Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 600 „Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība” (turpmāk – MK 600) 62. punktu, reģistrācijas apliecības īpašniekam jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - PVD) par dienu, kad veterinārās zāles laiž tirgū, ņemot vērā reģistrētās zāļu formas vai laika posmu, uz kuru pārtraukta veterināro zāļu laišana tirgū vai izņemšana no tirgus.

Atbilstoši MK 600 67. punktam, Reģistrācijas apliecība uzskatāma par nederīgu, ja neviena zāļu forma vai to tirdzniecības iepakojuma veids:

  • triju gadu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo veterināro zāļu reģistrāciju nav laists tirgū;
  • pēc to laišanas tirgū trīs gadus pēc kārtas netiek tirgots.

Pamatojoties uz reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegumu PVD, ņemot vērā ārkārtas apstākļus un cilvēku vai dzīvnieku veselības aizsardzības apsvērumus, ir tiesīgs izdarīt izņēmumus attiecībā uz šiem noteikumiem (MK 600 68. punkts).

Lai informētu PVD par veterināro zāļu izplatīšanas uzsākšanu vai pārtraukšanu, lūdzu, izmantot veidlapu.

Paziņojums par veterināro zāļu izplatīšanas uzsākšanu vai pārtraukšanu, kas pieejams dokumentu sadaļā

Veidlapa jāaizpilda ja:

  • veterinārās zāles sāk izplatīt pirmo reizi;
  • pārtrauc izplatīt veterinārās zāles;
  • pēc pārtraukšanas atsāk veterināro zāļu izplatīšanu.

Aizpildītu un parakstītu paziņojumu sūtīt pa pastu uz PVD adresi (Pārtikas un veterinārais dienests, Veterinārās uzraudzības departaments, Veterināro zāļu reģistrācijas daļa, Peldu iela 30, Rīga, LV-1050) vai sūtīt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu  uz e-pasta adresi vzr@pvd.gov.lv, vai caur CESP vai EUDRALINK, vai iesniegt personīgi PVD. 

Saistītie dokumenti