No 2020. gada 2. janvāra ir mainīta kārtība attiecībā uz dokumentu iesniegšanu PVD:

  • uztura bagātinātāju reģistrācijas jomā (jaunas reģistrācijas, kā arī izmaiņu izdarīšanas, tostarp reģistrācijas anulēšanas, gadījumā);
  • noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas jomā (jaunas reģistrācijas, kā arī izmaiņu izdarīšanas, tostarp reģistrācijas anulēšanas, gadījumā);
  • dabīgo minerālūdeņu jomā (pirmreizējas un atkārtotas atļaujas izsniegšanas, kā arī atbilstības sertifikāta vai izplatīšanas atļaujas anulēšanas gadījumā);
  • atļaujas saņemšanai krājumu realizācijai iepriekš minētajiem produktiem.

Ar 2020. gada 2. janvāri, uzņēmumiem iesniedzot dokumentus PVD iepriekš minētajās jomās ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, katrai jaunai administratīvajai lietai klāt ir jāpievieno pilnvarojumu apliecinošs dokuments vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta šī dokumenta kopija (uzņēmumam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, izdodot pilnvaru, kura paredzēta iesniegšanai PVD, ir jāpievieno klāt dokumentus, no kuriem var nepārprotami secināt, ka pilnvaras devējam (uzņēmuma pārstāvim) ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu).

PVD nav tiesiska pamata vai arī pienākuma uzskaitīt pilnvaras un vest to reģistru. Iepriekš norādīto atzinumu ir sniedzis arī Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2018. gada 20. decembra spriedumā – lieta Nr. A420147816, SKA-564/2018, 7. punkts.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, no 2020. gada 2. janvāra visas pilnvaras, kuras ir iesniegtas PVD iepriekš minētajās jomās ir uzskatāmas par izmantotām attiecīgajās administratīvajās lietās, kuras ir uzskatāmas par pabeigtām līdz 2020. gada 2. janvārim vai arī uzsāktas pirms 2020. gada 2. janvāra. Uzņēmumiem ir tiesības no PVD izprasīt pilnvaras un ar tām saistītos dokumentu oriģinālus, lai īstenotu šīs tiesības attiecīgi ir jāiesniedz par to iesniegums PVD.

PVD papildus vērš uzmanību, ka dokumentus svešvalodā, PVD var pieņemt izskatīšanai, ja tie ir iesniegti atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta otrajai un trešajai daļai un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 291) 4. un 6.punktā noteiktajam, proti, dokumenti svešvalodā ir jāiesniedz ar šo dokumentu tulkojumiem latviešu valodā (Noteikumu Nr. 291 3. punkts, kurā ir noteikts, ka juridiskajām personām, iesniedzot dokumentu tulkojums, kas ir uz vairāk lapām, tās ir jācaurauklo).