Personai, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” vēlas sniegt pilna laika uzraudzības pakalpojumus ārpus bērna dzīvesvietas, jāreģistrē PVD ēdināšanas uzņēmums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā.

Minētais pakalpojums jāreģistrē arī  tajā gadījumā, ja ēdiens tiek piegādāts no cita uzņēmuma. Prasība par ēdināšanas pakalpojuma reģistrāciju PVD neattiecas uz uzraudzības pakalpojumu, kuru fiziska persona sniedz savā dzīves vietā. Tas nozīme, ka uzraugot bērnus savā dzīves vietā, ēdināšanas pakalpojums PVD nav jāreģistrē, bet bērna ēdienkarte ir jāsaskaņo ar pakalpojuma saņēmēju, tas ir ar bērnu vecākiem.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam PVD teritoriālajā pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu un tas var uzsākt darbību. Informācija par reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un PVD pārvalžu atrašanās vietu, kas ir vistuvāk dzīvesvietai vai nākamajai darba vietai, ir atrodama sadaļā  Uzņēmuma reģistrācija. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, reģistrācijas apliecība maksā 1 Ls jeb 1,42 Eur.

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 852/2004 par pārtikas higiēnu. Personām, kas iesaistītas bērnu ēdināšanā, jāievēro arī citos pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, piemēram, jāveic obligātās veselības pārbaudes, jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē” u.c. Plašāku informāciju par normatīvo aktu prasību piemērošanu ēdināšanas uzņēmumos var iegūt Pārtikas inženierzinātņu centra 2006.gadā izstrādātajās „Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijās slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām”. 

Produktus ēdienu gatavošanai vai gatavos ēdienus drīkst iegādāties tikai no PVD reģistrētiem/atzītiem pārtikas uzņēmumiem. Mazi bērni ietilpst pārtikas izraisītu saslimšanu riska grupā, tāpēc, izvēloties un iegādājoties ēdienus/produktus, ļoti rūpīgi jāizvērtē produktu temperatūra piegādes un uzglabāšanas laikā, ēdienu gatavošanai izmantotās tehnoloģijas un ēdienu sastāvs. Specifiskās prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, tostarp arī ēdināšanai, noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kas stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.