Transporta līdzekļa(-u) atbilstības sertifikāts(-i)

Transportlīdzeklim, ko izmanto tāliem pārvadājumiem, ir nepieciešams atbilstības sertifikāts.

Saņemt transporta līdzekļa atbilstības sertifikātu var Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā vai tās filiālē.

Lai saņemtu transporta līdzekļa atbilstības sertifikātu, ir nepieciešams:

Autotransporta atbilstības sertifikāts ir derīgs ne ilgāk, ka 5 gadus no tā izdošanas dienas un kļūst nederīgs, ja transporta līdzeklis tiek pārveidots vai aprīkots tā, ka tiek ietekmēta dzīvnieku labturība.

Tāpat nepieciešams uzrādīt Pārtikas un veterinārajā dienestā autotransporta līdzekli dzīvnieku pārvadāšanai un samaksāt valsts nodevu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1108 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieku pārvadātāja apliecības izsniegšanu”.

Ziņošana par izmaiņām attiecībā uz pārvadātāja atļauju

Pārvadātāja pienākums ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam par jebkuram izmaiņām, attiecībā uz pārvadātāja atļauju, ne vēlāk kā 15 darbadienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu dienas.

Piemēram:

  • ja ir izmaiņas transporta līdzekļu vai dzīvnieku pavadoņu/autovadītāju sastāvā;
  • ja dzīvnieku pārvadāšanai uzsāk izmantot transporta līdzekli, kuru nav novērtējis Pārtikas un veterinārais dienests.