Gadījumā, ja pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji nav pārliecināti, vai pārtikas produkts, kuru tie gatavojas laist Eiropas Savienības tirgū, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma darbības jomā, tie apspriežas ar dalībvalsti, kurā tie vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu. Lai konstatētu, vai atsevišķs pārtikas produkts ir jauns pārtikas produkts, jāiesniedz konsultatīvs pieprasījums.

Konsultatīvs pieprasījums ir pieprasījums, ar ko pārtikas apritē iesaistīts uzņēmējs saņēmēja dalībvalstij iesniedz pieprasījumu noteikt, vai atsevišķs pārtikas produkts ir tiesīgs uz jauna pārtikas produkta statusu.

Ja pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs gatavojas pārtikas produktu laist tirgū vienlaicīgi vairākās dalībvalstīs, tad pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs konsultatīvo pieprasījumu iesniedz tikai vienai no šīm dalībvalstīm.

Latvijā dalībvalsts uzdevumus saistībā ar jaunās pārtikas statusa noteikšanu pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

Konsultatīvā pieprasījuma sagatavošana

Konsultatīvais pieprasījums ir jāsagatavo atbilstoši prasībām, kādas ir noteiktas Eiropas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/456 (2018. gada 19. marts) par procedurālajiem soļiem apspriešanās procesā par tiesībām uz jauna pārtikas produkta statusu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem, tajā ietverot šādas ziņas:

  • pavadvēstuli;
  • tehnisko dokumentāciju;
  • pamatojošos dokumentus;
  • paskaidrojuma piezīmi, kas precizē iesniegto dokumentu mērķi un būtiskumu, kā arī apraksta saikni starp dažādajiem informācijas elementiem. Īpaši attiecībā uz pierādījumiem, kas iesniegti, lai pierādītu, ka Savienībā pārtikas produkts nozīmīgā apjomā cilvēka uzturā lietots pirms 1997. gada 15. maija, ja – lai spētu izdarīt secinājumu – jāizskata dokumenti no vairākiem avotiem.

Konsultatīvā pieprasījuma iesniegšana PVD

Konsultatīvo pieprasījumu PVD iesniedz elektroniski parakstot ar drošu e-parakstu, to nosūtot uz e-adresi vai e-pastu pasts@pvd.gov.lv.

Gadījumā, ja nav iespēja parakstīt ar e-parakstu, pašrocīgi parakstītu konsultatīvo pieprasījumu iesniedz PVD klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.

Konsultatīvā pieprasījuma derīguma pārbaude

Saņemot konsultatīvo pieprasījumu PVD nekavējoties pārbauda, vai tas atbilst prasībām. Ja pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs konsultatīvajā pieprasījumā sniedz nepietiekamu informāciju, PVD lūdz pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju sniegt papildu informāciju vai konsultatīvo pieprasījumu attiecīgi aktualizēt PVD noteiktajā termiņā.

Konsultatīvo pieprasījumu uzskata par nederīgu, ja:

  • pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs pieprasīto papildu informāciju vai aktualizētu konsultatīvo pieprasījumu neiesniedz PVD norādītajā termiņā;
  • ar iesniegto papildu informāciju nepietiek, lai secinātu, vai konsultatīvais pieprasījums ir derīgs.

Pēc lēmuma pieņemšanas par konsultatīvā pieprasījuma derīgumu PVD nekavējoties informē pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju, pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

Derīga konsultatīvā pieprasījuma novērtēšana

PVD izvērtēšanu veic 4 mēnešu laikā no dienas, kurā tā pieņēmusi lēmumu par konsultatīvā pieprasījuma derīgumu.

Ja PVD konstatē, ka tās rīcībā nav pietiekamu pierādījumu, lai lemtu par to, vai pārtikas produkts ir jauns pārtikas produkts, tā no pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja var pieprasīt papildu informāciju.

Pietiekami pamatotos gadījumos PVD termiņu var pagarināt, taču ne vairāk kā par 4 mēnešiem, par to informējot pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju, pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

Kad ir secināts, vai pārtikas produkts ir jauns pārtikas produkts, PVD nekavējoties informē pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju, pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju par lēmumu.

Eiropas Komisija  informāciju par jauna pārtikas produktu statusu nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē.