Ceļojot ar mājas (istabas)  dzīvnieku (suni, kaķi, sesku) nekomerciālā nolūkā Eiropas Savienības (ES) ietvaros, dzīvnieks pirms tam ir atbilstoši jāsagatavo:

 • Jāveic dzīvnieka apzīmēšana/ Identifikācija ar mikroshēmu;
 • Dzīvniekam ir jābūt derīgai vakcinācijai pret trakumsērgu;
 • Kā ceļošanas dokuments ir jāuzrāda Eiropas Savienības parauga pase.

Papildus informācija pieejama ŠEIT.

Noteikti būs nepieciešama ES parauga mājas (istabas)  dzīvnieka pase, identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums, kurš uzlikts pirms 2011. gada 3. jūlija), derīga vakcinācija pret trakumsērgu.

Par citām prasībām (papildus vakcinācijas, apstrādes pret parazītiem, cita dokumentācija), kādas jāievēro, ieceļojot trešajā valstī, ir jāinteresējas tās valsts vēstniecībā, uz kuru cilvēks plāno doties.

Papildus informāciju var iegūt arī ŠEIT.

 

Suņi, kaķi un baltie seski tiek pakļauti dokumentu un identitātes kontrolei mājas (istabas) dzīvnieku ievešanas punktos. Kontroli veic muita.

Ar dzīvnieku drīkst ieceļot no trešajām valstīm tikai tad, ja tas ir atbilstoši sagatavots - identificēts, vakcinēts pret trakumsērgu un visa nepieciešamā informācija ir atspoguļota dzīvnieka pavaddokumentā:

 • Kā ceļošanas dokuments ir jāuzrāda oriģinālais dzīvnieku veselības sertifikāts, kuru ir izsniegusi trešās valsts kompetentā iestāde un tas ir kopā ar īpašnieka parakstītu deklarāciju, kurā apliecināts, ka ceļojums ar dzīvnieku nav ar komerciālu mērķi;
 • Ja ceļojuma laikā tiek šķērsotas valstis, kas nav iekļautas Regulas 577/2013 II pielikuma 2. daļas sarakstā (valstis, kurās nav droša uzraudzības trakumsērgas izplatības ierobežošanai) īpašnieks aizpilda un parakstīta noteikta parauga tranzīta deklarāciju;
 • Kā papildus informatīvs dokuments ir trešās valsts izsniegta dzīvnieka pase.

Svarīgi atcerēties, ka, izceļojot ar ES dzīvnieku uz trešajām valstīm, atgriežoties kā ceļojuma dokuments ir uzrādāma ES parauga pase, kurā apliecināta dzīvnieka atbilstība ceļošanai (mikroshēma, derīga vakcinācija pret trakumsērgu, atgriežoties no valstīm, kurās nav droša uzraudzības sistēma trakumsērgas ierobežošanai – antivielu titrēšanas testa rezultāti).

Tomēr, ja, uzturoties trešajā valstī, dzīvniekam ir veikta vakcinācijas pret trakumsērgu, pirms atgriešanās ES, trešās valsts kompetentajā iestādē ir jāsaņem dzīvnieka veselības sertifikāts ceļošanai nekomerciālā nolūkā uz ES.

Papildus informācija pieejama ŠEIT.

Ieceļojot Eiropas Savienībā no Ukrainas, dzīvniekiem, kuri devušies bēgļu gaitās kopā ar saviem īpašniekiem, ir atvieglotas veterinārās ieceļošanas prasības, taču, uzreiz pēc ierašanās Latvijā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, dzīvnieka īpašniekam ir jādodas uz jebkuru veterināro klīniku Latvijā, lai dzīvnieku reģistrētu, apzīmētu ar mikroshēmu (čipētu) un vakcinētu pret trakumsērgu. Šie pakalpojumi Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti bez maksas.

Ceļojot pa Eiropas Savienību (ES), nav nekādu īpašu prasību, ja vien putns nav aizsargājams. Taču ievest lolojumputnus ES drīkst, ja tie atbilst stingriem noteikumiem. Putnus var ievest no tādas trešās valsts, kas ir iekļauta Komisijas Lēmumā 2007/25/EK. Informatīvs materiāls par ceļošanu ar lolojumdzīvniekiem un lolojumputniem skatāms ŠEIT.

Ieceļojot no trešajām valstīm, nepieciešams dzīvnieka identifikācijas dokuments, kurā norādīts dzīvnieka īpašnieks, dzīvnieka suga un dzīvnieka  apraksts tā, lai nodrošinātu saikni starp dzīvnieka aprakstu un identifikācijas dokumentā norādīto. Identifikācijas dokumentam nav noteikta vienota forma, to izdevis un parakstījis trešās valsts pilnvarots veterinārārsts. Dzīvnieka īpašniekam jāuzrāda parakstīta deklarācija par nekomerciālu dzīvnieka pārvietošanu. Par ieceļošanas nosacījumiem citās valstīs jāinteresējas attiecīgo valstu uzraudzības dienestos vai vēstniecībās.

Ja suņi, kaķi un seski tiek izvesti uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti komerciālos nolūkos, jāievēro šādas prasības:

 • mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietai/ audzētavai ir jābūt reģistrētai Pārtikas un veterinārajā dienestā;
 • dzīvnieki ir no turēšanas vietas/ audzētavas vai teritorijas, kurai dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ nav noteikts aizliegums vai ierobežojums;
 • dzīvniekiem nav konstatētas infekcijas slimību klīniskās pazīmes;
 • dzīvnieki atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu 6. vai 7.pantā noteiktajām prasībām;
 • 48 stundu laikā pirms izvešanas dzīvnieki ir klīniski izmeklēti un atzīti par piemērotiem pārvadāšanai paredzētajā veidā saskaņā ar Padomes 2004.gada 22.decembra Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā;
 • dzīvnieku pārvadāšanu nedrīkst uzticēt pārvadātājam, kuram nav Eiropas Savienībā izsniegta pārvadātāja atļauja. Transporta līdzeklim, tālo pārvadājumu gadījumos (pārvadājumi, kas ir ilgāki par 8 stundām), jābūt ES kompetentas iestādes izdotam atbilstības sertifikātam autotransporta līdzeklim.
 • dzīvniekiem ir izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts (TRACES), kas apliecina to atbilstību iepriekš uzskaitītajām prasībām.

Plānojot mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecību (komerciālu pārvietošanu), lūdzam savlaicīgi vērsties tuvākajā Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā!