Pārtikas apritē iesaistīta uzņēmuma nosaukumā un domēna nosaukumā nav pieļaujamu terminu „bio”, „eko” lietošana, ja uzņēmums nav saņēmis sertifikātu un neražo tikai un vienīgi bioloģiskās lauksaimniecības produktus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli.

Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulas Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu (turpmāk – bioloģiskās lauksaimniecības regula) 23.pants nosaka: ka tādus terminus, kā „bioloģisks”, „ekoloģisks” un „organisks”, arī to atvasinājumus vai deminutīvus, piemēram, „bio” un „eko”, nekur Kopienā un nevienā Kopienas valodā neizmanto tādu produktu marķējumā, reklāmā un tirdzniecības dokumentos, kuri neatbilst saskaņā ar šo regulu noteiktām prasībām, izņemot gadījumus, kad šos terminus attiecina uz produktiem, kas nav pārtikas vai barības produkti, vai kad šo terminu izmantojums viennozīmīgi nav saistīts ar bioloģisko ražošanu. Neizmanto arī tādus terminus, tostarp terminus preču zīmēs, un praksi, kas, izmantoti marķējumā vai reklāmā, var maldināt patērētāju vai lietotāju, liekot domāt, ka produkts vai tā sastāvdaļas atbilst saskaņā ar Regulu Nr.834/2007 noteiktām prasībām.

Šo terminu izmantošana marķējumā vai reklāmā var maldināt patērētāju, liekot domāt, ka produkts atbilst bioloģiskās lauksaimniecības regulas prasībām.

Uzņēmums var izmantot vārdu daļas „bio” un„eko” uzņēmuma nosaukumā, ja minētās vārdu daļas ir cita vārda sastāvā, piem., probiotika, bekons, biosfēra, pie nosacījuma, ja tās netiek nodalītas vai kā savādāk izceltas.

Pārtikas un veterinārais dienests veicot kontroli pārtikas aprites uzņēmumā, pārbauda šo principu ievērošanu un piemēro sodu gadījumos, ja uzņēmumam nav sertifikāts par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības regulai, bet tā nosaukumā, domēna nosaukumā, marķējumā vai dokumentos ir ietverti termini „bio”, „eko” vai „organic”.