Ātrā brīdināšanas sistēma pārtikai un barībai (Rapid alert system for food and feed –RASFF)

Ātrās brīdināšanas sistēma attiecībā uz pārtiku un barību ir viena no ES Komisijas ziņojumu sistēmas sastāvdaļām, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 50. Panta prasībām.

Sistēmā iekļautas ES dalībvalstis, kā arī EET (Eiropas Ekonomiskās Telpas) līgumu parakstījušās valstis: Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Hercogiste un Islandes Republika, līdz ar to sistēmā darbojas visas Ziemeļvalstis.

Ātrās brīdināšanas sistēmas mērķis ir aizsargāt patērētāju no jebkāda veida bīstamībām vai potenciāla riska, kas var rasties no pārtikas vai barības, kā arī nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un komisiju.

Latvija kopā ar pārējām jaunajām dalībvalstīm iekļāvās Ātrās brīdināšanas sistēmā sākot ar 2004. gada 1. maiju.

Katra dalībvalsts ir izveidojusi Nacionālo Kontaktpunktu (NK): tas ir atbildīgs par informācijas saņemšanu un tālāku izplatīšanu no dalībvalsts uz Eiropas Komisijas kontaktpunktu un no Eiropas Komisijas kontaktpunkta uz dalībvalsts atbildīgajām struktūrvienībām. Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts atrodas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Informācija par RASFF sistēmā iekļautiem ziņojumiem saistībā ar pārtikas/barības piesārņojumu/materiālu un izstrādājumu, kas nonāk saskarē ar pārtiku.